Økonomisk analysegrundlag for vandområdeplaner

Opdatering af grundlaget for de økonomiske modeller, der skal beregne de økonomiske konsekvenser ved vandområdeplanerne 2021-2027

Der skal i henhold til vandrammedirektivet opnås god tilstand i overflade – og grundvand i 2027. Med projektet udføres der analyser af de økonomiske konsekvenser som følge af indsatsen til reduktion af næringsstoftilførslen frem til 2027. Projektet er en dokumentation af udviklingen og opdateringen af tre forskellige økonomiske modeller, der er egnet til at undersøge, hvordan forskellige valg på f.eks. geografisk skala påvirker omkostningerne. De tre økonomiske modeller, der opdateres og dokumenteres, er TargetEconN (AU-DCE), SMART (KU-IFRO) og Norsminde-modellen (KU-IFRO/AU-AGRO). De tre modeller adskiller sig ved at analysere på forskellig geografisk skala (mark, bedrift, opland), dog med et fælles mål om at optimere valg af virkemidler på kystvandoplandsniveau.

Projektet involverer forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet. 

Fakta

Påbegyndt: Primo 2018

Afsluttet: Oktober 2019

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet, Nationalt Center for Miljø og Energi (DCE) og Københavns Universitet, Institut for Fødevare – og Ressourceøkonomi (IFRO)

Officiel projekttitel: Vandplanlægning - Økonomisk analysegrundlag for vandområdeplaner

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email