Videreudvikling af marine modelværktøjer

Miljøstyrelsens modelkompleks er videreudviklet på baggrund af anbefalingerne fra den internationale evaluering

Projektet er et delprojekt i en samlet projektportefølje om videreudvikling og anvendelse af Miljøstyrelsens marine modelværktøjer til brug for vandområdeplanerne 2021-2027.

Projektet udspringer af Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015, hvor det blev besluttet at gennemføre en international evaluering af de marine økosystemmodeller, som blev anvendt som en del af det faglige grundlag for vandområdeplanerne 2015-2021. Den internationale evaluering blev gennemført af et internationalt forskerpanel i 2017, og resulterede i en rapport med en række konkrete forslag/anbefalinger til den videre udvikling af de marine modelværktøjer. Efterfølgende er gennemført en række forsknings- og udviklingsprojekter for at styrke det faglige grundlag for vandområdeplanerne 2021-2027 bl.a. på baggrund af den internationale evaluering.

I projekterne om ”Videreudvikling af Miljøstyrelsens mekanistiske og statistiske marine økosystem-modelværktøjer til brug for vandforvaltningen” er Miljøstyrelsens marine modelkompleks blevet opdateret ved at inddrage nyeste forskningsviden og herunder den viden som er tilvejebragt i gennemførte forsknings- og udviklingsprojekter.

Projektets hovedleverancer er forbedrede statistiske og mekanistiske modeller, som dækker langt flere vandområder end tidligere. Dette betyder bl.a., at så godt som alle vandområder er dækket af avancerede marine økosystemmodeller i vandområdeplanerne 2021-2027.

De forbedrede marine modelværktøjer er anvendt i projektet ”Anvendelse af MST’s marine modelkompleks og metodeudvikling til brug for vandområdeplanerne 2021-2027” til at beregne vandområdespecifikke klorofylreferenceværdier og målbelastninger (kvælstof og fosfor) for alle danske kystvandområder under hensyntagen til lokale vandområdekarakteristika.

Fakta

Påbegyndt: Juli 2018

Afsluttet: November 2019

Forskningsinstitutioner/konsulenterAarhus Universitet, DTU AQUA og DHI 

Officiel projekttitel: Videreudvikling af Miljøstyrelsens marine økosystemmodelværktøjer til brug for vandforvaltningen

Kontakt: Miljøstyrelsen Fyn, e-mail: Obfuscated Email