Vandplanter og tang fortæller om havets tilstand

Tang og vandplanter, der lever på bunden af de danske kystvande, skal bruges til at bedømme den økologiske tilstand

Tang og rodfæstede bundplanter er et af de miljøkvalitetselementer som sammen med forekomsten af planktonalger og forekomst af bunddyr bruges  til at bedømme den økologiske tilstand i kystvande. Tang kaldes også for makroalger, som typisk vokser fastsiddende på sten (fx blæretang). Rodfæstede bundplanter som fx ålegræs og vandaks har som navnet antyder rødder, og vokser i sand og mudderbund.

I vandområdeplanerne for 2015-2021 benyttes alene ålegræs-dybdegrænsen (dvs. på hvilken dybde ålegræsset findes) i bedømmelsen af den økologiske tilstand for bundplanter.

For at makroalger og andre rodfæstede bundplanter end ålegræs også kan indgå i bedømmelsen af den økologiske tilstand for bundplanter, har Miljøstyrelsen bedt forskere på Aarhus Universitet om, at udvikle et såkaldt ”makrofytindeks for kystvande”, der kan anvendes ved bedømmelse af den økologiske tilstand i de danske kystvande.

I projektet har forskerne med held undersøgt muligheden for at inddrage andre rodfæstede bundplanter end ålegræs i tilstandsvurderingen, hvilket betyder, at disse nu inddrages i tilstandsvurderingen i vandområder, hvor det er relevant. Denne forbedring af den danske indikator for bundplanter er rapporteret til EU-Kommissionen og fundet fagligt anvendelig.

Anvendelsen af tang eller makroalger i tilstandsvurderingen er også undersøgt, men der er behov for at foretage en videreudvikling af konkrete makroalgeindikatorer inden de kan rapporteres endeligt til EU-kommissionen som værende egnede som miljøkvalitetsindikator. Aarhus Universitet er derfor i gang med at se nærmere på bl.a. historiske makroalgedata og makroalgernes artssammensætning i de danske kystvande. Makroalgerne er derfor endnu ikke klar til at indgå  i tilstandsvurderinger af kystvande.

På sigt forventes, at også tang (makroalger) kan bruges som indikator for miljøtilstanden. Det vil alt i alt kunne give et endnu bedre billede af den økologiske tilstand i kystvandene.

Fakta

Påbegyndt: November 2017

Afsluttet: Maj 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Makrofytindeks for kystvande

Kontakt: Miljøstyrelsen Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email