Vandplanter og tang fortæller om havets tilstand

Tang og vandplanter, der lever på bunden af de danske kystvande, skal bruges til at bedømme den økologiske tilstand

I de nuværende vandområdeplaner for 2015-2021 benyttes alene ålegræs-dybdegrænse (dvs. på hvilken dybde ålegræsset findes) i bedømmelsen af den økologiske tilstand for bundplanter – altså hvor godt vandplanter trives på stedet. 

Det forventes imidlertid, at også tang (makroalger) kan bruges som indikator for miljøtilstanden, og at andre vandplanter end ålegræs formentlig også kan bruges. Det vil alt i alt kunne give et bedre billede af, hvor god den økologiske tilstand er i fjorde og kystnære marine områder.

Miljøstyrelsen har derfor bedt forskere på Aarhus Universitet om at udvikle et såkaldt ”makrofytindeks for kystvande”, der kan anvendes ved bedømmelse af den økologiske tilstand i de danske kystvande.

Makrofytindekset skal ud over ålegræs bl.a. omfatte havgræs og vandaks. De vokser med rødderne i sand- og mudderbund i mange danske fjorde. Endvidere skal det omfatte røde, grønne og brune tangplanter, som vokser fastsiddende på sten og anden hårdbund – typisk i de mere åbne kystvande.

Når det nye makrofytindeks er færdigt, forventes det at kunne give en mere komplet bedømmelse af tilstanden, uanset om et vandområde er domineret af den ene eller den anden slags bundplanter.

Inden makrofytindekset kan tages i brug til vandområdeplaner for den tredje planperiode 2021-2027, skal det sammenlignes med andre EU- lande, så tilstandsbedømmelsen sker på et ensartet niveau.

Fakta

Påbegyndt: November 2017

Afsluttet: Maj 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Makrofytindeks for kystvande

Kontakt: Miljøstyrelsen Vandmiljø og Friluftsliv - Morten Brozek,