Projekter om marine virkemidler

Forskere har vurderet om marine virkemidler kan bruges til at fjerne kvælstof og fremme målopfyldelse i kystvandene

Marine virkemidler er tiltag som kan etableres i kystvandområderne med henblik på at opnå positive effekter, som for eksempel klarere vand eller lavere næringsstofniveauer. Marine virkemidler skal derved kunne stabilisere og/eller fremme den økologiske tilstand i vandområderne.

Som en del af udviklingen af et forbedret fagligt grundlag for vandområdeplanerne 2021-2027 er gennemført projekter til test og dokumentation af forskellige marine virkemidler. Følgende marine virkemidler har været undersøgt i konkrete projekter:

  • Opdræt af muslinger
  • Dyrkning af sukkertang
  • Reetablering af ålegræs
  • Sand-capping
  • Omplantning af muslinger
  • Etablering af stenrev
  • Iltning af bundvand

På baggrund af den tilgængelige viden fra de gennemførte projekter er udarbejdet et opdateret marint virkemiddelkatalog, hvor de marine virkemidlers egnethed vurderes.

I det marine virkemiddelkatalog vurderes at tre marine virkemidler - ”Muslingeopdræt”, ”Dyrkning af sukkertang” og ”Reetablering af ålegræs” - er tilstrækkeligt fagligt velunderbyggede og derfor egnede til videre anvendelse. Overordnede potentialer for anvendelse af disse tre virkemidler undersøges yderligere i et opfølgende projekt. 

Fakta

Påbegyndt: Januar 2016

Afsluttet: 2. kvartal 2020

Forskningsinstitutioner/konsulenter: Aarhus Universitet, DTU Aqua, DHI, Syddansk Universitet og Limfjordsrådet

Officiel projekttitel: Marine virkemidler – beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag

Kontakt: MST Fyn e-mail: Obfuscated Email