Ny inddeling af kystvande i vandområdeplanerne

Et nyt kort vil forbedre grundlaget for vandområdeplanlægningen for de danske kystvande

En ny afgrænsning, typeinddeling og karakterisering af de danske kystvande er på vej. Det bliver et vigtigt grundlag for Miljøstyrelsens arbejde med vandplanlægning i fjorde og kystnære marine vandområder.

Det ny kystvandskort får betydning for hvilke konkrete miljømål, der gælder i de enkelte vandområder, hvordan miljøtilstanden bedømmes på baggrund af målinger og endelig hvilke indsatser, der skal til for at opnå målet om god tilstand i det marine vandmiljø.

Arbejdet med kortet er sat i gang bl.a. fordi den hidtidige afgrænsning, typeinddeling og karakterisering bygger på en ældre kortlægning.

Arbejdet kan indebære, at nogle af de eksisterende kystvande bliver underinddelt i mindre vandområder, mens andre slås sammen i større. Grupperingerne af kystvandene forventes at blive geografisk mere ensartede.

Som grundlag for det nye kort gennemgår forskere ved Aarhus Universitet og DHI det eksisterende grundlag for afgrænsning, karakterisering og typeinddeling af Danmarks 119 kystvande. På den baggrund udarbejdes det nye kortgrundlag.

Det nye kort forventes færdigt i 2019 og vil forbedre grundlaget for de næste vandområdeplaner, som skal gælde for 2021-2027.

Fakta

Påbegyndt: April 2018

Afsluttet: Ultimo 2019

Forskningsinstitutioner/konsulenter: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og DHI 

Officiel projekttitel: Gennemgang af grundlaget for afgrænsning, karakterisering og typeinddeling af kystvandene i vandområdeplanerne

Kontakt: Miljøstyrelsen Vandmiljø og Friluftsliv - Morten Brozek, e-mail: Obfuscated Email