Ny inddeling af kystvande i vandområdeplanerne

En ny karakterisering af kystvandene har forbedret grundlaget for vandområdeplanlægningen

Som et led i forbedringen af det faglige grundlag for vandområdeplanen 2021-2027, har Aarhus Universitet og DHI foretaget en gennemgang af det faglige grundlag for afgrænsningen og karakteriseringen af kystvande i vandområdeplanerne 2015-2021.

På denne baggrund er afgrænsningen af kystvandene justeret og omfatter nu 109 afgrænsede kystvande, samt 14 såkaldte 12 sømil-vandområder.

Kystvandene er inddelt i 39 typologier, som fordeler sig på 6 overordnede kystvandstyper (Nordsø, Fjord, Østersø, Bælthav, Vesterhavsfjord og Kattegat). Typologierne er baseret på en statistisk analyse af en række betydende naturgivne faktorer som definerer de enkelte kystvande, f.eks: tidevand, saltholdighed, vanddybde, vandudveksling, ferskvandspåvirkning, bundsubstrat og lagdeling.

Den nye karakterisering af kystvandene (typologi og afgrænsning) tager i endnu højere grad end tidligere højde for vandområdernes lokale karakteristika til brug for vandforvaltningen.

Fakta

Påbegyndt: April 2018

Afsluttet: Ultimo 2019

Forskningsinstitutioner/konsulenter: DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og DHI 

Officiel projekttitel: Gennemgang af grundlaget for afgrænsning, karakterisering og typeinddeling af kystvandene i vandområdeplanerne

Kontakt: Miljøstyrelsen Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email