Nu undersøges flere faktorers påvirkning af havet

Vidensgrundlaget bag vandområdeplanerne skal forbedres. Derfor undersøger forskere betydningen af fx fiskeri, invasive arter og mikroplast for tilstanden i havmiljøet

Modeller til beregning af tilførslen af kvælstof til de danske farvande har været genstand for en international ekspertevaluering.

Den vurdering pegede på et behov for, at vi i Danmark udover kvælstof også afdækker andre såkaldte påvirkningsfaktorer betydning for vandmiljøet.

Påvirkningsfaktorer er fx fiskeri med bundskrabende redskaber, klapning, råstofindvinding, invasive arter (ikke hjemmehørende danske plante og dyrearter), mikroplast, og fysiske anlæg som sluser og havneanlæg.

Derfor er der nu i et samarbejde med DTU Aqua og Aarhus Universitet igangsat en undersøgelse, der skal munde ud i en vurdering af de forskellige påvirkningers betydning for tilstanden i det danske havmiljø.

Fakta

Påbegyndt: Marts 2018

Afsluttes: 2. kvartal 2020

Forskningsinstitutioner/konsulenter: DTU Aqua og Aarhus Universitet

Officiel projekttitel: Sammenhænge i det marine miljø – andre presfaktorer end næringsstoffer

Kontakt: Miljøstyrelsen Fyn, e-mail: