Muslingers evne til at fjerne kvælstof

Forskere skal vurdere om muslinger kan bruges som virkemiddel til at fjerne kvælstof i kystvand

Muslinger filtrerer vandet for alger og er dermed med til at skabe et bedre vandmiljø med mere klart vand. Når vandet bliver klarere får de bundlevende dyr og planter bedre livsbetingelser og risikoen for iltsvind mindskes. Ydermere fjernes kvælstof fra vandmiljøet, når muslingerne høstes og anvendes på land til enten konsum eller som tilskud til dyrefoder. 

Formålet med projektet er at få klarlagt hvilke potentialer, der reelt er for kvælstoffjernelse ved at anvende muslingedyrkning i de forskellige danske fjorde og kystvandområder.

Resultaterne skal kunne bruges i forbindelse med udarbejdelsen af vandområdeplaner for 2021-27.

Arbejdet trækker på resultater fra flere forskellige forsknings- og udviklingsprojekter og foregår i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Dansk Skaldyrcenter (DTU Aqua)

Projektet skal levere det faglige beslutningsgrundlag, som kan danne grundlag for en politisk beslutning om muslinger skal anvendes som virkemiddel i vandområdeplanernes indsatsprogram.

Projektet er en opfølgning på Fødevare- og landbrugspakken fra december 2015.

Fakta

Påbegyndt: Forår 2017

Afsluttes: Efterår 2019

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet og DTU Aqua 

Officiel projekttitel: Vurdering af mulig lokalisering samt effekt af muslingebrug og muslingebanker som kvælstofvirkemiddel i danske farvande

Kontakt: Bente Brix Madsen,