Anvendelse af Miljøstyrelsens marine modelkompleks

Miljøstyrelsens modelkompleks anvendes sammen med nyudviklede beregningsmetoder til at fastsætte målbelastninger for kystvandene

Dette projekt er et delprojekt i en samlet projektportefølje om videreudvikling og anvendelse af Miljøstyrelsens marine modelværtøjer til brug for vandområdeplanerne 2021-2027.

Projektet udspringer af Fødevare- og Landbrugspakken fra 2015, hvor det blev besluttet, at gennemføre en international evaluering af de marine økosystemmodeller, som blev anvendt som en del af det faglige grundlag for vandområdeplanerne 2015-2021. Den internationale evaluering blev gennemført af et internationalt forskerpanel i 2017, og resulterede i en rapport med en række konkrete anbefalinger til den videre udvikling af de marine modelværktøjer. Efterfølgende er gennemført en række forsknings- og udviklingsprojekter for at styrke det faglige grundlag for vandområdeplanerne 2021-2027 bl.a. på baggrund af den internationale evaluering.

I projektet ”Videreudvikling af Miljøstyrelsens marine økosystem-modelværktøjer til brug for vandforvaltningen” er Miljøstyrelsens marine modelkompleks blevet opdateret ved at inddrage nyeste forskningsviden og herunder den viden som er tilvejebragt i gennemførte forsknings- og udviklingsprojekter.

I dette projekt anvendes de videreudviklede modelværktøjer til at beregne vandområdespecifikke klorofylreferenceværdier og målbelastninger (kvælstof og fosfor) for alle danske kystvandområder, som er afgrænset under hensyntagen til lokale vandområdekarakteristika.

Referenceværdier repræsenterer ”den upåvirkede tilstand”, og danner grundlag for fastlæggelsen af miljømålsgrænseværdier, dvs. kriterier for ”god økologisk tilstand”, som repræsenterer en miljøtilstand, som kun afviger svagt fra den upåvirkede tilstand.

Målbelastning skal i denne sammenhæng opfattes som den maksimale landbaserede danske kvælstofbelastning, som på givne forudsætninger om kystvandenes næringsstofpåvirkninger (kvælstof og fosfor) fra andre belastningskilder understøtter, at der kan opnås god økologisk tilstand i danske kystvande. Andre belastningskilder omfatter landbaseret tilførsel af kvælstof og fosfor fra andre lande, luftbåren tilførsel af kvælstof fra Danmark og andre lande, samt tilførsel af fosfor fra danske belastningskilder. Den landbaserede kvælstof-målbelastning, og det deraf afledte kvælstofindsatsbehov, er altså afhængig af størrelsen af andre belastningskilder. 

Fakta

Påbegyndt: Maj 2019

Afsluttes: November 2020

Forskningsinstitutioner/konsulenterAarhus Universitet, DTU AQUA og DHI 

Officiel projekttitel: Anvendelse af MST’s marine modelkompleks og metodeudvikling til brug for vandområdeplanerne 2021-2027

Kontakt: Miljøstyrelsen Fyn, e-mail: Obfuscated EmailObfuscated Email