Vurdering af nitratbelastning af grundvandet i forhold til at imødegå ikke-forringelse som følge af en ændret målrettet regulering

GEUS har foretaget beregninger af nitratpåvirkningen af grundvandsforekomsterne, når den målrettede regulering for kvælstof ændres fra Vandområdeplan 2015-2021 til Vandområdeplan 2021-2027

Når Vandområdeplan 2021-2027 afløser Vandområdeplan 2015-2021, ændres den målrettede regulering af kvælstofudvaskningen. Den målrettede regulering skal via etablering af efterafgrøder sikre, at der sker en reduktion i udledningen af kvælstof fra markerne til de kystnære farvande. I Vandområdeplan 2021-2027 vil der være områder, hvor den målrettede regulering reduceres eller helt bortfalder. Der vil også være områder, hvor den øges. I de områder, hvor den målrettede regulering reduceres eller helt bortfalder, kan det medføre en øget nitratbelastning af de grundvandsforekomster, der påvirkes af tilstrømmende grundvand fra disse områder.


Ifølge Vandrammedirektivet må tilstanden i grundvandsforekomsterne ikke forringes. Der er derfor gennemført et projekt, hvor forskere fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) har beregnet betydningen af ændringen af den målrettede regulering for de grundvandsforekomster, som påvirkes af tilstrømmende grundvand fra områder, hvor den målrettede regulering reduceres eller helt bortfalder.


Beregningerne er foretaget for 2 forskellige situationer:

  • Prognose 1: I denne situation beregnes, hvad ændringen af den målrettede regulering alene betyder. Her sammenlignes effekten af at fortsætte med den målrettede regulering, som den er fordelt i Vandområdeplan 2015-2021, med effekten af at erstatte den med en fordeling svarende til Vandområdeplan 2021-2027.
  • Prognose 2: I denne situation beregnes forskellen af den samlede effekt af både den målrettede regulering, baseline-effekter (som er den forventede effekt på kvælstofudvaskningen af allerede vedtagne initiativer) samt øvrige kvælstofregulerende indsatser i Vandområdeplan 2021-2027 for hhv. perioden 2018-2022 (delperiode af Vandområdeplan 2015-2021) og perioden efter 2027, hvor alle indsatserne i Vandområdeplan 2021-2027 forventes fuldt implementeret.

Resultaterne for prognose 1 viser, at kravet om ”ikke-forringelse” for et antal grundvandsforekomster ikke kan overholdes, når Vandområdeplan 2021-2027 afløser Vandområdeplan 2015-2021. Samlet set forventes dette, at medføre en merbelastning på ca. 704 tons kvælstof i grundvandsforekomsterne på landsplan.

Resultaterne for prognose 2 viser, at de samlede effekter for grundvandet af kvælstofreguleringerne stort set balancerer, når udvaskningen i perioden 2018-2022 sammenlignes med effekterne af kvælstofreguleringerne i perioden efter 2027.

Fakta

Påbegyndt: November 2021

Afsluttet: April 2023

Forskningsinstitution/konsulent: Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS)

Officiel projekttitel: National Kvælstofmodel - Opgørelse af ændret kvælstofpåvirkning til grundvandsforekomster fra den nuværende regulering til den kommende regulering

Kontakt Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email

Relevante links

Projektrapport