Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Vurdering af mængden af grundvand

I Miljøstyrelsen holdes der løbende øje med, om der også i fremtiden er tilstrækkeligt grundvand, bl.a. til at sikre en god økologisk tilstand i vandløbene

I EU’s vandrammedirektiv er der fastsat retningslinjer for, at medlemslandene skal vurdere, om deres brug af grundvand har betydning for den grundvandsmængde, der er tilstede i deres grundvandsforekomster – en vurdering af den såkaldte kvantitative tilstand. Formålet med vurderingerne er at undersøge, om de enkelte lande har en miljømæssigt bæredygtig udnyttelse af deres grundvandsressource.

Når vi her i Danmark undersøger vores grundvands kvantitative tilstand, vurderer vi om indvindingen af grundvand:

  1.     Er for stor i forhold til den langsigtede grundvandsdannelse
  2.     Har en negativ betydning for den økologiske tilstand i tilknyttede vandløb.

Det er forskere fra GEUS, der på vegne af Miljøstyrelsen gennemfører projektet, hvor betydningen af grundvandets kvantitative tilstand undersøges ift. miljøtilstanden i vandløb og grundvandsforekomstenes udnyttelsesgrader.

Tilstandsvurderingen vil indgå i vandområdeplanerne for tredje planperiode, der gælder for årene 2021-2027.

Fakta

Påbegyndt: Maj 2019

Forventes afsluttet: December 2019 

Forskningsinstitution/konsulent: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 

Officiel projekttitel: Kvantitativ tilstandsvurdering af de danske grundvandsforekomster 2019

Kontakt: Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil, .dk