Vurdering af mængden af grundvand

I Miljøstyrelsen holdes der løbende øje med, om der også i fremtiden er tilstrækkeligt grundvand, bl.a. til at sikre en god økologisk tilstand i vandløbene

I EU’s vandrammedirektiv er der fastsat retningslinjer for, at medlemslandene skal vurdere, om deres brug af grundvand har betydning for den grundvandsmængde, der er tilstede i deres grundvandsforekomster – en vurdering af den såkaldte kvantitative tilstand. Formålet med vurderingerne er at undersøge, om de enkelte lande har en miljømæssigt bæredygtig udnyttelse af deres grundvandsressource.

Når vi her i Danmark undersøger vores grundvands kvantitative tilstand, vurderer vi om indvindingen af grundvand:

  1.     Er for stor i forhold til den langsigtede grundvandsdannelse
  2.     Har en negativ betydning for den økologiske tilstand i tilknyttede vandløb.

Det er forskere fra GEUS, der på vegne af Miljøstyrelsen gennemfører projektet, hvor betydningen af grundvandets kvantitative tilstand undersøges ift. miljøtilstanden i vandløb og grundvandsforekomstenes udnyttelsesgrader.

Tilstandsvurderingen vil indgå i vandområdeplanerne for tredje planperiode, der gælder for årene 2021-2027.