Vandindvindings påvirkning af små vandløb

Forskere skal undersøge, om reduceret vandføring har konsekvenser for smådyr og bundlevende alger i små vandløb

Hvordan påvirkes dyre- og plantelivet i små vandløb egentlig, hvis der begynder at strømme mindre vand igennem et vandløb? Det kan for eksempel være når vandboringer i nærheden får lov til at indvinde mere vand end ellers. Det skal forskere fra Aarhus Universitet (DCE) undersøge.

Forskernes undersøgelser foregår i et forsøgsanlæg ved Lemming. Her har de 12 kunstige vandløb (strømrender) til rådighed, hvor de individuelt kan styre vandføringen. På den måde kan forskerne undersøge om og i hvilken grad reduceret vandføring påvirker de smådyr og alger, der lever i renderne.

Projektet er ét blandt flere, som Miljøstyrelsen har igangsat, med henblik på at undersøge vandindvindings effekter på den økologiske tilstand i vandløb. Projekterne er igangsat for at kvalificere ny viden på området, heriblandt at undersøge, hvordan små vandløb påvirkes af vandindvinding, da de nuværende modeller hovedsageligt er baseret på data fra større vandløb.

Fakta

Påbegyndt: April 2018

Afsluttet: Februar 2020 

Forskningsinstitution/konsulent: Aarhus Universitet (DCE)

Officiel projekttitel: Vurdering af vandindvindingernes effekt på smådyr og bundlevende alger i små vandløb

Kontakt Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated EmailObfuscated Email