Ny metode til at vurdere sporstoffer og salte i grundvandet

Nu er det muligt at tage højde for naturlige baggrundsværdier af sporstoffer og salte i tilstandsvurderinger af grundvand

Til brug for vandområdeplanerne 2021-2027, har GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) udviklet en ny metode til vurdering af de danske grundvandsforekomsters generelle kemiske tilstand for uorganiske sporstoffer og salte. Metoden er udviklet i 2020.

Alle sporstoffer og salte, der indgår i tilstandsvurderingerne, forekommer naturligt i grundvandet, i koncentrationer, der stedvist overskrider niveauet for de nationalt gældende tærskelværdier, der er fastsat for vandområdeplanerne 2021-2027. Da vurderingen af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand skal udtrykke konsekvenserne af eventuelle menneskelige påvirkninger, er der behov for at skelne mellem naturlige koncentrationer og egentlige forureninger.

På grund af den store variation i grundvandets kemiske sammensætning som følge af variationer i iltforhold, pH og geologi, fastsættes de naturlige baggrundsværdier med udgangspunkt i data om disse forhold. De naturlige baggrundsværdier beregnes på basis af data fra indtag fra grundvandsovervågningen (GRUMO) og vandforsyningsboringer for perioden 2000-2018. Med de nye baggrundsværdier peger resultaterne af de nye tilstandsvurderinger på nikkel som det mest betydende sporstof, med 13 forekomster vurderet til at være i ringe tilstand grundet nikkel.

Fakta

Påbegyndt: 2018

Afsluttet: 2020

Forskningsinstitution/konsulent: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 

Officiel projekttitel: Udvikling af metode til vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for udvalgte uorganiske sporstoffer og salte

Kontakt Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email