Ny metode til at vurdere nitrat i grundvandet

GEUS har udviklet ny metode til vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for nitrat

I vandområdeplanerne skal det blandt andet fremgå, hvorvidt vores grundvandsforekomster er i god eller ringe tilstand for så vidt angår nitrat.

Tidligere vurderinger af grundvandsforekomsternes tilstand i forhold til nitrat har imidlertid været udsat for kritik. Derfor har Miljøstyrelsen igangsat et projekt, hvor forskere fra GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) skal udvikle og anvende en ny metode til at foretage mere omfattende tilstandsvurderinger for nitrat.

Den nye metode er baseret på en såkaldt konceptuel forståelsesmodel. Den konceptuelle forståelsesmodel bruges til at:

  • Karakterisere grundvandets hydrogeokemiske forhold
  • Vurdere grundvandets strømning og dæklagenes beskyttelse over for nitrat

Der opsættes en konceptuel model for de grundvandsforekomster med nitratdata, hvor der er mindst ét indtag med en overskridelse af kravværdien på 50 mg/l nitrat, eller, hvor der for det første ingen målepunkter er med et gennemsnitligt nitratindhold over kravværdien for nitrat og for det andet, er mere end 20% af grundvandsforekomstens volumen der ligger over den modellerede redoxfront.

Set i lyset af den konceptuelle forståelsesmodel og med inddragelse af en lang række faglige temaer, foretages der en systematisk gennemgang af nitratdata i grundvandsforekomsten. En konkret konceptuel model opstilles for den specifikke grundvandsforekomst, der fortæller om nitratpåvirkningen af grundvandsforekomsten.

Resultaterne af den nye metode er herefter anvendt til vurdering af grundvandsforekomsternes generelle kemiske tilstand for nitrat. Dette har resulteret i, at ud af 2050 grundvandsforekomster, er 1378 forekomster vurderet i god tilstand, mens 24 grundvandsforekomster er vurderet i ringe tilstand for nitrat. Set i forhold til grundvandsforekomsternes samlede volumen svare det til, at 5,1% af det samlede danske grundvandsvolumen er i ringe tilstand for nitrat.

Fakta

Påbegyndt: November 2017

Afsluttet: Marts 2020

Forskningsinstitution/konsulent: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) 

Officiel projekttitel: Metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand og nye vurderinger af tilstanden fsva. nitrat

Kontakt Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email