Ny metode til at vurdere miljøfarlige forurenende stoffer i grundvandet

DTU og GEUS har udviklet ny metode til vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer ekskl. pesticider

Til brug for vandområdeplanerne 2021-2027 har DTU Miljø (Danmarks Tekniske Universitet) i samarbejde med GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland) udviklet en ny metode til vurdering af de danske grundvandsforekomsters generelle kemiske tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer ekskl. pesticider. Metoden er udviklet mellem december 2019 og juli 2020, med inddragelse af ny viden, der er tilvejebragt efter offentliggørelsen af vandområdeplanerne 2015-2021.

Den nye metode er baseret på en såkaldt konceptuel forståelsesmodel, der baserer sig på DTU’s faglige ekspertise indenfor jord og -grundvandsforurening. Modellen bygger således på kriterier udviklet på grundlag af den konceptuelle forståelse af forureningskilder, transport, opførsel og forekomst i grundvandet af miljøfarlige forurenende stoffer. Som led i metodeudviklingen er der i projektet fastsat nye tærskelværdier for flere stoffer i gruppen af miljøfarlige forurenende stoffer. Vurderingerne af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer er i projektet gennemført med anvendelse af disse tærskelværdier.

I tilstandsvurderingen for de nye vandområdeplaner for 2021-2027, indgår nu 57 miljøfarlige forurenende stoffer, som er opdelt i syv stofgrupper: klorerede opløsningsmidler, BTEXN, phenoler, MtBE, vandopløselige opløsningsmidler, perflourerede stoffer (PFAS'er) og cyanider. Disse stoffer stammer som regel fra punktkildeforureninger.

I den nye metode foretages en konkret undersøgelse af alle grundvandsforekomster, hvor der i mindst én boring er mindst én overskridelse af tærskelværdierne for miljøfarlige forurenende stoffer beregnet ud fra gennemsnittet af de årlige gennemsnit af de målte værdier for de pågældende stoffer, som der er blevet analyseret for i perioden 2013-2019, hvorefter der opstilles en konkret konceptuel model for hver grundvandsforekomst til brug for vurdering af, i hvor høj grad grundvandsforekomsten er påvirket af miljøfarlige forurenende stoffer over tærskelværdierne.

Den nye metode er herefter anvendt til vurdering af grundvandsforekomsternes kemiske tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer. Dette har resulteret i, at 1939 grundvandsforekomster er vurderet i god tilstand (ud af 2050 grundvandsforekomster), 19 forekomster er vurderet i ringe tilstand og 92 i ukendt tilstand. Langt størstedelen af grundvandsforekomsterne er vurdereret i ringe tilstand grundet forurening med chlorerede opløsningsmidler, men BTEXN udgør ligeledes en betydelig del.

Fakta

Påbegyndt: December 2019

Afsluttet: December 2020

Forskningsinstitution/konsulent: DTU og GEUS

Officiel projekttitel: Vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS: Metodeudvikling og resultater 

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email

Relevante links

Projektrapport