Klimaændringernes påvirkning af vandmiljøet i forhold til grundvand

Klimaet har en stor effekt på grundvandets kvalitet og kvantitet. Derfor undersøges det, hvordan grundvandets tilstand påvirkes i en verden hvor klimaet forandrer sig

I 2019 iværksatte Miljøstyrelsen i samarbejde med GEUS et projekt med fokus på at opkvalificere den eksisterende viden om sammenhængen mellem klimaforandringer, grundvand og det øvrige vandmiljø.

Projektet belyser:

  • Om klimaforandringer i forhold til grundvand, vil kunne have betydning for vandområdeplanernes tilstandsvurderinger.
  •  Om overvågningsprogrammet er sammensat på en måde, der vil kunne øge viden om klimaforandringernes betydning for grundvandsforekomsternes tilstand.
  • Om de virkemidler, der eventuel kommer i spil i grundvandssammenhæng, er ”klimarobuste” - dvs. er modstandsdygtige over for ændringer i klimaet og tager højde for ændringer i grundvandsstanden som følge af ændret nedbør. Klimarobuste løsninger er relevante da det i de fleste klimascenarier, forventes at se grundvandsdannelsen stige i vinterhalvåret og hyppigheden og varigheden af tørkeperioder i sommerhalvåret ligeledes stige.

Vurderingen i projektet er lavet på basis af fremskrivninger til år 2100, på baggrund af udvalgte klimamodeller, samt ved anvendelse af scenarieberegninger, som er gennemført ved hjælp af hydrologiske modeller. Klimafremskrivningerne peger på betydelige ændringer i risikoen for både oversvømmelses- og tørkehændelser, og der er derfor behov for, at klimatilpasningen gennemføres med øje på disse modsatrettede hensyn og ekstreme hændelser. Desuden viser resultaterne at oversvømmelses- og tørkehændelser potentielt kan føre til en øget risiko for saltvandsindtrængning i grundvandsforekomster tæt på kysten.

Løsninger der kun har sigte på at reducere oversvømmelsesrisikoen, er derfor ikke ’klimarobuste’, hvorimod løsninger, der indtænker øget risiko for oversvømmelse såvel som tørke vurderes som værende klimarobuste løsninger for grundvands kemiske og kvantitative tilstand.  Klimarobuste løsninger kunne være tiltag, der forsinker og tilbageholder vand, særligt i forhold til skybrud i sommerhalvåret og tørkehændelser af naturlige årsager eller afledte effekter af menneskelig aktivitet.

Samlet set viser projektet, at grundet de geologiske og geografiske forskelle, der findes på tværs af landet, vil problemstillingerne afledt af klimaforandringer være forskellige og skal tilpasses til det enkelte område.

Fakta

Påbegyndt: Januar 2019

Afsluttet: December 2019

Forskningsinstitution/konsulent: GEUS

Officiel projekttitel: Vurdering af klimaændringernes påvirkning af vandmiljøet i forhold til ændringer af grundvandsstanden

Kontakt: Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email

Relevante links

Projektrapport