Grundvandets påvirkning af søer, moser og enge

For nogle naturtyper og søer kan grundvandet være en vigtig kilde til vand. Men er der vand nok og er det af en tilstrækkelig kvalitet?

Hvordan påvirker mængden og sammensætningen af grundvandet de søer og naturområder, der er afhængige af vand fra grundvandet? Og hvilken betydning kan det have, at der indvindes grundvand i nærheden? Det har Miljøstyrelsen bedt forskere fra Aarhus Universitet og De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland (GEUS) om at belyse.

Baggrunden for projektet er, at det i forbindelse med de kommende vandområdeplaner skal vurderes, om de danske grundvandsforekomster udnyttes bæredygtigt i forhold til den våde natur. Projektet skal derfor resultere i en metode, der gør det muligt at vurdere grundvandsforekomsternes mængde og kemiske kvalitet med den våde natur in mente.

Med de nye metoder kan det hidtidige vurderingsgrundlag således udvides, da der kan blive taget hensyn til grundvandets kontakt med den våde natur.

Fakta

Påbegyndt: Oktober 2017

Afsluttet: November 2019

Forskningsinstitutioner/konsulenter: Aarhus Universitet, GEUS

Officiel projekttitel: Vurdering af grundvandsforekomsters påvirkning af tilknyttede målsatte søer og af tilknyttede grundvandsafhængige terrestriske økosystemer i Natura 2000-områder 

Kontakt: Obfuscated Email

Relevante links

Rapport: Vurdering af grundvandets kemiske og kvantitative påvirkning af søer

Rapport: Vurdering af grundvandsforekomsters påvirkning af tilknyttede grundvandsafhængige terrestriske økosystemer i Natura 2000-områder