Drikkevandstesten

I forbindelse med vandområdeplanerne for tredje planperiode 2021-2027 igangsatte Miljøstyrelsen i efteråret 2020 en undersøgelse af drikkevandsforekomsternes kemiske tilstand

Drikkevandstesten blev, som led i vandområdeplanerne 2021-2027, gennemført ved en forespørgsel direkte hos kommunerne, suppleret med data fra den nationale boringsdatabase, Jupiter, samt inddragelse af viden om vandværkers tidligere og nuværende dispensationer om videregående rensning af råvand og dispensationer fra drikkevandskvalitetskrav.

Ud af de 2050 grundvandsforekomster, vi har i Danmark, er 1705 udpeget som drikkevandsforekomster. Vurderingen af drikkevandsforekomsternes kemiske tilstand baseres på grundvandsdirektivets drikkevandstest. Ifølge drikkevandstesten vurderes en drikkevandsforekomst at være i ringe kemisk tilstand, hvis et af følgene kriterier er opfyldt: 1) En drikkevandsboring i forekomsten er sløjfet eller taget ud af drift grundet forurening. 2) Ændring eller intensivering af vandbehandlingen på vandværker, der indvinder vand fra drikkevandsforekomsten, når dette sker på grund af forurening.

Gennemgangen af svarene fra kommunerne og resultaterne af drikkevandstesten viste, at i alt 113 forekomster er i ringe kemisk tilstand for en eller flere kemiske parametre (nitrat, chlorid, arsen, nikkel, pesticider og MFS). Da drikkevandstesten ikke er blevet udført ved de tidligere planperioder, er drikkevandstesten gennemført for hele perioden mellem 2009-2020.

En drikkevandsforekomst vurderes i ringe kemisk tilstand, hvis blot én drikkevandsboring i forekomsten er opgivet til indvinding af drikkevand, eller hvis behandlingen af vand, indvundet fra blot én kildeplads i forekomsten, øges. Det forudsættes altså ikke, at en vis minimums-andel af drikkevandsressourcen i forekomsten er påvirket. At drikkevandstesten resulterer i, at en forekomst er i ringe kemisk tilstand, indebærer derfor ikke i sig selv, at forekomsten i det hele eller i det væsentligste er påvirket af kemiske stoffer, sådan at den må opgives som drikkevandsforekomst.

Fakta

Påbegyndt: September 2020

Afsluttet: Juni 2021

Officiel projekttitel: Vurdering af kemisk tilstand i drikkevandsforekomster til vandområdeplanerne 2021-2027

Kontakt Hav- og Vandmiljø,
e-mail: Obfuscated Email