Vandplaner 2009-2015

Vandplaner for første planperiode er afløst af vandområdeplaner for anden planperiode.

Vandplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer og vandløb i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Se vandplaner på MiljøGIS-kort