3.1 Bornholm

undefined

undefined

Vandplanen dækker et opland på ca. 588 km 2 og berører alene Bornholms Regionskommune.

Se vandplan for Bornholm

Se lokalt høringsnotat

Ikrafttræden af vandplanerne

Vandplanerne er endeligt godkendt af miljøminister Ida Auken i december 2011.

Se bekendtgørelsen om ikrafttræden af vandplanerne

Se klagevejledning (pdf)

Se bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner

Vejledninger til vandplanerne

Vejledninger til MiljøGIS, kommuneopslag, vandløb og sørestaurering.
Se vejledninger