Idéfasen

Første etape i Vand- og Natura 2000 planlægningen var en idéfase, der løb fra den 22. juni 2007 til den 22. december 2007.

Under idéfasen inviterede Miljøministeriet offentligheden til at komme med ideer og bud på, hvordan vi kan sikre kvaliteten af de danske vandområder og Natura 2000-områder.

I løbet af idéfasen modtog Miljøministeriet knap 1.700 indlæg fra privatpersoner, en bred vifte af ”naturbrugende og grønne organisationer”, landbrugets rådgivningscentre og offentlige myndigheder. Flere af indlæggene bestod i rapporter med mange forskellige ideer, så alt i alt var der tale om knap 2.500 bidrag.

Det handlede indlæggene om

Fra privatpersoner kom der 196 indlæg. Det typiske indlæg fra privatpersonerne drejede sig om forslag til naturgenopretning på en konkret lokalitet.

Fra gruppen af ”naturbrugende og grønne organisationer” kom der 1039 indlæg. Typen af bemærkningerne spændte vidt. Der var mange om konkrete naturgenopretningsprojekter og mange om regler for færdsel i naturen.

I den forlængede idéfase for skovene indkom der 13 specifikke indlæg om skove, hovedsageligt fra de store private skovejere, og her var typiske emner naturnær drift af skovene og konkrete plejeforslag.

Hovedparten af de 36 indlæg fra erhvervsrelaterede organisationer kom fra landbrugets rådgivningscentre, Erhvervsorganisationerne tilkendegav generelt en positiv holdning til planlægningen, men også typisk at vand- og naturplanerne ikke må gennemføres på bekostning af erhvervene.

96 af de 98 kommuner bidrog med indlæg. Også kommunernes indlæg berørte et vidt spænd af emner. Gennemgående tog kommunerne fat i mulighed for naturgenopretningsprojekter inden for egen kommunegrænse. Emner som finansieringsmodel, sammenhæng mellem kommuneplaner og vand- og naturplaner, hvorvidt lovgivningen tillader effektiv gennemførelse af planerne, datagrundlaget for planerne, og inddragelse af klimaaspektet gik igen i mange af kommunernes indlæg.

1019 indlæg drejede sig om Natura 2000 planerne og 803 indlæg drejede sig om vandområder. Mange af Natura 2000 indlæggene drejede sig om naturgenopretning og forslag til plejeforanstaltninger i konkrete områder. Af de 803 indlæg om vandområderne vedrørte mange søer og vandløb, lidt færre kystvandene og færrest grundvandet. Det var karakteristisk, at indlæggene om grundvand typisk kom fra organisationer, der professionelt beskæftiger sig med grundvand.

En store gruppe af indlæg, 395, indeholdt generelle, principielle bemærkninger. De havde en karakter, der krævede fælles stillingtagen i ministeriet og nogle af emnerne var genstand for politiske drøftelser. De drejede sig om alt fra inddragelse af klimaforandringer, overvågningsprogram og datakvalitet, til finansiering. Se en oversigt over generelle problemstillinger incl. Miljøministeriets kommentarer (pdf)

Arbejdsprogram for vandområdeplanerne

Pjecen "Ny vandplanlægning i Danmark" fra 2007 giver overblik over arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces for vandområdeplanerne.

Ny vandplanlægning i Danmark