Teknisk forhøring af vandplanerne

Forslag til vandplanerne var i teknisk forhøring hos kommunale, regionale og statslige myndigheder fra 13. maj til 27. maj 2013.
Læs sammenfatning af høringsvar fra teknisk forhøring af forslag til vandplaner (pdf)

Baggrund for den tekniske forhøring af vandplanerne

Ved afgørelser afsagt den 6. december 2012 fandt Natur- og Miljøklagenævnet, at miljøministerens afgørelse om at vedtage samtlige 23 statslige vandplaner var ugyldig, idet fristen i forbindelse med den supplerende høring, som Naturstyrelsen gennemførte i december 2011, var "væsentlig for kort".

Naturstyrelsen har vurderet, at den fornyede høring bør omfatte vandplanforslagene i deres helhed. Styrelsen har derfor besluttet, at der skal gennemføres en ny 6 måneders høring af offentligheden over forslagene til vandplaner med tilhørende miljørapporter, jf. miljømålslovens § 29, stk. 1 og 3.

Inden den nye høring af offentligheden finder sted, vil berørte statslige, regionale og kommunale myndigheder få mulighed for at fremsætte eventuelle indsigelser i henhold til miljømålslovens § 28, stk. 2, om "teknisk forhøring". Det følger af denne bestemmelse, at når et forslag til vandplan foreligger, ”sender ministeren forslaget til berørte statslige, regionale og kommunale myndigheder, som kan fremsætte indsigelse mod forslag til prioriteringen af foranstaltninger i det samlede indsatsprogram. Ministeren fastsætter en frist for fremsættelse af indsigelser.”

På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012 har Naturstyrelsen derfor iværksat en ny teknisk forhøring over forslag til vandplanerne. Frist for afgivelse af høringssvar er 27. maj 2013. Fristen fastsættes i lyset af, at der allerede én gang har været en teknisk høring over forslag til vandplaner for første planperiode (2010-2015) og en 6 måneders offentlig høring samt supplerende høring over disse forslag, samt at de fleste kommuner allerede er langt med deres handleplaner og på nuværende tidspunkt må have et ganske stort kendskab til vandplanlægningen. Endvidere vil vandplanerne blive sendt i 6 måneders offentlig høring efter den tekniske høring, hvor enhver, herunder alle myndigheder, kan afgive høringssvar til alle dele af vandplanerne.

Det bemærkes, at der blev gennemført en tilsvarende teknisk forhøring i 2010. Bemærkninger til vandplanerne, som Naturstyrelsen modtog i den forbindelse, er behandlet og i det relevante omfang indarbejdet i vandplanforslagene. Det er derfor ikke fornødent at fremsende samme bemærkninger på ny.

De vandplaner, der sendes i høring, svarer indholdsmæssigt grundlæggende til de vandplaner, der blev underkendt i december 2012. Der er dog foretaget rettelse af fejl i planerne, herunder som følge af den kvalitetssikring af karakteriseringen af naturlige/kunstige vandløb som Naturstyrelsen igangsatte primo november 2012.  Endvidere er grundvandsudpegninger opdateret med seneste viden.

Vandplanforslagene præsenteres, ligesom i tidligere høringsversioner, både som tekstdokumenter og på Miljøministeriets miljø-GIS-kort. På miljø-GIS-kortet er det muligt at zoome ind på en specifik matrikel, for at se, hvorvidt der er indhold i vandplanerne, der berør denne matrikel.

Det fremgår af miljømålsloven, at inden høring over forslag til vandplaner påbegyndes, skal der udarbejdes arbejdsprogram, basisanalyse og oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver. Disse dokumenter blev udarbejdet forud for høringen af over forslag til vandplaner i 2010. Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke er grundlag for at udarbejde fornyet arbejdsprogram, da det tidligere arbejdsprogram stadig er fyldestgørende. Oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver forefindes på Naturstyrelsens hjemmeside, og vurderes fortsat at være dækkende.

Vandplanforslagene er baseret på basisanalysen fra 2006, med opdatering af datagrundlag i 2011, hvilket fremgår af bekendtgørelse af 23. april 2013 om indholdet og formen af basis-analysen for første planperiode.

Det fremgår af § 7, stk. 4 i Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer, at myndigheden skal høre andre myndigheder, hvis områder berøres af forslaget til plan, inden der tages stilling til, hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i miljørapporten for planen. Derfor foretager Naturstyrelsen i forbindelse med den tekniske forhøring af vandplanerne en scoping af miljørapporterne.  Kommunale, regionale og statslige myndigheder kan dermed afgive bemærkninger til hvor omfattende og detaljerede oplysninger, der skal indgå i miljørapporterne for vandplanen.

Se udkast til vandplaner:

Vanddistrikt I - Jylland og Fyn

Hovedvandoplande

Vanddistrikt II - Sjælland

Hovedvandoplande

Vanddistrikt III - Bornholm

Hovedvandopland

Vanddistrikt IV - Internationalt vanddistrikt

Hovedvandopland

Ændringer i vandplanernes indsatsprogram siden 2010

I forbindelse med den tekniske forhøring af vandplanerne i maj 2013 er det som en service muligt at se ændringerne i vandplanernes indsatsprogram på et særligt udviklet webGIS-kort. Ændringerne afspejler de ændringer i vandplanerne, der er foretaget siden den offentlige høring på seks måneder i 2010. Der gøres opmærksom på, at GIS-kortet ikke er en formel del af forhøringen, og kortet kan ikke opfattes som en del af vandplanerne i juridisk forstand. Se Se ændringerne i vandplanernes indsatsprogram på webGIS-kort


Se udkast til vandplaner på Miljøministeriets webGIS-kort:

GIS-kort, der viser det samlede udkast til vandplaner 2013

Vejledning til GIS-kortet

Se information om de tidligere udkast til vandplaner

Materiale til høringen

Orientering til kommunerne vedrørende ophævelse af statslige vandplaner

Opfølgende orientering om konsekvenserne for kommunernes administration som følge af vandplanernes ugyldighed

Om tilskudsordningerne til kommunale projekter vedrørende kvælstofområder fosforområder og vandløbsrestaurering

FAQ til kommunerne om teknisk forhøring af statslige vandplaner