Supplerende offentlig høring over ændringer af forslag til de statslige vandplaner (2010-2015) samt tilhørende miljørapporter og habitatvurderinger

Frist for afgivelse af høringssvar var den 26. august 2014

Forslag til de statslige vandplaner var i seks måneders offentlig høring fra den 21. juni til den 23. december 2013. Siden har Naturstyrelsen foretaget en række ændringer i forslag til vandplanerne. 

Det fremgår af miljømålslovens § 30, at ”Hvis der forud for vedtagelsen af den endelige vandplan foretages ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag i de dele af indsatsprogrammet eller retningslinjer, der fastsætter forpligtelser for myndigheder, kan vandplanerne ikke vedtages, før ændringerne har været i fornyet offentlig høring i mindst 8 uger”. 

Naturstyrelsen har som følge heraf hørt over ændringer til de dele af indsatsprogrammet og retningslinjerne, der via vandplanerne fastsætter forpligtelser for myndighederne. Høringen varede 8 uger og enhver kunne afgive høringssvar. Det var alene ændringerne til forslag til vandplanerne omfattet af miljømålslovens § 30, der kunne afgives høringssvar til. Ud over de ændringer, der var i høring, foretages der en række andre ændringer af vandplanerne, herunder af de dele af indsatsprogrammet, hvor forpligtelsen er fastsat i anden lovgivning samt af de faktiske forhold i planerne. Disse ændringer var ikke en del af høringen, idet de ikke er omfattet af miljømålslovens § 30. I Naturstyrelsens notat om ændringerne er ændringerne beskrevet nærmere. 

Frist for afgivelse af høringssvar var den 26. august 2014. 

Læs Naturstyrelsens notat om ændringerne samt bilag hertil.

Se ændringerne til indsatsprogrammet på GIS-kort.

I henhold til lov om miljøvurdering samt habitatdirektivet har Naturstyrelsen vurderet den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet fra vandplanerne med de nye ændringer. Miljørapporter og habitatvurderinger forefindes her

Efter høringens afslutning, vil Naturstyrelsen behandle alle modtagne høringssvar og om nødvendigt justere vandplanerne på baggrund af høringssvarene inden den endelige vedtagelse af vandplanerne for første planperiode. 

Naturstyrelsen vil i forbindelse med vedtagelsen af vandplanerne offentliggøre et overordnet høringsnotat, hvori de under den 6 måneders offentlige høring indkomne høringssvar, der er af generel karakter, refereres og kommenteres. Der vil herudover blive offentliggjort 23 lokale høringsnotater om særlige lokale problemstillinger – et for hvert af de 23 hovedvandoplande. Det vil fremgå af høringsnotaterne, hvilke høringssvar som har ført til ændringer af vandplanerne. Høringsnotaterne vil også indeholde resume og kommentering af de høringssvar, der måtte indkomme under den supplerende offentlige høring. 

Forslag til de statslige vandplaner for første vandplanperiode (2009-2015) var i ny 6 måneders offentlig høring fra den 21. juni til den 23. december 2013. Høringen var åben for alle. Det var muligt at afgive høringssvar til konkrete elementer i vandplanerne, som vedrører en bestemt matrikel, fx en indsats i et specifikt vandløb, eller til generelle emner i vandplanerne eller i de tilhørende miljørapporter. 

Se forslag til vandplaner, der var i 6 måneders offentlig høring i 2013 

Forslag til vandplanerne (2009-2015) har tidligere været i offentlig 6 måneders høring i 2010 og efterfølgende supplerende høring i 2011. På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012 blev det imidlertid besluttet, at planerne og de tilhørende miljørapporter skulle sendes i høring på ny inden vandplanerne kunne vedtages. 

Yderligere information om vandplanerne, inklusive udgaver, der tidligere har været i høringer