Supplerende høring

Supplerende høring over ændringer i udkast til vandplaner i medfør af miljølovens § 30

Miljømålsloven

Af miljømålslovens § 30, 1. og 2. pkt. fremgår, at hvis der i forbindelse med vedtagelsen af den endelige vandplan foretages ændringer af det offentliggjorte forslag, som på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, kan vedtagelsen af vandplanen ikke ske, før de pågældende har haft lejlighed til at udtale sig. Miljøministeren fastsætter en frist herfor.

I forbindelse med den offentlige høring af udkast til vandplaner modtog Naturstyrelsen mere end 4000 høringssvar. Naturstyrelsens gennemgang af høringssvarene gav anledning til en række ændringer i vandplanerne.

Derfor sendte Naturstyrelsen ændringer i udkast til vandplanerne i en supplerende høring fra den 3. december til den 10. december 2011.

Høringen var åben for myndigheder og borgere, hvis ejendom, herunder forpagtet ejendom, bliver berørt af ændringerne i vandplanerne.

Efter miljømålsloven adskilte denne høring sig fra den tidligere høring ved, at det alene var berørte myndigheder og borgere, der var omfattet af høringen. Myndigheder og interesseorganisationer var kun høringsberettigede i egenskab af ejere af berørte ejendomme.

De overordnede ændringer i udkastet til vandplanerne:

Vandløbsstrækninger:

 • der ikke længere indgår i planlægningen
 • med ændret karakterisering
 • med nye indsatser
 • med indsatser, der er justeret i forhold til tidligere
 • der er kommet ind i planlægningen
 • der er saltvandspåvirkede
 • med ændret indsats i forhold til vandindvinding

Spærringer i vandløb:

 • der udgår af planlægningen
 • med justeret indsats i de kommende vandplaner
 • med indsats undtaget i de kommende vandplaner

Søer:

 • hvor restaurering ikke længere indgår i planlægningen
 • med nye eller ændrede restaureringsindsatser

FAQ om Ændret vedligeholdelse i vandløb og Restaurering af vandløb (pdf)