Offentlig høring af forslag til de statslige vandplaner (2010-2015) samt tilhørende miljørapporter

Forslag til de statslige vandplaner var i seks måneders høring frem til den 23. december 2013.

Forslag til de statslige vandplaner for første vandplanperiode (2010-2015) var i ny 6 måneders offentlig høring fra den 21. juni til den 23. december 2013. Høringen var åben for alle. Det var muligt at afgive høringssvar til konkrete elementer i vandplanerne, som vedrører en bestemt matrikel, fx en indsats i et specifikt vandløb, eller til generelle emner i vandplanerne eller i de tilhørende miljørapporter.

Forslag til vandplanerne (2010-2015) har tidligere været i offentlig 6 måneders høring i 2010 og efterfølgende supplerende høring i 2011. På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012 er det imidlertid besluttet, at planerne og de tilhørende miljørapporter skal sendes i høring på ny. Der henvises nærmere til beskrivelsen nedenfor om baggrunden for den nye 6 måneders høring.

Bemærkninger til vandplanerne, som Naturstyrelsen modtog i forbindelse med tilidgere høringer, er behandlet og i det relevante omfang indarbejdet i vandplanforslagene. Det er derfor ikke fornødent at fremsende samme bemærkninger på ny.

Høringen blev afsluttet den 23. december 2013 kl. 12.00.

Se forslag til vandplaner på interaktivt GIS-kort over Danmark her:

http://miljoegis.mim.dk/?profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2