Offentlig høring af forslag til de statslige vandplaner (2010-2015) samt tilhørende miljørapporter

Forslag til de statslige vandplaner var i seks måneders høring frem til den 23. december 2013.

Forslag til de statslige vandplaner for første vandplanperiode (2010-2015) var i ny 6 måneders offentlig høring fra den 21. juni til den 23. december 2013. Høringen var åben for alle. Det var muligt at afgive høringssvar til konkrete elementer i vandplanerne, som vedrører en bestemt matrikel, fx en indsats i et specifikt vandløb, eller til generelle emner i vandplanerne eller i de tilhørende miljørapporter.

Forslag til vandplanerne (2010-2015) har tidligere været i offentlig 6 måneders høring i 2010 og efterfølgende supplerende høring i 2011. På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012 er det imidlertid besluttet, at planerne og de tilhørende miljørapporter skal sendes i høring på ny. Der henvises nærmere til beskrivelsen nedenfor om baggrunden for den nye 6 måneders høring.

Bemærkninger til vandplanerne, som Naturstyrelsen modtog i forbindelse med tilidgere høringer, er behandlet og i det relevante omfang indarbejdet i vandplanforslagene. Det er derfor ikke fornødent at fremsende samme bemærkninger på ny.

Høringen blev afsluttet den 23. december 2013 kl. 12.00.

Se forslag til vandplaner på interaktivt GIS-kort over Danmark her:

http://miljoegis.mim.dk/?profile=vandrammedirektiv2013-udkast-2

Se forslag til vandplaner, miljørapporter og habitatvurderinger

Vanddistrikt II - Sjælland

Hovedvandoplande

2.1 Kalundborg
Forslag til vandplan  
Miljørapport  
Habitatvurdering

2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 
Forslag til vandplan  
Miljørapport  
Habitatvurdering

2.3 Øresund 
Forslag til vandplan  
Miljørapport  
Habitatvurdering

2.4 Køge Bugt 
Forslag til vandplan  
Miljørapport  
Habitatvurdering

2.5 Smålandsfarvandet 
Forslag til vandplan  
Miljørapport  
Habitatvurdering

2.6 Østersøen 
Forslag til vandplan
Miljørapport  
Habitatvurdering

Vanddistrikt III - Bornholm

Hovedvandopland

3.1 Bornholm 
Forslag til vandplan  
Miljørapport  
Habitatvurdering

Vanddistrikt IV - Internationalt vanddistrikt

Hovedvandopland

4.1 Kruså-Vidå 
Forslag til vandplan
Miljørapport  
Habitatvurdering

Baggrund for den offentlige høring

Ved afgørelser afsagt den 6. december 2012 fandt Natur- og Miljøklagenævnet, at miljøministerens afgørelse om at vedtage samtlige 23 statslige vandplaner var ugyldig. Nævnet lagde til grund, at fristen i forbindelse med den supplerende høring, som Naturstyrelsen gennemførte i december 2011, var "væsentlig for kort".

På baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser af 6. december 2012 har miljøministeren besluttet, at der skal gennemføres en ny 6 måneders høring af offentligheden og berørte myndigheder over forslagene til vandplaner i deres helhed samt de tilhørende miljørapporter, jf. miljømålslovens § 29, stk. 1 3 og 4 samt miljøvurderingslovens § 8.

Vandplanforslagene præsenteres, ligesom i tidligere høringsversioner, både som tekstdokumenter og på Miljøministeriets miljø-GIS-kort. På miljø-GIS-kortet er det muligt at zoome ind på en specifik matrikel for at se, hvorvidt der er indhold i vandplanerne, der berører denne matrikel.

Vandplanforslagene har, som nævnt, tidligere været i offentlig høring samt efter¬følgende supplerende høring i 2010 og 2011. Bemærkninger til vandplanerne, som Naturstyrelsen modtog i den forbindelse, er behandlet og i det relevante omfang indarbejdet i vandplanforslagene. Det er derfor ikke fornødent at fremsende samme bemærkninger på ny.

De vandplanforslag, der sendes i offentlig høring, svarer i form og indhold grundlæggende til de forslag, der blev underkendt Natur- og Miljøklagenævnet i december 2012. Der er dog navnlig foretaget rettelse af konstaterede konkrete fejl og mangler i planerne, herunder som følge af den kvalitetssikring af karakteriseringen af naturlige/kunstige vandløb som Naturstyrelsen igangsatte primo november 2012 samt som følge af de modtagne høringssvar fra berørte myndigheder i forbindelse med den tekniske forhøring af myndigheder i maj 2013. Endvidere er udpegning af drikkevandsressourcer jf. miljømålslovens § 8a opdateret med seneste viden.

Det fremgår af miljømålsloven, at der inden høring over forslag til vandplaner påbegyndes, skal udarbejdes arbejdsprogram, basisanalyse og oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver. Disse dokumenter blev udarbejdet forud for høringen af forslag til vandplaner i 2010. Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke er grundlag for at udarbejde fornyet arbejdsprogram, da det tidligere arbejdsprogram stadig er fyldestgørende. Oversigt over de væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver forefindes på Naturstyrelsens hjemmeside, og vurderes fortsat at være dækkende.

Vandplanforslagene er baseret på basisanalysen fra 2006, med opdatering af datagrundlag i 2011, hvilket fremgår af bekendtgørelse om indholdet og formen af basisanalysen for første planperiode, jf. bekendtgørelse nr. 464 af 30. april 2013.

De til vandplanforslagene hørende miljørapporter, der offentliggøres samtidig med planforslagene, præsenteres, som det fremgår ovenfor, som selvstændige tekstdokumenter.

Den 30. september 2013 offentliggøres endvidere habitatvurderinger af vandplanernes påvirkning af Natura 2000-områder.

Naturstyrelsen skal hermed anmode offentligheden og myndigheder om at fremsætte eventuelle bemærkninger til planforslagene.

Teknisk forhøring

Vandplaner har før den offentlige høring været i teknisk forhøring hos kommunale, regionale og statslige myndigheder. 
Læs sammenfatning af høringsvar fra teknisk forhøring af forslag til vandplaner  (pdf) 
Læs mere om den tekniske forhøring

Tidligere udkast til vandplanerne

Information om de tidligere udkast til vandplaner