Bornholm

Vandplanen dækker et opland på ca. 588 km2 og berører alene Bornholms Regionskommune.

undefined

Se vandplanforslag

Øvrige plandokumenter

Miljørapport

Kortbilag 1

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Kortbilag 5

Kortbilag 6

Kortbilag 7

Kortbilag 8

Kortbilag 9

Kortbilag 10

Teknisk baggrundsnotat

Redegørelse om indsatsprogrammets grundlæggende foranstaltninger

Basisanalyser:
Bornholms Regionskommune: Del 1 - Del 2