Arbejdsgrupper

I forbindelse med den offentlige høring af forslagene til vandplaner fra oktober 2010 til april 2011 blev der nedsat en række arbejdsgrupper med det formål at kvalificere det faglige grundlag for udarbejdelsen af vandplanerne.

Arbejdspapirer fra arbejdsgrupperne:

Arbejdspapir fra arbejdsgruppen om sørestaurering

Arbejdspapir fra gruppen om spildevand

Arbejdsgruppe om balance mellem vandforekomster og vandindvinding til markvanding

Arbejdspapir om vandindvinding i hovedstadsregionen

Arbejdspapir fra arbejdsgruppen om ålegræs

Arbejdspapir II fra arbejdsgruppen om ålegræs - marine kvalitetselementer

Redegørelse for udvalgte EU-landes marine værktøjer

Arbejdspapir fra arbejdsgruppen om havne

Arbejdspapir fra arbejdsgruppen om forbedring af vidensgrundlag for miljøfarlige forurenende stoffer

Arbejdspapir fra arbejdsgruppe om baseline

Arbejdspapir fra Miljøministeriets arbejdsgruppe om vandløb

Baggrundsnotat om beregningsgrundlag og kravværdier . Arbejdsgruppen om vandindvinding i hovedstadsregionen drøftede blandt andet under udrulning af indsats, de kravværdier som fremgår af tabel 5A i Baggrundsnotat om beregningsgrundlag og kravværdier. Baggrundsnotatet uddyber og dokumenterer det datagrundlag, de metodevalg samt resultater, der ligger til grund for opgørelsen af indsatsbehov overfor vandindvindingens påvirkning af vandløb i de enkelte hovedvandoplande på Sjælland.

Det bemærkes, at det af retningslinje 38 a i de vedtagne vandplaner for første planperiode fremgår, at som udgangspunkt bør indvindingen ikke medføre en reduktion af vandløbenes vandføring på over 5 % hhv. 10-25 % af medianminimum, hvor miljømålene for vandløbet er høj økologisk tilstand hhv. god økologisk tilstand. Den nærmere fastsættelse af den tilladelige reduktion af vandføringen sker dog på baggrund af en konkret vurdering i forhold til vandløbstypen og vandløbets sårbarhed i øvrigt, hvor også andre parametre end medianminimumsvandføring kan indgå. Det afgørende krav til fastsættelse af den tilladelige reduktion af vandføringen er, at miljømålene uanset vandindvinding vurderes at kunne nås. Baggrundsnotatet skal ses i sammenhæng med retningslinje 38 a.