Væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver 2021-2027

Væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver er oversigter over de påvirkninger, som har størst indvirkning på miljøtilstanden i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand.

Frem mod de kommende vandområdeplaner 2021-2027 har Miljøstyrelsen i overensstemmelse med vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning offentliggjort en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver.

Oversigterne har været i offentlig høring. Høringen forløb oprindeligt fra d. 18. december 2019 til d. 18. juni 2020, men for at sikre, at alle berørte parter havde god mulighed for at komme med deres høringssvar, blev høringsfristen udvidet til og med den 18. september 2020. Der er modtaget 10 høringssvar, som kan læses via links nedenfor. Her findes også links til de endelige oversigter over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver.

 

De væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indvirkning på miljøtilstanden i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand, og som i større eller mindre udstrækning er medvirkende til, at nogle vandområder ikke kan opfylde vandrammedirektivets mål om god økologisk og kemisk tilstand.

Påvirkningerne er primært identificeret på baggrund af det nationale overvågningsprogram, vandområdeplaner 2015-2021 samt basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027. Påvirkningerne omfatter eksempelvis regulering af vandløb og næringsstoftilførsel fra diffuse kilder og punktkilder.

Formålet med at udarbejde en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver er at sikre, at de mest betydende udfordringer i forhold til at opnå god tilstand i vandområderne bliver identificeret og inddraget i de kommende vandområdeplaner.

Oversigten over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver er for hvert af de fire vandområdedistrikter samt på landsplan præsenteret som en liste over de påvirkninger, som Miljøstyrelsen har vurderet, har størst indvirkning på miljøtilstanden i vandløb, søer, kystvande og grundvand.