Supplerende oplysninger

1.1 Biologisk bedømmelse af vandkvalitet - vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1998

1.2 Biologiske indikatorer i danske søer og vandløb - videnskabelig rapport fra DCE nr. 59, 2013

1.3 Udvikling af planteindeks til brug i danske vandløb – vurdering af økologisk tilstand - videnskabelig rapport fra DCE nr. 60, 2013

1.4 Dansk fiskeindeks for vandløb (DFFV) - videnskabelig rapport fra DCE nr. 95, 2014

1.5 DVPI  og økologisk tilstand: Karakteristik af plantesamfundene og relation til påvirkninger - videnskabelig rapport fra DCE nr. 135, 2015

1.6 Metode til vurdering af areal- og afvandingsmæssige konsekvenser af vandløbsrestaurering - metoderapport af Orbicon for Miljøstyrelsen, 2017

1.7 Udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fytobenthos) i danske vandløb - videnskabelig rapport fra DCE nr. 296, 2018

1.8 Anvendelse af Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) i små type 1 vandløb - notat fra DCE, 2019 

1.9 Fysiske og kemiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologiske tilstand i vandløb - notat fra DCE, 2019 

1.10 Anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb - notat fra DCE, 2019 

1.11 EU-harmonisering af grænseværdier i Dansk fiskeindeks for vandløb – DFFVa - teknisk rapport fra DCE nr. 156, 2019 

1.12 Materiale fra vandrådsarbejdet 2019-2020

1.13 Hydromorfologiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologisk tilstand i vandløb - notat fra DCE, 2019

1.14 Teknisk grundlag for fastlæggelse af økologisk potentiale i kunstige og stærkt modificerede vandløb - videnskabelig rapport fra DCE nr. 400, 2020

1.15 Anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb – biologiske samfund og grænsefastsættelse - videnskabelig rapport nr. 404 fra DCE, 2020 

2.1 Biologiske indikatorer i danske søer – Videnskabelig rapport fra DCE nr. 59, 2013

2.2 Anvendelse af biologiske kvalitetselementer i ikke-interkalibrerede søtyper - videnskabelig rapport fra DCE nr. 139, 2015

2.3 Søer 2014 NOVANA - videnskabelig rapport fra DCE nr. 166, 2015

2.4 Justeret fiskeindeks til vurdering af økologisk tilstand i søer - notat fra DCE, 2017

2.5 Danske søtyper - videnskabelig rapport fra DCE nr. 282, 2018

2.6 Anvendelse af hydromorfologiske kvalitetselementer til understøttelse af økologisk tilstandsvurdering i søer - videnskabelig rapport fra DCE nr. 317, 2019

2.7 Anvendelsen af fysisk-kemiske kvalitetselementer til understøttelse af økologisk tilstandsvurdering i søer - videnskabelig rapport fra DCE nr. 330, 2019

2.8 Sammenhænge mellem klorofylkoncentrationer og indhold af totalfosfor og totalkvælstof i danske søtyper ved analyse af kvartiler – fagligt notat fra DCE nr. 74, 2020

2.9 Udvikling af biologisk indeks for fytobenthos i danske søer - videnskabelig rapport nr. 324, 2019

2.10 Anvendelsen af biologiske kvalitetselementer i ikke-interkalibrerede danske søtyper - videnskabelig rapport fra DCE nr. 365, 2020

2.11 Revised Danish macroinvertebrate index for lakes – a method to assess ecological quality – videnskabelig rapport fra DCE nr. 373, 20202.9 Udvikling af biologisk indeks for fytobenthos i danske søer - videnskabelig rapport nr. 324, 2019

2.12 Empiriske sømodeller for sammenhænge mellem indløbs- og søkoncentrationer af fosfor og kvælstof - videnskabelig rapport nr. 376, 2020

2.13 Sammenhænge mellem næringsstofindhold og biologiske kvalitetselementer i danske søer – videnskabelig rapport fra DCE nr. 138, 2015

2.14 Vejledning for gennemførelse af sørestaurering - videnskabelig rapport nr. 382, 2020

 

3.3.1 Menneskeskabte påvirkninger af havet – andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer - rapport fra DTU og DCE for Miljøstyrelsen, 2018

3.3.2 Sammenhænge i det marine miljø - Betydning af sedimentændringer - videnskabelig rapport fra DCE nr. 323, 2019

3.3.3 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – effekter af sargassotang på den øvrige marine vegetation - rapport fra DTU Aqua og DCE, 2019

3.3.4. Gennemgang af grundlaget for afgrænsning, karakterisering og typeinddeling af kystvande i vandområdeplanerne - rapport fra DCE og DHI, 2019

3.3.5 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – effekter af fiskeri på kvalitetselementerne bundfauna og fytoplankton - rapport fra DTU Aqua og DCE

3.3.6. Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – vurdering af metoder til at kumulere effekter af flere presfaktorer i marine områder- rapport fra DTU Aqua og DCE, 2020

3.3.7. Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – vurdering af omfanget af stenfiskeri i kystnære marine områder - rapport fra DCE Aqua nr 360, 2020

3.3.8. Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – vurdering af de invasive arter amerikansk ribbegople og sortmundet kutling - rapport fra DTU  nr. 365, 2020

3.3.9 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – effekter af stedspecifikke presfaktorer på det marine kvalitetselement ålegræs - rapport fra DTU Aqua og DCE nr. 361, 2020

3.3.10 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – sammenfatningsrapport fra DTU Aqua, 2021

3.3.11 Referenceværdier og grænseværdier for ålegræsdybdegrænser til brug for vandområdeplanerne - videnskabelig rapport fra DCE nr. 390, 2020

3.5.1 Udvikling af Mekanistiske Modeller – Satellitbaseret bathymetri i Danmark – rapport fra DHI, 2018

3.5.2 Development of Mechanistic Models – Assessment of model performance – rapport fra DHI, 2019

3.5.3 Development of Mechanistic Models – Short Technical Description of the Biogeochemical Models Applied for the Mechanistic Model Development – rapport fra DHI, 2019

3.5.4 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for the Inner Danish Waters - Hydrodynamic model documentation – rapport fra DHI, 2019

3.5.5 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Limfjorden - Hydrodynamic model documentation – rapport fra DHI, 2019

3.5.6 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Mariager Fjord - Hydrodynamic model documentation – rapport fra DHI, 2019

3.5.7 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Northern Belt Sea - Hydrodynamic model documentation – rapport fra DHI, 2019

3.5.8 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Nissum Fjord - Hydrodynamic model documentation – rapport fra DHI, 2019

3.5.9 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for the North Sea - Hydrodynamic model documentation – rapport fra DHI, 2019

3.5.10 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Odense Fjord - Hydrodynamic model documentation – rapport fra DHI, 2019

3.5.11 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Ringkøbing Fjord - Hydrodynamic model documentation – rapport fra DHI, 2019

3.5.12 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Roskilde Fjord - Hydrodynamic model documentation – rapport fra DHI, 2019

3.5.13 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for the Southern Belt Sea - Hydrodynamic model documentation – rapport fra DHI, 2019

3.5.14 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for the Smålandsfarvandet - Hydrodynamic model documentation – rapport fra DHI, 2019

3.5.15 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for the Inner Danish Waters - Technical documentation on biogeochemical model – rapport fra DHI, 2020

3.5.16 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Limfjorden - Technical documentation on biogeochemical model – rapport fra DHI, 2020

3.5.17 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Mariager Fjord - Technical documentation on biogeochemical model – rapport fra DHI, 2020

3.5.18 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for the Northern Belt Sea - Technical documentation on biogeochemical model – rapport fra DHI, 2020

3.5.19 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Nissum Fjord - Technical documentation on biogeochemical model – rapport fra DHI, 2020

3.5.20 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for the North Sea - Technical documentation on biogeochemical model – rapport fra DHI, 2020

3.5.21 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Odense Fjord - Technical documentation on biogeochemical model – rapport fra DHI, 2020

3.5.22 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Ringkøbing Fjord - Technical documentation on biogeochemical model – rapport fra DHI, 2020

3.5.23 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for Roskilde Fjord - Technical documentation on biogeochemical model – rapport fra DHI, 2020

3.5.24 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for the Southern Belt Sea - Technical documentation on biogeochemical model – rapport fra DHI, 2020

3.5.25 Development of Mechanistic Models – Mechanistic Model for the Smålandsfarvandet - Technical documentation on biogeochemical model – rapport fra DHI, 2020

3.5.26 Development of Mechanistic Models - Short Technical Description of Biogeochemical Model Input Data – rapport fra DHI, 2020

3.5.27 Modelling chlorophyll-a concentrations in Danish coastal waters using a Bayesian modelling approach – rapport fra AU og DCE, 2021

3.5.28 Modelling light conditions in Danish coastal waters using a Bayesian modelling approach – rapport fra DCE, 2021

3.6.1 Application of the Danish EPAs Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 – Scenario Summary – rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.2 Application of the Danish EPAs Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Management Scenario 1 – Regional Treaties and River Basin Management Plans 2015-2021 – rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.3 Application of the Danish EPA's Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Management Scenario 2a – Land-based nutrient scenarios (basis period 1997-2001) - Rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.4 Application of the Danish EPA's Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Management Scenario 2b – Land-based nutrient scenarios (equal anthropogenic loadings (kg/ha)) - Rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.5 Application of the Danish EPA's Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Management Scenario 2c – Land-based nutrient scenarios (loadings from neighbouring countries unchanged) – rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.6 Application of the Danish EPA's Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Management Scenario 2d – Land-based nutrient scenarios (updated BSAP ceilings) – rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.7 Application of the Danish EPAs Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Management Scenario 2e – Land-based nutrient scenarios (additional Wadden Sea P reductions) – rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.8 Application of the Danish EPAs Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Management Scenario 3a – Atmospheric N scenarios (NEC prognosis) – rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.9 Application of the Danish EPA's Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Management Scenario 3b – Atmospheric N scenarios (synergy impacts from climate actions) – rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.10 Application of the Danish EPAs Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Conceptual Method for Estimating Maximum Allowable Inputs  – rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.11 Application of the Danish EPA's Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Water Framework Directive Scenario 1a – Increased likelihood for achieving GES – rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.12 Application of the Danish EPAs Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Water Framework Directive Scenario 1b – One-out-all-out – rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.13 Application of the Danish EPA's Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Water Framework Directive Scenario 1c – Ignoring System Contribution – rapport fra DHI, DTU, AU og DCE, 2021

3.6.14 Application of the Danish EPAs Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Shallow Water Effects from Nutrient Reductions – rapport fra DHI, DTU og SDU, 2021

3.6.15 Application of the Danish EPA's Marine Model Complex and Development of a Method Applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027 - Estimating Confidence Intervals for Maximum Allowable Inputs (MAIs) - rapport fra AU, DTU og DHI, 2021

Kemisk tilstand - nitrat

4.2.1 Nitrattilstand for grundvandsforekomster, metodeudvikling - dokumentationsrapport fra GEUS for Miljøstyrelsen, 2019

4.2.2 Metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand og nye vurderinger af tilstanden fsva. nitrat. Slutrapportering - dokumentationsrapport fra GEUS for Miljøstyrelsen, 2020

4.2.3 Revidering af nitrattilstandsvurdering for 35 grundvandsforekomster til VP3 - notat fra Miljøstyrelsen, 2021

Kemisk tilstand - pesticider

4.2.4 Udvikling af metode og gennemførelse af vurderinger for de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for pesticider - dokumentationsrapport fra GEUS for Miljøstyrelsen, 2021

4.2.5 Bilag (uden bilag 10) til rapport om kemisk tilstand for pesticider

4.2.6 Bilag 10: Faglige temaer fra tre grundvandsforekomster, til rapport om kemisk tilstand for pesticider

Kemisk tilstand - sporstoffer

4.2.7 Udvikling af metode til vurdering af grundvandsforekomsters kemiske tilstand for udvalgte uorganiske sporstoffer og salte  - dokumentationsrapport fra GEUS for Miljøstyrelsen, 2021

4.2.8 Bilag 1-16 til rapport om vurdering af grundvandsforekomsters kemiske tilstand for udvalgte uorganiske sporstoffer og salte, 2021

Kemisk tilstand - drikkevandstest

4.2.9. Vurdering af kemisk tilstand i drikkevandsforekomster til vandområdeplaner 2021-2027 - notat fra Miljøstyrelsen, 2021

Kemisk tilstand - miljøfarlige forurenende stoffer (MFS)

4.2.10 Vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS: Metodeudvikling og resultater - rapport fra DTU, 2021

4.2.11 Bilag til Vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS: Metodeudvikling og resultater - rapport fra DTU, 2021

Kemisk tilstand - trends

4.2.12 Metoderapport til beregning af kemiske trends i grundvandvandsforekomster - notat fra Miljøstyrelsen, 2021 

DK101_dkm_1828_ks

DK101_dkmj_967_ks

DK101_dkmj_968_ks

DK101_dkmj_979_ks

DK101_dkmj_980_ks

DK101_dkmj_1010_ks

DK102_dkmj_8_ks

DK102_dkmj_10_ks

DK102_dkmj_14_ks

DK102_dkmj_31_ks

DK102_dkmj_32_ks

DK102_dkmj_110_ks

DK102_dkmj_115_ks 

DK102_dkmj_152_ks

DK102_dkmj_163_ks 

DK102_dkmj_176_ks 

DK102_dkmj_315_ks 

DK102_dkmj_325_ks 

DK102_dkmj_492_ks 

DK102_dkmj_951_ks 

DK102_dkmj_969_ks  

DK102_dkmj_971_ks 

DK102_dkmj_972_ks 

DK102_dkmj_973_ks 

DK102_dkmj_974_ks 

DK102_dkmj_976_ks 

DK102_dkmj_981_ks 

DK102_dkmj_983_ks 

DK102_dkmj_1002_ks 

DK102_dkmj_1003_ks

DK102_dkmj_1004_ks 

DK102_dkmj_1005_ks 

DK102_dkmj_1006_ks 

DK102_dkmj_1007_ks 

DK102_dkmj_1009_ks 

DK102_dkmj_1093_ks 

DK102_dkmj_1095_ks 

DK102_dkmj_1099_ks 

DK102_dkmj_1104_ks 

DK103_dkmj_978_kalk 

DK104_dkmj_999_ks

DK105_dkmj_3_ks 

DK105_dkmj_48_ks 

DK105_dkmj_340_ks 

DK105_dkmj_342_ks 

DK105_dkmj_345_ks 

DK105_dkmj_446_ks 

DK105_dkmj_758_ks 

DK105_dkmj_957_ks 

DK105_dkmj_977_ks 

DK105_dkmj_1017_ks 

DK105_dkmj_1018_ks 

DK105_dkmj_1072_ks 

DK105_dkmj_1074_ks 

DK105_dkmj_1079_ks 

DK105_dkmj_1080_ks 

DK105_dkmj_1103_ks

DK106_dkm_1826_ks 

DK106_dkmj_7_ks

DK106_dkmj_182_ks

DK106_dkmj_349_ks 

DK106_dkmj_421_ks

DK106_dkmj_982_ks

DK106_dkmj_1071_ks 

DK107_dkm_1824_ks 

DK107_dkm_1825_ks 

DK107_dkmj_9_ks 

DK107_dkmj_18_ks 

DK107_dkmj_19_ks 

DK107_dkmj_201_ks 

DK107_dkmj_204_ks 

DK107_dkmj_1075_ks 

DK108_dkmj_231_ks

DK108_dkmj_608_ks 

DK108_dkmj_988_ks 

DK108_dkmj_1000_ks 

DK108_dkmj_1001_ks 

DK108_dkmj_1064_ks 

DK108_dkmj_1065_ks 

DK108_dkmj_1078_ks 

DK108_dkmj_1105_ks 

DK109_dkm_1827_ks 

DK109_dkmj_20_ks 

DK109_dkmj_220_ks 

DK109_dkmj_225_ks 

DK109_dkmj_228_ks 

DK109_dkmj_994_ks  

DK110_dkmj_88_ks 

DK110_dkmj_253_ks  

DK110_dkmj_961_ks

DK110_dkmj_964_ks 

DK110_dkmj_984_ks  

DK110_dkmj_986_ks 

DK110_dkmj_992_ks 

DK110_dkmj_993_ks 

DK110_dkmj_996_ks 

DK110_dkmj_1058_ks 

DK110_dkmj_1091_ks 

DK110_dkmj_1106_ks 

DK110_dkmj_1109_ks 

DK110_dkmj_1110_ks 

DK110_dkmj_1112_ks

DK111_dkmj_24_ks

DK111_dkmj_25_ks

DK111_dkmj_26_ks 

DK111_dkmj_82_ks 

DK111_dkmj_83_ks 

DK111_dkmj_85_ks 

DK111_dkmj_255_ks 

DK111_dkmj_258_ks 

DK111_dkmj_991_ks 

DK112_dkmf_1154_ks 

DK112_dkmf_1175_ks 

DK112_dkmf_1343_ks 

DK113_dkmf_1124_ks

DK113_dkmf_1145_ks 

DK113_dkmf_1337_ks

DK114_dkmf_1190_ks 

DK114_dkmf_1224_ks 

DK115_dkmf_1242_ks 

DK115_dkmf_1243_ks

DK115_dkmf_1332_ks 

DK115_dkmf_1347_ks 

DK201_dkms_3129_ks 

DK201_dkms_3146_ks 

DK201_dkms_3147_ks

DK202_dkms_3011_ks 

DK202_dkms_3076_ks

DK202_dkms_3079_ks

DK202_dkms_3083_ks 

DK202_dkms_3090_ks 

DK202_dkms_3096_ks 

DK202_dkms_3108_ks 

DK202_dkms_3111_ks

DK202_dkms_3118_ks 

DK202_dkms_3143_ks 

DK202_dkms_3187_ks 

DK202_dkms_3601_ks 

DK202_dkms_3631_ks 

DK202_dkms_3640_ks 

DK202_dkms_3641_ks

DK202_dkms_3642_ks 

DK202_dkms_3643_ks

DK202_dkms_3661_ks 

DK203_dkms_3049_ks

DK203_dkms_3068_ks 

DK203_dkms_3100_ks 

DK203_dkms_3617_ks 

DK203_dkms_3644_ks 

DK203_dkms_3645_ks 

DK204_dkms_3583_kalk

DK204_dkms_3623_kalk 

DK205_dkms_3001_ks 

DK205_dkms_3008_ks 

DK205_dkms_3227_ks

DK205_dkms_3238_ks 

DK205_dkms_3258_ks

DK205_dkms_3265_ks 

DK205_dkms_3377_ks 

DK205_dkms_3398_ks 

DK205_dkms_3469_ks

DK205_dkms_3613_ks

DK205_dkms_3615_ks 

DK205_dkms_3635_ks

DK205_dkms_3637_ks

DK206_dkms_3248_ks

DK206_dkms_3497_ks

DK301_dkmb_1795_uu

DK301_dkmb_1809_uu

DK401_dkmj_2_ks

DK401_dkmj_1068_ks

7.1 Klimarobuste virkemidler i vandplanerne - rapport fra Orbicon (nu WSP) for Naturstyrelsen, 2014 

7.2 Status for okkerrensning - vurdering af behovene for og effekterne af alternative rensningsmetoder for okker - teknisk notat af DHI for Naturstyrelsen, 2014

7.3 Modelanalyse af N-fjernelse i Mariager Fjord ved iltning af ”Dybet” og ved muslingeopdræt - rapport fra DHI, 2017

7.4 Udarbejdelse af spildevands-indsatsprogrammer til reduktion af kvælstofbelastningen i 4 spildevandsbelastede kystvandoplande, rapport af COWI for SVANA (nu Miljøstyrelsen), 2017

7.5 Virkemidler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb, version 2 - videnskabelig rapport fra DCE nr. 341, 2019

7.6 Virkemidler over for punktkilder, rapport fra COWI for Miljøstyrelsen, 2019

7.7 Marine virkemidler – beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag - videnskabelig rapport fra DCE nr. 368, 2020

7.8 Stenrev som muligt kvælstofvirkemiddel – videnskabelig rapport fra DCE nr. 394, 2020

7.9 Høst af eutrofieringsbetingede masseforekomster af søsalat – status på viden om miljøeffekter og økonomi - notat fra DCE, 2020

7.10 Virkemidler til reduktion af fosforbelastningen i vandmiljøet - videnskabelig rapport fra DCE nr. 379, 2020

7.11 Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet, DCA rapport nr. 174, 2020

7.12 Fosforkortlægning af dyrkningsjord og vandområder i Danmark - videnskabelig rapport fra DCE nr. 397, 2020

7.13 Designmanual for minivådområder med træflis filtermatrice baseret på MMM projektet DCA rapport, nr. 190, 2021

7.14 Synthesis report from the project MMM on woodchip bioreactors, dansk sammendrag. Rådgivningsnotat fra DCA, 2021

7.15 Marine virkemidler: Potentialer og barrierer - rapport fra DTU, 2021

7.16t Stenrev som muligt virkemiddel - med fokus på Limfjorden - rapport fra Limfjordsrådet, 2021

I forbindelse med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug af 4. oktober 2021 er det aftalt, at der skal gennemføres en second opinion af det faglige grundlag for kvælstofindsatsen i vandområdeplanerne.

Kommissoriet fremgår af Finansministeriets hjemmeside.

Arbejdet er organiseret under en taskforce under ledelse af Finansministeriet og med deltagelse af Miljøministeriet og Fødevareministeriet. Arbejdet er opdelt i tre faser. Hermed foreligger rapport fra fase I udarbejdet af COWI og Niras.

9.1.1 Second opinion on the need for reduction of nitrogen in the third RBMP for 2021- 2027, Phase I