Kystvandråd 2022-2023

I projektet Lokalt funderede analyser skal kystvandråd undersøge alternative veje til målopfyldelse for udvalgte kystvande.

Med aftalen om grøn omstilling af dansk landbrug ”Landbrugsaftalen” af 4. oktober 2021, har regeringen og aftaleparterne besluttet, at der skal gennemføres lokalt funderede analyser til at belyse alternative veje til målopfyldelse ved at nedsætte kystvandråd i udvalgte kystvande.

Arbejdet organiseres med en taskforce ved Finansministeriet (formand), Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Taskforcen refererer til forligskredsen bag Landbrugsaftalen.

Kommunale myndigheder kan ansøge om at nedsætte et kystvandråd på opfordring af en eller flere interessenter. Læs mere i afsnit om ansøgning nedenfor.

Kystvandrådene består af et partnerskab med op til 20 medlemmer fra interesseorganisationer og -foreninger, som har lokal tilknytning til kystvandet og derfor kan sikre inddragelse af lokal viden og forankring.

Kystvandrådene skal bidrage med lokal viden og har til opgave sammen med anerkendte eksperter at klarlægge kystvandets væsentligste udfordringer for at opnå målopfyldelse, samt udarbejde kvalificerede forslag til et indsatsprogram, der sikrer målopfyldelse i kystvandet jf. EU’s vandrammedirektiv. I forbindelse med Landbrugsaftalen, blev det besluttet at gennemføre en second opinion, som bl.a. består af en revurdering af kvælstofindsatsbehov og håndtering af resterende indsatsbehov for fjernelse af kvælstof i et genbesøg af vandområdeplanerne i 2023/24. Resultaterne fra kystvandrådets arbejde vil ligeledes kunne indgå i vandområdeplanernes genbesøg.

Denne side indeholder vejledning til kystvandrådsarbejdet samt ansøgningsmateriale til ansøgende kommuner, og vil løbende blive opdateret.

Bekendtgørelser og vejledninger til opgaven

Bekendtgørelse om kystvandråd er sendt i offentligt høring på høringsportalen, se udkast til Bekendtgørelse her. Høringsfristen er den 7. oktoberber 2022.  Med ikrafttrædelse af bekendtgørelsen nedsættes de enkelte kystvandråd på baggrund af ansøgningsproceduren, se nedenfor.

De udvalgte kommuner og kystvandråd skal senest 30. september 2023 sende en samlet analyse af kystvandets væsentligste udfordringer, forslag til indsatsprogrammer, der sikrer målopfyldelse, som defineret i EU’s Vandrammedirektiv, samt en evaluering. Ønsker kommuner og kystvandråd, at de udarbejdet indsatsprogrammer skal have mulighed for at indgå i genbesøg af Vandområdeplanerne 2021-2027, så skal indsatsprogrammerne sendes senest 1. august 2023.  Materialet sendes til e-mail Obfuscated Email 

Find vejledning til kystvandrådsarbejdet her

Ansøgning (lukket)

På baggrund af ansøgninger fra kommunale myndigheder udvælges og nedsættes kystvandråd i mindst tre kystvande.

Ansøgningsrunden er fra 22. august til 7. oktober 2022. 

Find ansøgningsskema til nedsættelse som kystvandråd her

 

Deltagerne i projektet Lokalt funderede analyser, udvælges efter tre udvælgelsesparametre. 

Find guide til ansøgning om nedsættelse af kystvandråd her  

 

Online informationsmøde den 9. september 2022

Interesserede kommunale myndigheder var inviteret til informationsmøde om nedsættelse af kystvandråd den 9. september 2022 fra kl 11:00 til 12:30. 

Bemærk

Udvælgelsen af de kommuner, der kan opnå tilskud til nedsættelse af kystvandråd via den tilhørende bekendtgørelse, bliver udskudt på grund af udskrivning af folketingsvalg.

Kontakt

Ved spørgsmål til Kystvandråds opgave kan kommuner kontakte Miljøstyrelsens informationscenter og kystvandrådsmedlemmerne kan kontakte deres sekretariatskommune

Mail. Obfuscated Email 

Tlf.  72 54 44 66