Væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver 2021-2027

Væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver er oversigter over de påvirkninger, som har størst indvirkning på miljøtilstanden i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand. Oversigterne er sendt i seks måneders høring til og med den 18. juni 2020

Frem mod de kommende vandområdeplaner 2021-2027 skal Miljøstyrelsen i overensstemmelse med vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning offentliggøre en foreløbig oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver. Oversigterne er den 18. december 2019 sendt i seks måneders offentlig høring. 

De væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indvirkning på miljøtilstanden i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand, og som i større eller mindre udstrækning er medvirkende til, at nogle vandområder ikke kan opfylde vandrammedirektivets mål om god økologisk og god kemisk tilstand.

Påvirkningerne er primært identificeret på baggrund af det nationale overvågningsprogram, vandområdeplaner 2015-2021 samt basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027. Påvirkningerne omfatter eksempelvis regulering af vandløb og næringsstoftilførsel fra diffuse kilder og punktkilder.  

Formålet med at udarbejde en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver er at sikre, at de mest betydende udfordringer i forhold til at opnå god tilstand i vandområderne bliver identificeret og inddraget i de kommende vandområdeplaner.

Oversigten over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver er for hvert af fire vandområdedistrikter samt på landsplan præsenteret som en liste over de påvirkninger, som Miljøstyrelsen har vurderet, har størst indvirkning på miljøtilstanden i vandløb, søer, kystvande og grundvand.