Supplerende oplysninger

1.1 Biologisk bedømmelse af vandkvalitet - vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5, 1998

1.2 Biologiske indikatorer i danske søer og vandløb - videnskabelig rapport fra DCE nr. 59, 2013

1.3 Udvikling af planteindeks til brug i danske vandløb – vurdering af økologisk tilstand - videnskabelig rapport fra DCE nr. 60, 2013

1.4 Status for okkerrensning - Vurdering af behovene for og effekterne af alternative rensningsmetoder for okker - teknisk notat af DHI for Naturstyrelsen, 2014

1.5 Dansk fiskeindeks for vandløb (DFFV) - videnskabelig rapport fra DCE nr. 95, 2014

1.6 DVPI  og økologisk tilstand: Karakteristik af plantesamfundene og relation til påvirkninger - videnskabelig rapport fra DCE nr. 135, 2015

1.7 Metode til vurdering af areal- og afvandingsmæssige konsekvenser af vandløbsrestaurering - metoderapport af Orbicon for Miljøstyrelsen, 2017

1.8 Udvikling af biologisk indeks for bentiske alger (fytobenthos) i danske vandløb - videnskabelig rapport fra DCE nr. 296, 2018

1.9 Anvendelse af Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) i små type 1 vandløb - notat fra DCE, 2019 

1.10 Fysiske og kemiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologiske tilstand i vandløb - notat fra DCE, 2019 

1.11 Anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb - notat fra DCE, 2019 

1.12 EU-harmonisering af grænseværdier i Dansk fiskeindeks for vandløb – DFFVa - teknisk rapport fra DCE nr. 156, 2019 

1.13 Link til vandrådspakken 2019-2020

1.14 Hydromorfologiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologisk tilstand i vandløb - notat fra DCE, 2019

1.5 Teknisk grundlag for fastlæggelse af økologisk potentiale i kunstige og stærkt modificerede vandløb - videnskabelig rapport fra DCE nr. 400, 2020

1.6 Avendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb – biologiske samfund og grænsefastsættelse - videnskabelig rapport nr. 404 fra DCE, 2020 

3.1 Menneskeskabte påvirkninger af havet – andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer - rapport fra DTU og DCE for Miljøstyrelsen, 2018

3.2 Sammenhænge i det marine miljø - Betydning af sedimentændringer - videnskabelig rapport fra DCE nr. 323, 2019

3.3 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – effekter af sargassotang på den øvrige marine vegation - rapport fra DTU Aqua og DCE, 2019

3.4. Gennemgang af grundlaget for afgrænsning, karakterisering og typeinddeling af kystvande i vandområdeplanerne - rapport fra DCE og DHI, 2019

3.5 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – effekter af fiskeri på kvalitetselementerne bundfauna og fytoplankton - rapport fra DTU Aqua og DCE

3.6. Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – vurdering af metoder til at kumulere effekter af flere presfaktorer i marine områder- rapport fra DTU Aqua og DCE, 2020

3.7. Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – vurdering af omfanget af stenfiskeri i kystnære marine områder - rapport fra DCE Aqua nr 360, 2020

3.8. Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – vurdering af de invasive arter amerikansk ribbegople og sortmundet kutling - rapport fra DTU  nr. 365, 2020

3.9 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – effekter af stedspecifikke presfaktorer på det marine kvalitetselement ålegræs - rapport fra DTU Aqua og DCE nr. 361, 2020

3.10 Andre presfaktorer end næringsstoffer og klimaforandringer – sammenfatningsrapport fra DTU Aqua, 2021

3.11 Referenceværdier og grænseværdier for ålegræsdybdegrænser til brug for vandområdeplanerne - videnskabelig rapport fra DCE nr. 390, 2020

4.1 Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand - videnskabelig rapport fra DCE, 2014

4.2 Implementering af modeller til brug for vandforvaltning. Delprojekt: Effekt af vandindvinding - rapport fra GEUS for Miljøstyrelsen, 2014

4.3 Nitrattilstand for grundvandsforekomster, metodeudvikling - dokumentationsrapport fra GEUS for Miljøstyrelsen, 2019

4.4 National Vandressource Model. Beregning af udnyttelsesgrader, afsænkning og vandløbspåvirkning med DK model 2019 - rapport fra GEUS for Miljøstyrelsen, 2019

4.5 National Vandressource Model. Genberegning af udnyttelsesgrad og vandløbspåvirkning på basis af indberettede fordelinger af indvindinger på boringsniveau i Jupiter - rapport fra GEUS for Miljøstyrelsen, 2021

4.6 Konsolidering af kvantitativ tilstandsvurdering for danske grundvandsforekomster i potentiel ringe tilstand på basis af ekspertvurdering - rapport fra GEUS for Miljøstyrelsen, 2021

4.7a Udvikling af metode og gennemførelse af vurderinger for de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for pesticider - dokumentationsrapport fra GEUS for Miljøstyrelsen, 2021

4.7b Bilag (uden bilag 10) til rapport om kemisk tilstand for pesticider

4.7c Bilag 10: Faglige temaer fra tre grundvandsforekomster, til rapport om kemisk tilstand for pesticider

4.8a Udvikling af metode til vurdering af grundvandsforekomsters kemiske tilstand for udvalgte uorganiske sporstoffer og salte  - dokumentationsrapport fra GEUS for Miljøstyrelsen, 2021

4.8b Bilag 1-16 til rapport om vurdering af grundvandsforekomsters kemiske tilstand for udvalgte uorganiske sporstoffer og salte, 2021

4.9 Notat om vurdering af kemisk tilstand i drikkevandsforekomster til vandområdeplaner 2021-2027 - notat fra Miljøstyrelsen, 2021

4.10 Vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand for MFS: Metodeudvikling og resultater - rapport fra DTU, 2021

DK101_dkm_1828_ks

DK101_dkmj_967_ks

DK101_dkmj_968_ks

DK101_dkmj_979_ks

DK101_dkmj_980_ks

DK101_dkmj_1010_ks

DK102_dkmj_8_ks

DK102_dkmj_10_ks

DK102_dkmj_14_ks

DK102_dkmj_31_ks

DK102_dkmj_32_ks

DK102_dkmj_110_ks

DK102_dkmj_115_ks 

DK102_dkmj_152_ks

DK102_dkmj_163_ks 

DK102_dkmj_176_ks 

DK102_dkmj_315_ks 

DK102_dkmj_325_ks 

DK102_dkmj_492_ks 

DK102_dkmj_951_ks 

DK102_dkmj_969_ks  

DK102_dkmj_971_ks 

DK102_dkmj_972_ks 

DK102_dkmj_973_ks 

DK102_dkmj_974_ks 

DK102_dkmj_976_ks 

DK102_dkmj_981_ks 

DK102_dkmj_983_ks 

DK102_dkmj_1002_ks 

DK102_dkmj_1003_ks

DK102_dkmj_1004_ks 

DK102_dkmj_1005_ks 

DK102_dkmj_1006_ks 

DK102_dkmj_1007_ks 

DK102_dkmj_1009_ks 

DK102_dkmj_1093_ks 

DK102_dkmj_1095_ks 

DK102_dkmj_1099_ks 

DK102_dkmj_1104_ks 

DK103_dkmj_978_kalk 

DK104_dkmj_999_ks

DK105_dkmj_3_ks 

DK105_dkmj_48_ks 

DK105_dkmj_340_ks 

DK105_dkmj_342_ks 

DK105_dkmj_345_ks 

DK105_dkmj_446_ks 

DK105_dkmj_758_ks 

DK105_dkmj_957_ks 

DK105_dkmj_977_ks 

DK105_dkmj_1017_ks 

DK105_dkmj_1018_ks 

DK105_dkmj_1072_ks 

DK105_dkmj_1074_ks 

DK105_dkmj_1079_ks 

DK105_dkmj_1080_ks 

DK105_dkmj_1103_ks

DK106_dkm_1826_ks 

DK106_dkmj_7_ks

DK106_dkmj_182_ks

DK106_dkmj_349_ks 

DK106_dkmj_421_ks

DK106_dkmj_982_ks

DK106_dkmj_1071_ks 

DK107_dkm_1824_ks 

DK107_dkm_1825_ks 

DK107_dkmj_9_ks 

DK107_dkmj_18_ks 

DK107_dkmj_19_ks 

DK107_dkmj_201_ks 

DK107_dkmj_204_ks 

DK107_dkmj_1075_ks 

DK108_dkmj_231_ks

DK108_dkmj_608_ks 

DK108_dkmj_988_ks 

DK108_dkmj_1000_ks 

DK108_dkmj_1001_ks 

DK108_dkmj_1064_ks 

DK108_dkmj_1065_ks 

DK108_dkmj_1078_ks 

DK108_dkmj_1105_ks 

DK109_dkm_1827_ks 

DK109_dkmj_20_ks 

DK109_dkmj_220_ks 

DK109_dkmj_225_ks 

DK109_dkmj_228_ks 

DK109_dkmj_994_ks  

DK110_dkmj_88_ks 

DK110_dkmj_253_ks  

DK110_dkmj_961_ks

DK110_dkmj_964_ks 

DK110_dkmj_984_ks  

DK110_dkmj_986_ks 

DK110_dkmj_992_ks 

DK110_dkmj_993_ks 

DK110_dkmj_996_ks 

DK110_dkmj_1058_ks 

DK110_dkmj_1091_ks 

DK110_dkmj_1106_ks 

DK110_dkmj_1109_ks 

DK110_dkmj_1110_ks 

DK110_dkmj_1112_ks

DK111_dkmj_24_ks

DK111_dkmj_25_ks

DK111_dkmj_26_ks 

DK111_dkmj_82_ks 

DK111_dkmj_83_ks 

DK111_dkmj_85_ks 

DK111_dkmj_255_ks 

DK111_dkmj_258_ks 

DK111_dkmj_991_ks 

DK112_dkmf_1154_ks 

DK112_dkmf_1175_ks 

DK112_dkmf_1343_ks 

DK113_dkmf_1124_ks

DK113_dkmf_1145_ks 

DK113_dkmf_1337_ks

DK114_dkmf_1190_ks 

DK114_dkmf_1224_ks 

DK115_dkmf_1242_ks 

DK115_dkmf_1243_ks

DK115_dkmf_1332_ks 

DK115_dkmf_1347_ks 

DK201_dkms_3129_ks 

DK201_dkms_3146_ks 

DK201_dkms_3147_ks

DK202_dkms_3011_ks 

DK202_dkms_3076_ks

DK202_dkms_3079_ks

DK202_dkms_3083_ks 

DK202_dkms_3090_ks 

DK202_dkms_3096_ks 

DK202_dkms_3108_ks 

DK202_dkms_3111_ks

DK202_dkms_3118_ks 

DK202_dkms_3143_ks 

DK202_dkms_3187_ks 

DK202_dkms_3601_ks 

DK202_dkms_3631_ks 

DK202_dkms_3640_ks 

DK202_dkms_3641_ks

DK202_dkms_3642_ks 

DK202_dkms_3643_ks

DK202_dkms_3661_ks 

DK203_dkms_3049_ks

DK203_dkms_3068_ks 

DK203_dkms_3100_ks 

DK203_dkms_3617_ks 

DK203_dkms_3644_ks 

DK203_dkms_3645_ks 

DK204_dkms_3583_kalk

DK204_dkms_3623_kalk 

DK205_dkms_3001_ks 

DK205_dkms_3008_ks 

DK205_dkms_3227_ks

DK205_dkms_3238_ks 

DK205_dkms_3258_ks

DK205_dkms_3265_ks 

DK205_dkms_3377_ks 

DK205_dkms_3398_ks 

DK205_dkms_3469_ks

DK205_dkms_3613_ks

DK205_dkms_3615_ks 

DK205_dkms_3635_ks

DK205_dkms_3637_ks

DK206_dkms_3248_ks

DK206_dkms_3497_ks

DK301_dkmb_1795_uu

DK301_dkmb_1809_uu

DK401_dkmj_2_ks

DK401_dkmj_1068_ks