Væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver

Væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver

Miljøministeren skal i overensstemmelse med vandrammedirektivet og lov om vandplanlægning offentliggøre en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver.

De væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indvirkning på miljøtilstanden i Danmarks vandløb, søer, kystvande og grundvand, og som i større eller mindre udstrækning er medvirkende til, at nogle vandområder ikke kan opfylde vandrammedirektivets mål om god økologisk og god kemisk tilstand.

Påvirkningerne er primært identificeret på baggrund af det nationale overvågningsprogram, det foreliggende udkast til vandplan 1 samt Basisanalyse for Vandområdeplan 2015-2021. Påvirkningerne omfatter eksempelvis regulering af vandløb og næringsstoftilførsel fra landbrug og spildevandsanlæg.

Formålet med at udarbejde en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver er at sikre, at de mest betydende udfordringer i forhold til at opnå god tilstand i vandområderne bliver identificeret og inddraget i de kommende vandområdeplaner.

Oversigten over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver er for hvert af fire vandområdedistrikter præsenteret som en liste over de påvirkninger, som Naturstyrelsen har vurderet, har størst indvirkning på miljøtilstanden i vandløb, søer, kystvande og grundvand.

Læs oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, landsplan

Læs oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, Vandområdedistrikt Jylland og Fyn

Læs oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, Vandområdedistrikt Sjælland

Læs oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, Vandområdedistrikt Bornholm

Læs oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver, Internationalt Vandområdedistrikt 

 

Foreløbige oversigter over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver var i 6 måneders høring i perioden februar- august 2014.

Læs Naturstyrelsens høringsnotat 

Ud over det materiale, der var sendt i offentlig høring havde Naturstyrelsen – for at fremme en fælles forståelse af vandmiljøproblemerne - udarbejdet publikationen ”Bedre vandmiljø – hvorfor vandplaner?”.