Vandråd 2017

Med aftalen om Fødevare- og landbrugspakken i december 2015 blev regeringen og aftaleparterne enige om, at vandrådenes viden skal bringes i spil i forbindelse med kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Ligesom det var tilfældet i forbindelse med vandrådsarbejdet i 2014, er der oprettet lokale vandråd, der kan rådgive kommunerne i opgaverne, hvis der blandt relevante foreninger og organisationer er ønske om det.

Denne side indeholder vejledning til kommuner og vandråd og vil løbende blive opdateret af Miljøstyrelsen. På siden kan kommuner og vandrådsmedlemmer finde relevant information til brug for opgaverne.

Kommuner og vandråd er i gang med den første opgave 1 om afgrænsning af vandløb. Nu sættes opgave 2 i gang, hvor kommuner og vandråd skal bidrage til kvalificering af udpegning af vandløb som stærkt modificerede og kunstige. Derudover igangsættes den frivillige opgave 3, hvor det er muligt at kommentere på de videreførte indsatser fra første planperiode.  

Til brug for dette arbejde er vandrådspakken derfor blevet opdateret.

Vandrådspakke 2.0 supplerer indholdet i den første pakke, så den også indeholder relevant materiale til arbejdet med opgave 2 om udpegning af vandløb som kunstige og stærkt modificerede og den frivillige opgave 3. Opdateringen af vejledningen omfatter primært en supplering med kapitel 6 og 7 (kapitel 6 om udpegning af vandløb som kunstige eller stærkt modificerede, kapitel 7 om den frivillige opgave 3). Det tidligere kapitel 6 om proces for kommuner og vandrådenes tilbagemeldinger er flyttet til kapitel 8. Endvidere er bilag 1 om vejledning til it-værktøjet blevet opdateret. Derudover er der sket enkelte mindre tilretninger, bl.a. i indledningen og i kapitel 3 og 5, hvor det er blevet præciseret, at der kan indsendes supplerende oplysninger i forbindelse med kommunerne og våndrådenes arbejde under opgave 1. bilag 1. om vejledningen til it-værktøjet.

Vandrådspakke 2.0 indeholder desuden en rapport om fysisk karakterisering af vandløb udarbejdet af Aarhus Universitet. Rapporten kan anvendes til at bistå vandrådenes faglige vurderinger i diskussionerne om udpegning og manglende målopfyldelse i et givent vandområde. Rapportens analyser er vejledende for kommuner og vandråd og er således ikke obligatorisk at anvende, men alene en faglig vejledning og støtte til arbejdet. Derudover indeholder vandrådspakke 2.0 følgebrev til sekretariatskommuner og vandråd.

Det samlede vandrådsarbejde skal være afsluttet ved udgangen af 2017.

Se listen over sekretariatskommuner

Se sammensætningen af vandråd 

Indholdet i vandrådspakke 2.0

Vejledningen om arbejdet med afgrænsning af vandløb med et opland under 10 km2 er blevet opdateret i juni 2017 med opgave 2 om udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt den frivillige opgave 3 om muligheden for kommentering på videreførte indsatser fra 1. planperiode.

Se den opdaterede vejledning fra juni 2017

Miljøstyrelsen har på vegne af minsteren udsendt et følgebrev med den opdaterede vandrådspakke 2.0.

Se følgebrevet

Aarhus Universitet har udarbejdet en rapport om fysisk karakterisering af vandløb, som vandrådene kan vælge at bruge til faglig inspiration til arbejdet i vandrådene med opgave 2.

Se rapporten 

Miljø- og Fødevareministeriet har i forlængelse af ministerens møde med vandrådenes aktører udsendt et følgebrev, hvori nogle af drøftelserne fra mødet om vandrådsarbejdet sammenfattes. 

Se brevet fra ministeren til vandrådene

Indholdet i vandrådspakke 1.0 om afgrænsning af vandløb

Der er udarbejdet en vejledning om arbejdet med afgrænsning af vandløb med et opland under 10 km2. Denne vejledning er afløst af den opdaterede vejledning fra juni 2017.

Se den oprindelige vejledning fra april 2017

Miljøstyrelsen har sendt et følgebrev til sekretariatskommuner om indholdet i ”vandrådspakken”.

Læs følgebrev

Der er udsendt et supplerende følgebrev vedrørende vejledning til kommuner og vandråd.

Læs det supplerende følgebrev

Aarhus Universitet har udarbejdet en rapport om det faglige grundlag for de kriterier, som er anvendt som byggeklodser til den politiske beslutning om nye kriterier.

Se rapporten her

Kommuner og vandråd har adgang til et IT-værktøj til deres indrapportering. De grunddata, der er tilgængelige i IT-værktøjet, er nu tilgængelige på denne MiljøGIS. 

Se MiljøGIS med grunddata for vandrådsarbejdet 2017

Baggrundsmateriale

Der er indgået en politisk aftale om udmøntning af Fødevare- og Landbrugspakkens afsnit vedr. vandløb.

Se den politiske aftale her

Der er politisk fastlagt opdatererede kriterier for afgrænsning af vandløb.

Se de opdaterede kriterier her

I 2015 blev der indgået en aftale om en Fødevare- og Landbrugspakke.

Se aftalen her

Kommunernes og vandrådenes arbejde med forslag til indsatsprogram er lovfæstet i lov om vandplanlægning, der sætter rammerne for vandplanlægningen for de kommende planperioder.

Læs loven på retsinformation.dk

De nærmere regler om etablering og sammensætning af vandråd samt samarbejdet mellem kommunerne hhv. kommuner og vandråd er fastsat i bekendtgørelse om vandråd.

Læs bekendtgørelsen på retsinformation.dk

Der er i vejledningen beskrevet visse dokumentationsstandarder for de fastlagte kriterier.  Se links nedenfor

FAQ om vandrådspakken

1) Vandrådsarbejdet, generelt

2) Kriterierne

3) It-værktøjet

 

Vejledning til kommuner og vandråd (kapitel 5)

KriterieDokumentation
Målopfyldelse 

1) Fiskeindeks (DFFV) Wiberg-Larsen, Kristensen og Nielsen, 2014: TA V18)

2) Planteindeks (DVPI) (Wiberg-Larsen og Baatup-Pedersen, 2013: TA V17) og 

3) Faunaindeks (DVFI)  (Wiberg-Larsen og Baattrup-Pedersen, 2013: TA V07)

Den samlede tilstand for et vandområde svarer til den lavest bedømte tilstand blandt de kvalitetselementer, det har været muligt at anvende i det enkelte vandområde. jf. retningslinjer for vandplanlægning

Retningslinjer for vandområdeplaner for anden planperiode

Fald Højdemodel, opmålinger, regulativdata eller tilsvarende repræsentative oplysninger for vandområdet.

Når faldet skal beregnes for et vandområde, skal det vurderes i forhold til det gennemsnitlige fald for hele vandområdet, jf. beskrivelsen i vejledning til kommuner og vandråd (kapitel 5)

Slyngningsgrad 

Beregning af slyngningsgrad skal følge beskrivelsen, som angivet i Teknisk Anvisning: Dansk Fysisk Indeks (Wiberg-Larsen og Kronvang, 2015: TA V05) - Slyngningsgrad

Fysisk indeks Nye værdier skal følge beskrivelse om Fysisk Indeks i Teknisk Anvisning: Dansk Fysisk Indeks (Wiberg-Larsen og Kronvang, 2015: TA V05) - Nye værdier
Okker

Kemisk analyse af vandprøver for koncentrationen af okker, jf.Teknisk Anvisning (Bøgestrand og Johansson, 2013)

Antal af prøver angives i it-værktøjet

Miljøstyrelsens informationscenter

Ved spørgsmål til It-værktøjet kan kommuner kontakte Miljøstyrelsens informationscenter, og vandrådsmedlemmerne kan kontakte deres sekretariatskommune.