Vandområdeplaner

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.

Vandområdeplanerne er et informationsredskab der beskriver, hvordan Danmark implementerer EU's vandrammedirektiv. Indholdet i vandområdeplanerne og det tilhørende MiljøGIS-kort er dermed ikke bindende. Det bindende indhold i implementeringen af vandrammedirektivet er udmøntet i bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer og en række andre bekendtgørelser.

Den konkrete vandplanlægning omfatter alle de konkret afgrænsede vandområder, der fremgår af MiljøGIS. For de øvrige vandområder varetages hensynet til tilstanden gennem myndighedernes administration af sektorlovgivningen.

Sammenfatning og kommentering af modtagne høringssvar fremgår af høringsnotater for vandområdeplanerne. Der er udarbejdet et høringsnotat for overordnede forhold og fire høringsnotater for specifikke forhold, et for hvert vandområdedistrikt. Høringsnotaterne forefindes nedenfor.

Der er udarbejdet sammenfattende redegørelser for vandområdeplanerne i henhold til lov om miljøvurdering. De sammenfattende redegørelser forefindes nedenfor. 

Bemærk at der den 28. juni 2016 er foretaget en redaktionel opdatering af bilag 1 til samtlige vandområdeplaner. 

 

Udkast til vandområdeplanerne var i 6 måneders offentlig høring fra december 2014 til juni 2015. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning modtog i den forbindelse ca. 7.000 høringssvar fra myndigheder, organisationer, virksomheder og borgere primært omhandlende vandløbs- og kvælstofområdet i planudkastene.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har behandlet alle høringssvar og alle steder, hvor der er fremkommet nye oplysninger, som kan føre til ændringer af planerne, er de fornødne rettelser gennemført. Endvidere har Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning foretaget justeringer af mindre omfang af det faglige grundlag for vandområdeplanerne som følge af modtagelse af ny viden fx fra forskere.

De væsentligste ændringer af vandområdeplanerne er gennemført på baggrund af Fødevare- og landbrugspakken. Implementeringen af Fødevare- og landbrugspakken i vandområdeplanerne medfører bl.a. en planlagt revision af afgrænsning og udpegning af vandløb, lempelser af kvælstofreguleringen og en væsentlig forbedring af målingen af vandområders tilstand og belastning. Kommuner og vandråd bliver inddraget i revisionen af afgrænsning og udpegning af vandløb, der vil blive foretaget frem mod 2018. Miljø- og Fødevareministeriet opfordrer kommunerne til at tage højde for dette forhold, når indsatserne overfor ukloakerede ejendomme i spredte bebyggelse skal gennemføres.

 

Vandplanlægningen for planperioden 2015 – 2021 baserer sig på selve vandområdeplanen med tilhørende kortgrundlag på MiljøGIS samt særligt på følgende lovgrundlag:

  • Lov om vandplanlægning
  • Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner
  • Bekendtgørelse om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
  • Bekendtgørelse om basisanalyser
  • Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
  • Bekendtgørelse om ændringer karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer
  • Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
  • Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

Hertil kommer en række supplerende oplysninger om det faglige grundlag mv, der er indgået i vandplanlægningen. Disse oplysninger kan ses her .

Vandplanlægningens bindende elementer fremgår af de nævnte love/bekendtgørelser, mens selve vandområdeplanene og tilhørende MiljøGIS ikke er bindende.

Vandområdeplanen indeholder i overensstemmelse med vandrammedirektivet resuméer af bekendtgørelsernes indhold mv. Det understreges, at det er de til enhver tid gældende bekendtgørelser, der fastsætter f.eks. bindende miljømål og indsatser.

Korttemaer tilgængelige via MiljøGIS fremgår af plandokumenternes bilag.

Det fremgår af lov om vandplanlægning, at vandplanlægningen består af følgende elementer:

Udkast til vandområdeplaner

Udarbejdelse af udkast til vandområdeplaner med udkast til bekendtgørelser om hhv. miljømål og indsatsprogrammer og udsendelse heraf i offentlig høring i 6 måneder. Høringen varede fra den 22. december 2014 til den 23. juni 2015.

Læs mere om høringen

Nedsættelse af Vandråd

Kommunerne har med bistand fra lokale vandråd udarbejdet forslag til foranstaltninger til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Der blev i foråret 2014 oprettet 23 vandråd, - ét i hvert hovedvandopland.

Læs mere om vandråd

Udarbejdelse af en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver (VVO’er) som skal løses.

VVO’erne omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indflydelse på miljøtilstanden i vores vandløb, søer, kystvande og grundvand. Oversigten var i 6 måneders høring frem til den 18. august 2014.

Læs mere om VVO'erne

Offentliggørelse af et arbejdsprogram.

I arbejdsprogrammet redegør Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning for, hvilke elementer der vil indgå i forberedelsen af vandområdeplanerne. Forslag til arbejdsprogram var i 6 måneders høring frem til den 18. november 2013.

Læs mere om arbejdsprogrammet

Udarbejdelse af en basisanalyse.

I basisanalysen undersøger man vandmiljøets tilstand, og hvordan det har udviklet sig. Basisanalysen skal bruges som grundlag for vandområdeplanerne 2015 - 2021. Basisanalysen for den kommende planperiode blev offentliggjort den 18. februar 2014.

Læs mere om basisanalysen

 

Kort 1. ”Målrettet regulering fuldt indfaset i 2021”

Kortet viser forventet kvælstofindsatsniveau i forhold til kystvande ved målrettet regulering med fuld indfasning i 2021, henført til en udvaskningseffekt fra markernes rodzone, fordelt på oplande (landbrugsarealet).

Kort 2. "Målopfyldelse" i 2021 hvad angår kvælstofbelastning

Med indsatserne i vandområdeplanerne for 2015-2021, herunder den målrettede regulering, forventes afstrømningen af kvælstof i 2021 i en række kystvandoplande nedbragt til et niveau (målbelastningsniveau, dansk andel) som understøtter, at der kan opnås god tilstand (målopfyldelse) i kystvandene. Kortet viser 50 kystvande (ud af 119) med tilhørende kystvandoplande, hvor der hvad angår kvælstofbelastning forventes ”målopfyldelse” i 2021.

Opdateret MiljøGIS for vandområdeplaner

På baggrund af opdateret faglig viden og indberetninger fra vandrådene er afgrænsningen af hvilke mindre vandløb, der indgår i vandområdeplaner 2015-2021, ændret. Ændringerne har været i 8 ugers offentlig høring. I den forbindelse har Miljøstyrelsen opdateret MiljøGIS for vandområdeplanerne. Se det opdaterede MiljøGIS. Se desuden den justerede bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter af 14. maj 2019 og den justerede bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster af 14. maj 2019.

Brev til alle der har afgivet høringssvar til vandområdeplanerne

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har samtidig med offentliggørelsen af vandområdeplanerne udsendt et brev til alle, der har afgivet høringssvar til udkast til vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021).

Læs brevet