Forslag til vandområdeplaner

Her forefindes de udkast til statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 med tilhørende udkast til hhv. bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer samt miljørapporter, som blev sendt i høring d. 22. december 2014.

De statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 og udkast til bekendtgørelse om miljømål og bekendtgørelse om indsatsprogrammer var i seks måneders offentlig høring fra 22. december 2014 til 23. juni 2015 kl. 12.00. Høringen var åben for alle.

Forslagene til vandområdeplaner blev præsenteret i tekstdokumenter (plandokumenter) og på et Danmarkskort, et MiljøGIS-kort. På MiljøGIS-kortet kunne man se de konkrete miljømål og indsatser, der er fastlagt for de specifikke vandområder i de respektive udkast til bekendtgørelser. Det var muligt at zoome ind på en specifik matrikel og se, om der er indhold i vandområdeplanerne, der berører denne matrikel.

Der blev endvidere offentliggjort miljørapporter, der omfatter miljø- og habitatvurderinger for vandområdeplanerne med bekendtgørelser. Miljørapporterne var omfattet af den 6 måneders offentlige høring.

Høringssvar afgivet i forbindelse med høringer af de tidligere vandplaner 2009-2015 samt de gældende vandområdeplaner 2015-2021 er taget af siden af hensyn til persondataforordningen. Ved interesse kan specifikke høringssvar udleveres ved henvendelse til Miljøstyrelsen

Vandplanlægningen for planperioden 2015 – 2021 baserer sig på selve vandområdeplanen med tilhørende kortgrundlag på MiljøGIS samt særligt på følgende lovgrundlag:

 • Lov nr. 1606 af 26. december 2013 om vandplanlægning
 • Bekendtgørelse nr. 1401 af 15. december 2014 om indholdet af vandområdeplaner
 • Bekendtgørelse nr. 1399 af 15. december om overvågning af overfladevandets, grundvandets og beskyttede områders tilstand og om naturovervågning af internationale naturbeskyttelsesområder
 • Bekendtgørelse nr. 1400 af 15. december 2014 om basisanalyser
 • Bekendtgørelse nr. 1398 af 15 december 2014 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand
 • Bekendtgørelse nr. 1355 af 11. december 2006 med senere ændringer karakterisering af vandforekomster, opgørelse af påvirkninger og kortlægning af vandressourcer
 • Udkast til Bekendtgørelse nr. aaaa 2015 om miljømål (er sendt i høring samtidig med udkast til vandområdeplan)
 • Udkast til Bekendtgørelse nr. bbbb 2015 om indsatsprogrammer(er sendt i høring samtidig med udkast til vandområdeplan) 

Hertil kommer en række supplerende oplysninger om det faglige grundlag mv, der er indgået i vandplanlægningen. Disse notater kan ses  her

Vandplanlægningens bindende elementer fremgår af de nævnte love/bekendtgørelser, mens selve vandområdeplanene og tilhørende MiljøGIS ikke er bindende. 

Vandområdeplanen indeholder i overensstemmelse med vandrammedirektivet resuméer af bekendtgørelsernes indhold mv. Det understreges, at det er de til enhver tid gældende bekendtgørelser, der fastsætter f.eks. bindende miljømål og indsatser. 

Korttemaer tilgængelige via MiljøGIS fremgår af plandokumenternes bilag.

Vandområdeplanerne er anden generation af de danske vandplaner. De skal være vedtaget den 22. december 2015. Vandområdeplanerne gælder fra 2015 - 2021.

De endelige vandplaner for perioden 2009-2015 blev offentliggjort 30. oktober 2014.
Læs mere om vandplanerne for første planperiode

Vandområdeplanen for den kommende planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode. 

Det fremgår af lov om vandplanlægning, at vandplanlægningen består af følgende elementer: 

 • Udarbejdelse af forslag til vandområdeplan med udkast til bekendtgørelser om hhv. miljømål og indsatsprogrammer og udsendelse heraf i offentlig høring i 6 måneder. Høringen varer fra den 22. december 2014 til den 23. juni 2015.

 • Nedsættelse af Vandråd.
  Kommunerne har med bistand fra lokale vandråd udarbejdet forslag til foranstaltninger til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Der blev i foråret 2014 oprettet 23 vandråd, - ét i hvert hovedvandopland.
  Læs mere om vandråd

 • Udarbejdelse af en oversigt over væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver (VVO’er) som skal løses. 
  VVO’erne omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indflydelse på miljøtilstanden i vores vandløb, søer, kystvande og grundvand. Oversigten var i 6 måneders høring frem til den 18. august 2014.
  Læs mere om VVO'erne

 • Offentliggørelse af et arbejdsprogram.
  I arbejdsprogrammet redegør Naturstyrelsen for, hvilke elementer der vil indgå i forberedelsen af vandområdeplanerne. Forslag til arbejdsprogram var i 6 måneders høring frem til den 18. november 2013.
  Læs mere om arbejdsprogrammet

 • Udarbejdelse af en basisanalyse.
  I basisanalysen undersøger man vandmiljøets tilstand, og hvordan det har udviklet sig. Basisanalysen skal bruges som grundlag for vandområdeplanerne 2015 - 2021. Basisanalysen for den kommende planperiode blev offentliggjort den 18. februar 2014.
  Læs mere om basisanalysen

Den konkrete vandplanlægning omfatter alle de konkret afgrænsede vandområder, der fremgår af MiljøGIS. For de øvrige vandområder varetages hensynet til tilstanden gennem myndighedernes administration af sektorlovgivningen.