Vandområdeplanbibliotek

2.1 Anvendelsen af sø modelværktøjer til vurderinger af målbelastning for søer i Vandplan II - Værktøjsnotat – beskrivelse af i hvilke søer, de udviklede empiriske modeller kan anvendes i. Notat fra Naturstyrelsen

2.2 Anvendelsen af sø modelværktøjer til vurderinger af målbelastning for søer i Vandplan II - Valideringsnotat til beskrivelse af modellernes præcision og usikkerheder til beskrivelse af naturlige år til år variationer, målbelastning/indsatsbehov samt behov for sørestaurering ud fra indsvingningstid for intern belastning. Notat fra Naturstyrelsen

2.3 Anvendelsen af sø modelværktøjer til vurderinger af målbelastning for søer i Vandplan II. Metodenotat – notat der beskriver hvordan modellerne kan bruges til at vurdere eller beregne naturlige år til år variationer, beregning af indsatsbehov samt behov for sørestaurering. Notat fra Naturstyrelsen

2.4 sammenhænge mellem næringsstoftilførsel og biologiske kvalitetselementer i danske søer. Søndergaard, M., Trolle, D. & Bjerring, R. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

2.5 Sammenhænge mellem næringsstoftilførsel og søkoncentrationer i danske søer. Trolle, D., Søndergaard, M. & Bjerring, R. 2015. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

2.6 Sikkerhed på tilstandsvurderingen i danske søer. År-til-år variationer i biologiske kvalitetselementer. Søndergaard, M., Trolle, D., Larsen, S.E. & Bjerring, R. 2015. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

2.7 Vejledning for gennemførelse af sørestaurering. Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 149.

2.8 Notat vedrørende erfaringer med dynamiske sømodeller Notat til Naturstyrelsen udarbejdet af DHI, juni 2014

2.9 Anvendelsen af kvalitetselementer i ikke-interkalibrerede danske søtyper. Søndergaard, M. & Lauridsen, T.L. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi

2.10 Notat om den interne fosforbelastning i danske søer og indsvingningstiden efter reduktion af ekstern fosfortilførsel. Mogens R. Flindt, Charlotte Jørgensen & Henning Jensen biologisk institut januar 2015

2.11 Justeret fiskeindeks til vurdering af økologisk tilstand i søer. Den 19. juni 2017. Notat fra DCE - Nationalt center for Miljø og Energi. Notatet er tidligere blevet benævnt: Kvalitetssikring af fiskedata og betydning for fiskeindeks.

3.1 Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder – Del 1. Metode til bestemmelse af Målbelastning. Notat fra DHI og DCE, december 2014

3.2 Landbaseret tilførsel af kvælstof og fosfor til danske fjorde og kystafsnit, 1990-2011. Rapport fra DCE – Aarhus Universitet, 2013

3.3 Opgørelse af eksporten/importen af danske og udenlandske N-tilførsler til det marine miljø og atmosfæren. Notat fra DCE – Aarhus Universitet, oktober 2014

3.4 Notat om betydningen af fiskeri for zooplankton og fytoplankton samt en vurdering af det relative græsningstryk på fytoplankton fra zooplankton og bunddyr. Notat fra DCE – Aarhus Universitet, november 2014

3.5 Effekter af Virksunddæmningen på vandkvaliteten i Hjarbæk Fjord. Marine vandplanmodeller. Teknisk notat fra DHI, oktober 2014

3.6 Betydningen af Thyborøn Kanal for miljøtilstanden i Limfjorden. Notat fra NST, november.

3.7 Råstofindvindings betydning for opfyldelse af miljømål efter vandrammedirektivet i kystvande omfattet af vandplanerne. Notat fra NST, november 2014.

3.8 Klapnings betydning for opfyldelse af miljømål efter vandrammedirektivet i kystvande omfattet af vandplanerne. Notat fra NST, oktober 2014.

3.9 Dansk erhvervsfiskeris påvirkning med bundslæbende redskaber af bundfauna og ålegræs. Del 1 Erhvervsfiskeri med bundslæbende redskaber, intensitet og geografisk fordeling. Rapport fra DTU Aqua, december 2014.

3.10 Næringsstofbelastningen til vandområder omkring år 1900. Notat fra DCE – Aarhus Universitet, december 2014.

3.11 Development and testing of tools for intercalibration of phytoplankton, macrovegetation and benthic fauna in Danish coastal areas. Fagrapport nr.93 fra DCE, 2014.

3.12 Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder - Del 2. Mekanistiske modeller og metode til bestemmelse af indsatsbehov. Rapport fra DHI, marts 2015.

3.13 Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder - Del 3. Statistiske modeller og metoder til bestemmelse af indsatsbehov. Notat fra DCE, april 2015.

3.14 Fastlæggelse af klorofyl a grænseværdier i fjorde og kystområder ved brug af modelværktøjer. Rapport fra DHI og DCE, maj 2015

3.15 Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder - Indsatsbehov og målbelastning under hensyntagen til 2030 WPE 2014 (NEC), rapport til Naturstyrelsen november 2015 , DHI og Aarhus Universitet.

3.16 NST projektet ”Implementeringen af modeller til brug for vandforvaltningen - Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder - Beregning af indsatsbehov og målbelastning iht. 1997-2001 kvælstof-tilførsler og miljøstatus, rapport til Naturstyrelsen december 2015 , DHI og Aarhus Universitet.

3.17 NST projektet ”Implementeringen af modeller til brug for vandforvaltningen - Modeller for danske fjorde og kystnære havområder - Indsatsoptimering i henhold til inderfjorde og yderfjord, rapport til Naturstyrelsen november 2015 , DHI og Aarhus Universitet.

3.18 Vurdering af alternative metoder til beregning af indsatsbehov og målbelastning. Notat til Naturstyrelsen fra AU/DCE og DHI, 3. november 2015

3.19 Beregning af målbelastninger svarende til vandrammedirektivets fem tilstandsklasser. Notat til Naturstyrelsen fra AU/DCE og DHI, 24. januar 2016

3.20 Notat om effekter af fiskeri med bundslæbende redskaber på bundfaunaen i de indre danske farvande. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, den 5. januar 2015.  

3.21 Dansk erhvervsfiskeri’s påvirkning af ålegræs. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, den 21. oktober 2015.