Sådan virker vandplanerne

Virkemiddelkatalog

Eksempler på konkrete virkemidler i vandområdeplanerne

 • At fjerne spærringer eller restaurere vandløb
  Mange vandløb kan få nyt liv - med flere fisk og planter, hvis vandet løber roligere afsted. Det kan man f.eks. gøre ved at fjerne kunstige opstemninger eller udlægge stengrus, der giver vandløbet et mere varieret løb.

 • At etablere nye vådområder
  Søer, moser og våde enge er naturlige "rensningsanlæg", der renser vand for kvælstof eller fosfor. Nye vådområder skal reducere udledningen af kvælstof til havet med 1.250 og udledningen af fosfor til søer med 5 tons.  
  Læs mere om effekten af vådområdeindsatsen

 • Restaurering af søer
  Sørestaurering kan fremskynde en tilstand med klart vand og større udbredelse af undervandsplanter. På den baggrund fastlægges ud over fosforindsatsen en indsats for restaurering af udvalgte søer. Sørestaurering er fastlagt, hvor fosforpåvirkning af en sø er ophørt, men hvor det vil forudsætte en aktiv indsats, hvis søen ikke inden for 1-2 vandområdeplanperioder skal opnå god tilstand. Med vandområdeplanerne (og vandplanerne) iværksættes der sørestaurering i op til 24 søer.
 • Kollektive kvælstofvirkemidler
  Som led i Fødevare- og Landbrugspakken skal der inden udgangen af år 2021 iværksættes frivillige kollektive kvælstofvirkemidler.
  Oversigten over frivillige kvælstofvirkemidler giver et overblik over de forskellige virkemidler og hvilke muligheder der følger med dem.