Vandområdeplaner 2015-2021

Læs om vandområdeplanerne 2015-2021.

 

 

Vandområdeplaner for 2015-2021

Vandområdeplaner 2015-2021

Den 27. juni 2016 offentliggjorde Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer samt høringsnotater og sammenfattende redegørelser. 

Se Vandområdeplanerne for anden planperiode

Vandråd

Der blev i foråret 2014 oprettet 23 vandråd – ét for hvert hovedopland. Vandrådene samarbejder med kommunerne om arbejdet med vandrådeplanerne. I 2017 skal vandrådene bidrage til opgaven om kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Læs mere om vandrådene i 2017.

VVO

VVO'erne - Væsentlige vandforvaltningsmæssige opgaver - omfatter en liste over de påvirkninger, som har størst indflydelse på miljøtilstanden i vores vandløb, søer, kystvande og grundvand. 

Læs mere om VVO'erne

Arbejdsprogram

I arbejdsprogrammet er det beskrevet, hvilke elementer, der vil indgå i forberedelsen af vandområdeplanerne.

Læs mere om arbejdsprogrammet

I basisanalysen undersøger man vandmiljøets tilstand, og hvordan det har udviklet sig. Basisanalysen skal bruges som grundlag for vandområdeplanerne 2015 - 2021.

Læs mere om basisanalysen


Vandløbsforum

Naturstyrelsen sammensatte et vandløbsforum, som skulle sikre et godt grundlag for planlægningen og prioriteringen af vandløbsindsatsen i vandområdeplanerne. 

Læs mere om vandløbsforum

Markvanding

I forbindelse med opstarten af udarbejdelsen af vandområdeplanerne for 2015-2021 blev der i sommeren 2012 nedsat en arbejdsgruppe til at videreføre arbejdet om markvanding fra 2011.

Arbejdsnotat fra markvandingsgruppen 2013

Arbejdsnotat fra markvandingsgruppen 2011