Organisering

Sådan er opgaven fordelt

Staten udarbejder vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer . Vandområdeplanerne med bekendtgørelser fastsætter miljømål for alle de vandområder, som er omfattet af vandplanlægningen, og indsatsprogrammerne angiver, hvordan miljømålene nås.

Miljøministeren er vanddistriktsmyndighed og har det overordnede ansvar for, at vandområdeplanerne bliver udarbejdet, og for at miljømålene bliver opfyldt.

Miljøstyrelsen udarbejder det faglige grundlag for vandområdeplanerne og bekendtgørelser.

Landbrugsstyrelsen formidler viden om indsatser affødt af vandplanerne – særligt til landbruget

Kommunerne skal udmønte hovedparten af indsatsprogrammerne i praksis.

Vandområdedistrikter og hovedvandoplande

Vandområdeplanerne gennemføres inden for Danmarks fire vandområdedistrikter. Den geografiske afgrænsning af vandområdedistrikterne er baseret på de naturlige grænser mellem vandløbsoplandene og dermed i princippet uafhængigt af kommunale, regionale og nationale grænser.

Hvert vandområdedistrikt omfatter land- og havområder bestående af et eller flere vandløbsoplande med tilhørende grundvand og kystvand. Vandområdedistrikterne er underopdelt i 23 hovedvandoplande.

Kort over vanddistrikter

Kort over hovedvandoplande