Vandløbsforum

I 2016 begynder en ny seksårig vandplansperiode i Danmark, og anden generation vandplaner træder i kraft. Naturstyrelsen har sammensat et vandløbsforum, som skal sikre et godt grundlag for planlægningen og prioriteringen af vandløbsindsatsen i de nye vandplaner.

Vandløbsforummets deltagere er en bred kreds af interessenter på vandløbsområdet, og deres opgave er at forbedre det faglige grundlag for den politiske stillingtagen til vandløbsindsatsen i den næste planperiode.

Vandløbsforum blev skudt i gang med en workshop i december 2012, hvor alle relevante interessenter var inviteret til at drøfte rammer og formål for forummet.

Vandløbsforum består af i alt fem arbejdsgrupper, der arbejder henover foråret og sommeren 2013.

Den 26. marts 2014 blev holdt opsamlingsmøde for gruppe 1-4 under forummet, som har vedrørt forberedelsen af anden generations vandplaner.

Referat fra opsamlingsmøde i Vandløbsforum

Læs mere om de fem arbejdsgrupper i Vandløbsforum

I dag opsætter vandplanerne mål for den økologiske tilstand i ca. 22.000 km af de i alt 75.000 km danske vandløb. De 22.000 km vandløb er hovedsageligt udpeget på baggrund af målsætninger i de tidligere amters regionplaner.

Frem mod den næste vandplanperiode skal der udvikles et bedre grundlag for prioritering af de vandløb, der skal målsættes. Det indebærer, at udpegningen fremadrettet skal ske på et ensartet grundlag og ud fra objektive og transparente naturfaglige kriterier.

Arbejdsgruppe 1 skal med udgangspunkt i forskningsarbejde fra Nationalt Center for Miljø og Energi komme med et oplæg til disse naturfaglige kriterier. Gruppen kan også drøfte, hvilke brede samfundsmæssige værdier og hensyn der skal inddrages i prioriteringerne.

Deltagere i arbejdsgruppe 1

Kommissorium for vandløbsforum arbejdsgruppe 1

 

Mødereferater

Referat af 1. møde i arbejdsgruppe 1 den 20. september 2013

Referat af 2. møde i arbejdsgruppe 1 den 1. oktober 2013

Referat af 3. møde i arbejdsgruppe 1 den 21. oktober 2013

Referat af 4. møde i arbejdsgruppe 1 den 24. oktober 2013

Se referat af 5. møde i arbejdsgruppe 1 den 30. oktober 2013

 

Endelig leverance

Arbejdsgruppen har udarbejdet sin endelige leverance, som kan ses nedenfor.

Leverance inklusiv bilag

Leverance uden bilag

I udkast til vandplaner for 2010-2015 er ca. 1.300 km vandløb udpeget som stærkt modificerede. Udpegningen er sket på baggrund af Naturstyrelsens retningslinjer, som er baseret på EU’s guidelines for udpegning af stærkt modificerede vandløb.

EU’s guidelines rummer imidlertid mulighed for, at medlemsstaterne kan foretage en nærmere afvejning af, hvornår et vandløb skal udpeges som stærkt modificeret. Det skyldes, at det ikke fremgår specifikt, hvordan centrale begreber for vurderingen skal fortolkes, fx ”betydelige negative konsekvenser” og ”uforholdsmæssige store omkostninger”.

Arbejdsgruppens opgave er at vurdere behovet for justering af kriterier for udpegning af vandløb som stærkt modificerede. Arbejdsgruppen kan foreslå nye kriterier, hvis den mener, at der er behov for det.

Deltagere i arbejdsgruppe 2

Kommissorium for vandløbsforum arbejdsgruppe 2

 

Mødereferater

Referat af 1. møde i arbejdsgruppe 2 den 12. juni 2013

Referat af 2. møde i arbejdsgruppe 2 den 16. august 2013

Referat af 3. møde i arbejdsgruppe 2 den 26. september 2013

 

Endelig leverance

Arbejdsgruppen har udarbejdet sin endelige leverance, som kan ses nedenfor.

Leverance inklusiv bilag

Leverance uden bilag

Det er tidligere blevet vurderet, at virkemidlerne ”ændret vandløbsvedligeholdelse” og ”vandløbsrestaurering” er egnede midler til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Frem mod næste planperiode skal der imidlertid tilvejebringes et udbygget grundlag for valg af virkemidler til forbedring af de fysiske forhold.

Arbejdsgruppen har til opgave med udgangspunkt i forskningsarbejde fra Nationalt Center for Miljø og Energi at komme med en rangering og anbefaling af virkemidler.

Deltagere i arbejdsgruppe 3

Kommissorium for vandløbsforum arbejdsgruppe 3

 

Mødereferater

Referat af 1. møde i arbejdsgruppe 3 den 25. juni 2013

Referat af 2. møde i arbejdsgruppe 3 den 25. oktober 2013

Referat af 3. møde i arbejdsgruppe 3 den 2. december 2013

Referat af 4. møde i arbejdsgruppe 3 den 9. december 2013

Referat af 5. møde i arbejdsgruppe 3 den 17. januar 2014

 

Endelig leverance 

Arbejdsgruppen har udarbejdet sin endelige leverance, som kan ses nedenfor.

Leverance inklusiv bilag

Leverance uden bilag

 

De seneste års store nedbørsmængder har medført større bevågenhed omkring, hvordan vi sikrer os mod oversvømmelser.

Arbejdsgruppe 4 er nedsat for at undersøge, om risikoen for oversvømmelser som følge af klimaforandringer kan minimeres ved strategisk brug og placering af vandløbsrelaterede virkemidler.

Gruppen skal udarbejde en eksempelsamling med konkrete eksempler på, hvor en strategisk anvendelse af de vandløbsrelaterede virkemidler kunne have haft en positiv effekt i forhold til risikoen for oversvømmelse af byer og land som følge af klimaforandringer.

Deltagere i arbejdsgruppe 4

Kommissorium for vandløbsforum arbejdsgruppe 4

 

Mødereferater

Referat af 1. møde i vandløbsforum arbejdsgruppe 4 d. 25. juni 2013

Referat af 2. møde i vandløbsforum arbejdsgruppe 4 d. 27. august 2013

Referat af 3. møde i vandløbsforum arbejdsgruppe 4 d. 5. november 2013

Referat af 4. møde i vandløbsforum arbejdsgruppe 4 d. 18. december 2013

Referat af 5. møde i vandløbsforum arbejdsgruppe 4 d. 8. september 2014

 

Endelig leverance

Gruppen har i henhold til kommissoriet for gruppens arbejde udarbejdet en eksempelsamling, hvor en strategisk anvendelse af de vandløbsrelaterede virkemidler kunne have en positiv effekt i forhold til risikoen for oversvømmelser af byer og land som følge af klimaforandringer.

Leverance uden bilag

Leverance inklusiv bilag

Eksempelsamlingen

Læsevejledningen til eksempelsamlingen

 

Hovedparten af Danmarks ca. 75.000 km vandløb er ikke omfattet af vandplanerne. Det drejer sig om ca. 53.000 km vandløb.

Arbejdsgruppe 5 beskæftiger sig med emner, der vedrører alle vandløb i Danmark - ikke kun dem, der er omfattet af vandplanerne. Et eksempel på et emne er vandløbsloven.

Arbejdsgruppen skal drøfte emner i relation til vandløb generelt, hvor der kan være behov for nytænkning og forandring og give konkrete forslag til ændringer.

Deltagere i arbejdsgruppe 5

Kommissorium for vandløbsforum arbejdsgruppe 5

 

Mødereferater

Referat af 1. møde i arbejdsgruppe 5 den 11. juni 2013

Referat af 2. møde i arbejdsgruppe 5 den 15. august 2013

Referat af 3. møde i arbejdsgruppe 5 den 30. september 2013

Referat af 4. møde i arbejdsgruppe 5 den 1. maj 2014

Referat af 5. møde i arbejdsgruppe 5 den 9. september 2014

Vandområdeplaner og vandrammedirektiv

Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i det danske vandkredsløb - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Læs mere om vandrammedirektivet