Den Faglige Referencegruppe

Generelle dokumenter

Kommissorium for Faglig Referencegruppe (februar 2019)

Møde i Faglig Referencegruppe d. 1. oktober 2019

Dagsorden til møde i Faglig Referencegruppe d. 1. oktober 2019

Anders Erichsen, Mads Birkeland, Karen Timmermann - oplæg om videreudvikling af marine modeller

Anders Erichsen, Karen Timmermann - oplæg om karakterisering, afgrænsning og typeinddeling af kystvande

Jes Jessen Rasmussen - oplæg om vandindvinding og vandføring

Jes Jessen Rasmussen - oplæg om verifikation af fiskeindeks

Marianne Zandersen - oplæg om gevinster ved forbedret vandkvalitet

Projektbeskrivelse - Gevinster ved forbedret vandkvalitet

Projektbeskrivelse - Gennemgang af afgrænsning karakterisering og typeinddeling 

Projektbeskrivelse - Verifikation af fiskeindeks for vandløb

Projektbeskrivelse - Anvendelse af marine modeller

Projektbeskrivelse - Vurdering af vandindvindingernes effekt på smådyr og bundlevende alger i små vandløb

Møde i Faglig Referencegruppe d. 6. september 2019

Referat af møde den 6. september 2019

Dagsorden Faglig Referencegruppe 6. september 2019

Martin Søndergaard - oplæg om kvalitetsindices til ikke interkalibrerede søer

Martin Søndergaard - oplæg om hydromorfologiske og fysisk-kemiske kvalitetselementer

Thomas Lundhede, Brian H. Jacobsen - oplæg om økonomi i vandanvendelsen

Torben L. Lauridsen - oplæg om fysisk-kemiske kvalitetselementer i vandløb

Liselotte Sander Johansson - oplæg om fytobenthos i søer

Jens Tørsløv - oplæg om diffuse kilder til MFS i vandmiljøet

Esben Auken, Anders Vest og Birgitte Hansen - oplæg om rOPEN og MapField

Projektbeskrivelse - Biologiske indeks til ikke interkalibrerede søtyper

Projektgrundlag - Økonomisk analyse af vandanvendelsen

Projektbeskrivelse - Fysisk-kemiske kvalitetselementer i vandløb 

Projektbeskrivelse - Kvantificering af tilførsel af miljøfarlige forurenende stoffer fra diffuse kilder til vandmiljøet

Rapport om hydromorfologiske kvalitetselementer i søer

Rapport om fysisk-kemiske kvalitetselementer i søer

Rapport om fytobenthos i søer

Møde i Faglig Referencegruppe d. 29. april 2019

Dagsorden Faglig Referencegruppe 29. april 2019

Anders Erichsen - oplæg om vurdering af klimaændringers betydning for indsatsbehov

Lærke Thorling - oplæg om metode for vurdering af de danske grundvandsforekomsters kemiske tilstand og nye vurderinger af tilstanden

Lars Troldborg - oplæg om afgrænsning af grundvandsforekomster

Morten Ejrnæs - oplæg om arbejdet med vurdering af kvælstofindsatsen

Berit Hasler og Brian Jacobsen - oplæg om økonomisk analysegrundlag for vandområdeplanerne samt beregningsmodeller for økonomiske konsekvenser

Metoderapport - Nitrattilstand for grundvandsforekomster

Projektbeskrivelse - Afgrænsning af grundvandsforekomster

Projektbeskrivelse - Økonomisk analysegrundlag for vandområdeplanerne

Møde i Faglig Referencegruppe d. 1. marts 2019

Referat af møde den 1. marts 2019

Jane Hansen - oplæg om status for arbejdet med basisanalysen

Jens Kjerulf - oplæg om marint miljø – andre presfaktorer end næringsstoffer

Annette Baattrup-Pedersen - oplæg om udvikling af indeks for vandløbsplanter i type 1 vandløb

Annette Baattrup-Pedersen - oplæg om anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb

Torben Bramming Jørgensen - oplæg om stenrev (forsøgsprojekt Limfjorden)

Luca Vezzaro - oplæg om personækvivalent for fosfor

Projektbeskrivelse - Marint miljø – andre presfaktorer end næringsstoffer

Projektbeskrivelse - Udvikling af indeks for vandløbsplanter i type 1 vandløb

Projektbeskrivelse - Anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb

Projektbeskrivelse - Stenrev (forsøgsprojekt Limfjorden)

Opgavebeskrivelse - Revurdering af personækvivalent for fosfor

Møde i Faglig Referencegruppe d. 4. december 2018

Referat af møde 4. december 2018

Dagsorden til møde i Faglig Referencegruppe 4. december 2018

Karen Timmermann og Anders Erichsen - oplæg om videreudvikling af marine modeller 

Karen Timmermann og Anders Erichsen - oplæg om gennemgang af karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af kystvande

Bertel Nilsson - oplæg om kemisk kontakt mellem grundvand og overfladevand

Bertel Nilsson - oplæg om grundvandsafhængige terrestriske økosystemer (GATØ) og søer 

Hans Jørgen Henriksen - oplæg om Vandweb

Hans Thodsen - oplæg om opdatering af model for vandafstrømning og beregning af belastning for N og P

Christen Duus Børgesen - oplæg om kortlægning af dræn, drænmålinger, samt vurdering af effektiv placering af virkemidler f.eks. minivådområder 

Projektbeskrivelse - videreudvikling af marine modeller

Projektbeskrivelse - gennemgang af karakterisering, typeinddeling og afgrænsning af kystvande

Projektbeskrivelse - kemisk kontakt mellem grundvand og overfladevand

Projektbeskrivelse - grundvandsafhængige terrestriske økosystemer (GATØ) og søer

Projektbeskrivelse - Vandweb

Projektbeskrivelse - opdatering af model for vandafstrømning og beregning af belastning for N og P

Statusrapport - kortlægning af dræn, drænmålinger, samt vurdering af effektiv placering af virkemidler f.eks. minivådområder

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 14. september 2018

Dagsorden møde i Faglig Referencegruppe den 14. sep 2018

Hans Estrup Andersen - oplæg om fosforvirkemiddelkatalog

Hans Estrup Andersen - oplæg om fosforkortlægning

Annette Baattrup-Pedersen - oplæg om nye kvalitetselementer i vandløb

Jacob Carstensen - oplæg om makrofytindeks

Jens Kjerulf Petersen - oplæg om andre presfaktorer

Martin Søndergaard- oplæg om søtypologi

Projektbeskrivelse - Fosforkortlægning af vandområder og dyrkningsjorde

Projektbeskrivelse - Dansk Vandløbsplanteindeks i type 1 vandløb

Projektbeskrivelse - Fytobenthos i vandløb

Resume - Marint miljø andre presfaktorer end næringsstoffer

Rapport om danske søtyper.pdf

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 18. juni 2018

Referat af møde i Faglig Referencegruppe 18. juni 2018

Dagsorden til Faglig Referencegruppe 18. juni 2018

Line Block Hansen, Berit Hasler og Brian Jacobsen - oplæg om økonomisk analysegrundlag

Karen Timmermann og Anders Erichsen - oplæg om typologiprojekt for kystvande

Karen Timmermann og Anders Erichsen - oplæg om fosforfølsomhed i marine områder

Karen Timmermann og Anders Erichsen - oplæg om videreudvikling af modeller

Projektbeskrivelse - Økonomisk analysegrundlag for vandområdeplaner

Projektbeskrivelse - Gennemgang af afgrænsning karakterisering og typeinddeling af kystvandene

Projektbeskrivelse - Fosforkortlægning af vandområder og dyrkningsjorde

Projektbeskrivelse - Videreudvikling af modeller (forprojekt)

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 29. september 2017

Referat Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Dagsorden Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Deltagere Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Mads Leth-Petersen - oplæg om det faglige arbejde frem mod VP3 - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Erik Kock Rasmussen - oplæg om modellering af iltning i Mariager Fjord - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Mogens Flindt - oplæg om transplantation af ålegræs - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Mogens Flindt - oplæg om sandcapping - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Dennis Trolle - oplæg om sømodeller - Faglig Referencegruppe 29. sep 2017

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 19. december 2013

Dagsorden Faglig Referencegruppe 19. december 2013

Opsummering af 2 møde i Faglig Referencegruppe 19 12 2013

Deltagere 19. december 2013

Oplæg Anker Lajer og Hans Jørgen Henriksen - effekt af vandindvinding

Oplæg Jørgen H. Andersen - Stenrev

Møde i den Faglige Referencegruppe d. 2. september 2013

Dagsorden Faglig Referencegruppe 2. september 2013

Opsummering af mødet i den Faglige Referencegruppe 2. september 2013

Bilag 1 Deltagere 2. sept. 2013

Harley Bundgaard Madsens oplæg VP_FagRef_Marine modeller_02092013

Marint værktøj Referencegruppemøde Sept 2013

Peter Kaarups oplæg Faglig Referencegruppe 2. september 2013

Anker Lajer Referencegruppe Oplandsmodel 2. sep. 2013

Poul Nordemann - dræn referencegruppe vandløb sept 2013

Heidi Stranddorfs oplæg interkalibrering 2. september 2013

Poul Nordemann referencegruppe kvalitetselementer sept 2013