Hvornår bidrager et projekt til at implementere vandrammedirektivet?

Flere vand- og naturprojekter samt miljøtiltag kan bidrage til opnåelse af miljømålene i vandområdeplanerne og medvirker derved til implementering af vandrammedirektivet. Afklaring af, hvilke projekter der implementerer vandrammedirektivet, er særligt relevant i forhold til muligheden for grundbetaling under artikel 32. Det er Miljøstyrelsen, der vurderer hvornår et projekt implementerer vandrammedirektivet, mens Landbrugsstyrelsen er ansvarlig for grundbetaling og artikel 32.

I vandområdeplanernes indsatsprogram er listet konkrete indsatser, der skal bidrage til et bedre vandmiljø. Det kan f.eks. være etablering af vådområder, skovrejsning, minivådområder og lavbund, men også etablering af okkeranlæg og andre virkemidler, som er målrettet forbedring af den økologiske tilstand i vandløb.

Projekttyper, der er direkte direktivimplementerende

For de projekter, hvor vandrammedirektiv-implementering er givet af kriterier og prioritering i ordningens bekendtgørelse, og som indgår i den kollektive indsats, er tilskudsordningerne designet med det primære formål at forbedre vandmiljøet. Her er således ikke tvivl om, at projekterne bidrager til en implementering af vandrammedirektivet.

Projekttyper, der kan være direkte direktivimplementerende

Andre projekttyper, hvor formålet i højere grad er rettet mod natur, klima, friluftsliv mm. har ofte en positiv sideeffekt på vandmiljøet, da der sker en ekstensivering og reduktion af udledning af næringsstoffer. De projekttyper vil i nogle tilfælde også bidrage til opnåelse af miljømål.

 

Retningslinjer for Miljøstyrelsens vurdering

Miljøstyrelsen anvender nedenstående retningslinjer som grundlag for vurdering af, om et miljøtiltag eller vand-, natur- eller skovprojekt bidrager til implementering af vandrammedirektivet:

 • Der er et indsatsbehov i vandområdeplanen og mindst et af følgende kriterier opfyldt:
  • Der vil med projektet ske en reduktion af kvælstof og/eller fosfor, og projektet er placeret i et kystvandopland med indsatsbehov, jf. bilag 1 (kolonne ”Indsatsbehov”) i vandområdeplanen
  • Der vil med projektet ske en reduktion af fosfor og projektet er placeret et opland til en sø med indsatsbehov, jf. bilag 2 (kolonne ”Indsatsbehov”) i vandområdeplanen
  • I projektet indgår en vandløbsindsats, som beskrevet i indsatsbekendtgørelsens tabel
 • Der anvendes et dokumenteret virkemiddel, hvor effekten er beskrevet i forskningsinstitutionernes virkemiddelkataloger eller anden videnskabelig dokumentation.
 • I projektet indgår en ekstensivering af arealanvendelsen af længere varighed (minimum 5-10 år eller permanent ved tinglysning).
 • Projektets præcise afgrænsning skal være angivet på kort.
 • Derudover gælder, at projektet ikke må have været fysisk færdigetableret før d. 31-12-2007. Vurderingen baseres på oplysninger fra ansøger sammenholdt med relevante ortofoto.

Links til udpegninger, indsatser og virkemidler

Kystvandoplande i VP2 ses her i MiljøGIS
- vælg "kystvandoplande" i venstremenuen

Oplande til søer med skærpede fosforlofter ses her i MiljøGIS 
- vælg ”Søoplande med skærpede fosforlofter" i venstremenuen

Vandløbsindsatser fremgår af tabel 1 i Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter (Bek. nr. 449 af 11/04/2019).

Virkemidlerne er beskrevet i forskningsinstitutionernes virkemiddelkataloger, se f.eks.: 
Virkemiddelkatalog for kvælstof (DCA, AU, 2020)
Virkemiddelkatalog for fosfor (DCE, AU, 2020)
Virkemiddelkatalog for vandløb - forbedring af fysiske forhold (DCE, AU, 2019)