Om Vandplanlægning

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Målet med vandområdeplanerne er at opnå:

  • Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold.
  • Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof.
  • Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor.
  • Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra f.eks. hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb.

Miljøstyrelsen ønsker at inddrage interessenter i arbejdet med vandområdeplanerne for at sikre et godt grundlag for planlægningen og prioriteringen af vandløbsindsatsen i de nye generationer af planer.

Læs mere om interessentinddragelse

 

EU's vandrammedirektiv

EU har vedtaget et vandrammedirektiv, der skal beskytte vandmiljøet i alle EU-lande.

De danske vandområdeplaner er vores instrument til at nå målet i EU's vandrammedirektiv.

Læs mere om EU's vandrammedirektiv

Virkemidler i vandområdeplanerne

Virkemidlerne skal bruges til at opnå målet med vandområdeplanerne og dermed sikre et bedre vandmiljø i Danmark.

Læs om nogle af de konkrete virkemidler

Hvordan er opgaverne fordelt?

Opgaven med at udarbejde og gennemføre de danske vandområdeplaner er fordelt mellem staten, miljø- og fødevareministeren, Miljøstyrelsen og kommunerne.

Læs om organiseringen bag vandområdeplanerne