Om Vandplanlægning

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Målet med vandområdeplanerne er at opnå:

  • Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold.
  • Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof.
  • Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor.
  • Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra f.eks. hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb.

Interessentinddragelse i vandområdeplanerne

Miljøstyrelsen ønsker at inddrage interessenter i arbejdet med vandområdeplanerne for at sikre et godt grundlag for planlægningen og prioriteringen af vandløbsindsatsen i de nye generationer af planer.

Læs mere om interessentinddragelse

 

EU's vandrammedirektiv

EU har vedtaget et vandrammedirektiv, der skal beskytte vandmiljøet i alle EU-lande.

De danske vandområdeplaner er vores instrument til at nå målet i EU's vandrammedirektiv.

Læs mere om EU's vandrammedirektiv

Virkemidler i vandområdeplanerne

Virkemidlerne skal bruges til at opnå målet med vandområdeplanerne og dermed sikre et bedre vandmiljø i Danmark.

Læs om nogle af de konkrete virkemidler

Hvornår bidrager et projekt til at implementere vandrammedirektivet?

Hvordan er opgaverne fordelt?

Opgaven med at udarbejde og gennemføre de danske vandområdeplaner er fordelt mellem staten, miljøministeren, Miljøstyrelsen og kommunerne.

Læs om organiseringen bag vandområdeplanerne