Vandområdeplaner

Vandområdeplanerne udgør tilsammen en plan for, hvordan man kan forbedre det danske vandmiljø og dermed opnå renere vand i Danmarks søer, fjorde, åer og grundvand.

Vandområdeplaner (2015-2021)

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning offentliggjorde den 27. juni 2016 vandområdeplaner for anden planperiode (2015-2021) med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer samt høringsnotater og sammenfattende redegørelser.

Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021.

Se vandområdeplanerne

Se vandplanlægnings-projekterne her 


Hvad er en vandområdeplan?

Vandområdeplanerne skal sikre et bedre vandmiljø i Danmark.

De beskriver bl.a., hvilken indsats vi skal gøre for at få renere vand i vores kystvande, søer, vandløb og grundvand. 

Læs mere om, hvad en vandområdeplan er

Hvorfor vandområdeplaner?

Styrelsen har udgivet publikationen "Bedre vandmiljø - hvorfor vandområdeplaner?" for at fremme en fælles forståelse af vores vandmiljøproblemer. 

Bedre vandmiljø - hvorfor vandområdeplaner?

Virkemidler i vandområdeplanerne

For at opnå målet med vandområdeplanerne, bruger vi forskellige virkemidler. Vi restaurerer f.eks. vandløb og etablerer nye vådområder.

Læs mere om virkemidlerne

Baggrund for vandområdeplanerne

Vandområdeplanerne er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. I direktivet hedder det, at alle EU-landes vandområder – vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand – skal have ”god tilstand” i 2015.

De danske vandområdeplaner indeholder opskriften på, hvordan vi i Danmark vil nå målsætningen i vandrammedirektivet.

I Danmark er det Miljø- og Fødevareministeriet, som varetager arbejdet med implementeringen af vandrammedirektivet og udarbejdelsen af vandområdeplaner.

Nyt koncept for vandplanlægningen

I 2013 besluttede regeringen og samtlige partier i Folketinget, at vandplanlægningen i Danmark fremover skal foregå gennem et nyt koncept med større inddragelse af interessenter. I 2014 blev der oprettet 23 vandråd, som rådgav kommunerne om arbejdet med forbedring af fysiske forhold i vandløb. I 2017 er der atter nedsat vandråd, som skal samarbejde med kommunerne om kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Læs mere om vandrådsarbejdet i 2014.

Læs mere om vandrådsarbejdet i 2017.

Læs mere om interessentinddragelse.

Vandplaner (2009-2015)

Vandplaner for første planperiode er afløst af vandområdeplaner for anden planperiode.

Se vandplaner for 2009-2015

 

Vandplanprojekter

Projekterne skal være med til at sikre, at vandområdeplanerne kommer til at bygge på den nyeste viden og forskning.

Dyk ned i vandplanprojekterne her på siden.


For pressen

Find kontaktoplysninger for pressen og billeder til pressebrug

Vandområdeplaner for pressen

Hvordan er opgaverne fordelt?

Opgaverne med vandområdeplanerne er fordelt mellem staten, Miljø- og Fødevareministeren, Miljøstyrelsen og kommunerne.

Læs mere om organiseringen bag vandområdeplanerne

Tilskudsordninger

Find og læs mere om aktuelle tilskudsordninger

Tilskud til vand- og klimaprojekter