Tilskud til vandløbsrestaurering 2. vandplanperiode

Vandløbsrestaureringsindsatsen skal sikre god økologisk tilstand i de danske vandløb og skabe bedre levevilkår for fisk, planter og smådyrsfauna.

Tilskudsordningen medfinansieres frem til 2020 af EU’s Hav- og Fiskerifond (EHFF). I år 2022 medfinansieres ordningen af den europæiske fond for hav, fiskeri og akvakultur (EHFAF). 

Det er udelukkende kommuner, som kan søge om tilskud til vandløbsrestaurering. Der kan søges om tilskud til 100 pct. finansiering af fastlagte vandløbsindsatser.

Inden et vandløbsprojekt udføres, kan kommunen forundersøge forudsætningerne for at udføre det pågældende projekt. Der kan både søges om tilskud til forundersøgelsesprojekter og tilskud til realiseringsprojekter. Der kan desuden søges om tilskud til detailprojektering i enten forundersøgelsesfasen eller realiseringsfasen.

Sådan søger du tilskud

Ansøgning om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekter, ændringsanmodninger samt udbetalingsanmodninger sker via Fiskeristyrelsen. Oplysninger om tilskudsordningen kan også findes i Fiskeristyrelsens tilskudsguide.

Henvendelser om vandløbsrestaureringsprojekter kan indsendes til Miljøstyrelsen på Obfuscated Email .  

Fiskeristyrelsen orienterer om afslutning på EU´s Hav-og Fiskeriprogram.

Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020 (EHFF) er formelt afsluttet. Afslutningen af programmet indebærer, at alle EHFF-programmets tilskudsmidler skal være hjemtaget fra EU-Kommissionen senest ved udgangen af 2023. EHFF-midler, der ikke er hjemtaget fra EU ved udgangen af 2023 falder bort og kan ikke udbetales til Danmark. For at sikre, at Danmark kan sørge for rettidig hjemtagning og dermed ikke går glip af EHFF-midler, skal alle vandløbsrestaureringsprojekter, der har fået EHFF tilskud, som udgangspunkt være afsluttet senest 1. kvartal 2023. Dette medfører, at der på EHFF-tilskudsordningen vandløbsrestaurering ikke er givet tilsagn til projektperioder længere end 1. kvartal 2023 samt, at der generelt ikke kan gives projektforlængelser til vandløbsrestaureringsprojekter ud over 1. kvartal 2023. Ved spørgsmål til projektforlængelser i 2023 kontakt venligst Fiskeristyrelsen; Obfuscated Email.

Lovgivning

Vandløbsrestaureringsindsatsen tager afsæt i Vandområdeplanerne 2015-2021 og bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Miljømål for vandløb er fastlagt i bilagene til bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster. Tilskudsordningen har ophæng i to bekendtgørelser, en kriteriebekendtgørelse, der administreres af Miljøstyrelsen, og en tilskudsbekendtgørelse, der administreres af Fiskeristyrelsen. Links til bekendtgørelser findes i højre kolonne.

Restaureringer

De udpegede vandområder som skal restaureres, fremgår af bilag 1, tabel 1 i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Her er det desuden muligt at se hvilke restaureringstyper, der skal gennemføres: mindre, større eller punktbaserede restaureringer. Beliggenheden af de udpegede vandområder kan ses på kort i MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021.

Tilskudsordningen giver kommunerne mulighed for at søge om tilskud til i alt 11 restaureringstyper. Med anvendelse af en eller flere restaureringer skal den miljømæssige tilstand forbedres til gavn for planter, fisk og smådyrsfauna. Det er kommunen, der konkret vurderer, hvordan de nødvendige tiltag gennemføres og doseres for at opnå den ønskede miljøtilstand.

Restaureringstyper

 Mindre strækningsbaserede restaureringer

a) Udlægning af groft materiale.
b) Udlægning af groft materiale og træplantning.
c) Udskiftning af bundmateriale.
d) Hævning af vandløbsbund uden genslyngning.
e) Etablering af træer langs vandløb.

Større strækningsbaserede restaureringer

a) Genslyngning.
b) Åbning af rørlagte strækninger med hævning af bund og udlægning af groft materiale eller åbning af rørlagte strækninger med hævning af bund og genslyngning.
c) Åbning af rørlagte strækninger uden hverken genslyngning eller hævning af bund, men med udlægning af groft materiale.

Punktbaserede restaureringer

a) Fjernelse af fysiske spærringer.
b) Etablering af sandfang.
c) Etablering af okkerrensningsanlæg. 

Administration af tilskudsordning

Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen administrerer sammen tilskudsordningen. 

Miljøstyrelsen foretager en faglig vurdering af projektet på baggrund af kriterierne og prioriteringskriterierne i kriteriebekendtgørelsen, samt vurderer, om projektet er omkostningseffektivt. På denne baggrund indstiller Miljøstyrelsen projekter til tilsagn eller afslag. Hvis der ikke er bevilling til samtlige ansøgte projekter i ansøgningsrunden, er det Miljøstyrelsen, der prioriterer projekterne. 

Fiskeristyrelsen udfører et legalitetstjek i forhold til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og meddeler på baggrund af tilskudsbekendtgørelsen tilsagn eller afslag til kommunerne. Det er Fiskeristyrelsen der udbetaler tilskud.

Dokumenter og links til den EU-medfinansierede vandløbsordning i 2. vandplanperiode.

Vejledning om tilskud til vandløbsrestaurering kan findes herunder. Der kan desuden findes links til MiljøGIS, faktaark, nøgledokumenter om vandløbsrestaurering mm.

De fastlagte indsatser kan ses i nedenstående link.

MiljøGIS for vandområdeplanerne 2015-2021 (gældende)

MiljøGIS for vandområdeplanerne 2015-2021 blev justeret i 2019. Det historiske miljøGIS for vandområdeplanerne for perioden 2016-2019 kan ses i link herunder.

MiljøGIS for vandområdeplanerne 2015-2021 (historisk)

Vandområdernes miljøtilstand og miljømål kan ses i nedenstående link.

MiljøGIS – Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 

Vejledning til brug af MiljøGIS for vandområdeplanerne 2015-2021 kan findes her.

I forbindelse med indsendels af udbetalingsanmodning til Fiskeristyrelsen, skal der indsendes en udtalelse om projektets gennemførelse fra Miljøstyrelsen. Projektejer skal udfylde skema herunder og indsende det til Obfuscated Email. I forbindelse med forundersøgelsesprojekter skal der desuden indsendes forundersøgelsen inkl. eventuelle bilag. I forbindelse med realiseringsprojekter skal der indsendes en slutrapport med beskrivelse af det gennemførte projekt inkl. billeder af de gennemførte tiltag.

Skema til udtalelsesanmodning for forundersøgelser i VP2 findes her

Skema til udtalelsesanmodning for realiseringer i VP2 findes her

Det er vigtigt, at kommunen kun indsender persondata, hvis det vurderes at være nødvendig information for sagsbehandlingen. Modtager Miljøstyrelsen f.eks. i forbindelse med anmodning om udtalelse, personhenførbare oplysninger om andre end ansøger selv, vil ansøger blive bedt om at underrette rette vedkommende, samt at udfylde en erklæring om underretning og vedhæfte denne i anmodning om udtalelse.

Erklæring om underretning om behandling af personoplysninger findes her.

Underretningsbrev til kommunalt ansat/konsulent findes her.

Underretningsbrev til lodsejer findes her.

Det er muligt at indsende anmodning om udskiftning af virkemidler fastlagt i Indsatsprogrammet. Procedure vedr. udskiftning af virkemidler er beskrevet her. Kommuner, som ønsker at søge om at udskifte virkemidler, skal udfylde skema til anmodning om udskiftning af virkemidler, som findes her. Hvis Kommunen har modtaget afslag på en ansøgning pga. manglende omkostningseffektivitet, og derfor vurderer, at projektet ikke kan lade sig gøre, kan kommunen undlade at gennemføre projektet. Kommunen skal i dette tilfælde ikke anmode om fritagelse for gennemførelse af den fastlagte indsats. Hvis kommunen ønsker, at ansøge om tilskud til vandløbsrestaurering med anvendelse af andre virkemidler end de fastlagte i indsatsprogrammet, skal udskiftningen af virkemidler være godkendt skriftligt af Miljøstyrelsen, inden der kan træffes afgørelse om tilsagn til tilskud. Det udfyldte skema sendes til Obfuscated Email .

Tilskud til erstatning

Tilskud til erstatningsudgifter i forbindelse med vandløbsrestaurering søges særskilt. Læs mere om ordningen her.

Lovstof

Bekendtgørelse nr. 449 af 11/04/2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 

Bekendtgørelse nr. 448 af 11/04/2019 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster 

Bekendtgørelse nr. 1521 af 15/12/2017 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter 

Bekendtgørelse nr. 1522 af 15/12/2017 om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster 

Kriteriebekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1207 af 26/08/2022 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse nr. 291 af 27/03/2020 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 

Bekendtgørelse nr. 386 af 09/04/2019 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 

Bekendtgørelse nr 115 af 16/2/2018 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr.  vandløbsrestaurering 

Bekendtgørelse nr. 1023 af 29/06/2016 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering 

Bilag 1 af 3. marts 2017 til bekendtgørelse 1023 af 29. juni 2016 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 

Tilskudsbekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1155 af 01/08/2022 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse nr. 252 af 20/03/2019 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 

Bekendtgørelse nr. 425 af 11/04 2019 om ændring af bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 

Bekendtgørelse nr. 245 af 14/03/2019 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 

Bekendtgørelse nr. 1093 af 30. august 2018 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 

Bekendtgørelse nr. 332 af 25 april 2018 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 

Bekendtgørelse nr. 210 af 24/02/2017 om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering 

Bekendtgørelse nr. 1086 af 11/07/2016 om tilskud til kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering 

Vandplaner og vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandplaner. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Læs om vandplanerne for perioden 2015-2021   
Læs om EU’s vandrammedirektiv