Vandløbsrestaureringsordning tilknyttet 1. vandplanperiode

1. vandplanperiode er afsluttet, og der gives ikke nye tilsagn til vandløbsrestaureringsprojekter under denne ordning.

Formålet med tilskudsordning for vandløbsrestaurering i 1. vandplanperiode var gennem forbedring af de fysiske forhold i vandløb at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for vandrefisk, at forbedre forholdene for den akvatiske flora og fauna i øvrigt, og at sikre en god økologisk tilstand i vandløbet. Dette sker konkret ved gennemførelse af de 3 grundlæggende indsatstyper:

  1. fjernelse af spærringer
  2. genåbning af rørlagte vandløbsstrækninger
  3. udlægning af gydegrus og sten

I perioden 2012-2016 var det for kommunerne muligt at søge om tilskud til vandløbsrestaureringer under denne ordning. Den sidste ansøgningsrunde under VP1 afsluttes medio 2016. Mange forundersøgelser og realiseringer af vandløbsrestaureringer, som har fået tilsagn i 2015-2016 er fortsat i proces. De sidste projekter under denne ordning forventes endeligt afsluttet medio 2019.

Der er nogle indsatser,  som var udpeget i VP1, der er videreført til VP2. Det vil fremgå af MiljøGIS, hvilke indsatser der er videreført. Indsatser, som er forundersøgt under VP1, videreføres ikke automatisk til VP2. Dvs. der vil være indsatser som udgår. Det kan ikke udelukkes at nogle af disse indsatser vil indgå i en senere vandplanperiode.

Tilskudsordningen tager afsæt i to bekendtgørelser, en tilskudsbekendtgørelse og en kriteriebekendtgørelse. Link til bekendtgørelserne findes i faktaboksen. Bekendtgørelserne er fortsat gældende for de tilsagn til tilskud om vandløbsrestaureringer der er givet i 2015 samt 1. ansøgningsrunde i 2016.

Projekter der er indstillet til tilsagn før 1. august 2016, har stadig mulighed for at søge om tilskud til erstatning af tab i forbindelse med vandløbsrestaurering. Erstatningsvejledning og skema findes i nedenstående rullemenu.

Relevante nøgledokumenter, skemaer og øvrige vejledninger vedr. tilskudsordning for vandløbsrestaurering i 1. vandplanperiode findes herunder.

Da 1. vandplanperiode er afsluttet er det ikke længere muligt at indsende Anmodning fra kommune om fritagelse for gennemførelse af en fysisk indsats i vandløb med henvisning til note 5 til tabel 1.3.1 i indsatsprogram for vandplaner for 1. planperiode 2009-2015 .

Vandløbsrestaureringsordningen under 1. vandplanperiode var en del af det danske Fiskerudviklingsprogram og det danske Hav- og Fiskeriudviklingssprogram 2014-2020.

For information om den eksisterende tilskudsordning med tilknytning til 2. vandplanperiode se her .