Ansøgningsproces og vejledningsmateriale

Ansøgningsrunden er åben.

Ansøgningsrunden vil være åben fra 16. marts 2020 til 1. maj 2020.

Det er udelukkende kommuner, som kan ansøge om tilskud til vandløbsrestaurering.

Inden en vandløbsrestaurering udføres, kan kommunen forundersøge forudsætningerne for at udføre det pågældende projekt. Der kan både søges om tilskud til forundersøgelsesprojekter og tilskud til gennemførelsesprojekter. Der kan søges om tilskud til detailprojektering i enten forundersøgelsesfasen eller gennemførelsesfasen.

Sådan søger du tilskud

Ansøgning om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekter sker via Fiskeristyrelsen. Ansøgningsskema kan findes her .

Kommuner kan søge om tilskud til vandløbsrestaureringsprojekter. Der giver separat tilskud til udførelse af hhv. forundersøgelsesprojekter og til etableringsprojekter.

Henvendelser om vandløbsrestaureringsprojekter kan indsendes til Miljøstyrelsen på   . Oplysninger om tilskudsordningen kan også findes i Fiskeristyrelsens tilskudsguide .

Fiskeristyrelsen orienterer om afslutning på EU´s nuværende Hav-og Fiskeriprogram.

Det nuværende Hav- og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 (EHFF) afsluttes formelt set i år. Afslutningen af programmet indebærer, at alle EHFF-programmets tilskudsmidler skal være hjemtaget fra EU-Kommissionen senest ved udgangen af 2023. EHFF-midler, der ikke er hjemtaget fra EU ved udgangen af 2023 falder bort og kan ikke udbetales til Danmark. For at sikre, at Danmark kan sørge for rettidig hjemtagning og dermed ikke går glip af EHFF-midler, skal alle vandløbsrestaureringsprojekter, der har fået EHFF tilskud, være afsluttet senest 1. kvartal 2023. Dette medfører, at der på EHFF-tilskudsordningen vandløbsrestaurering ikke vil blive givet tilsagn til projektperioder længere end 1. kvartal 2023 samt, at der ikke kan gives projektforlængelser til vandløbsrestaureringsprojekter ud over 1. kvartal 2023.

Restaureringer

De udpegede vandområder som skal restaureres, fremgår af bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter. Her er det desuden muligt at se hvilke restaureringstyper, der skal gennemføres: mindre, større eller punktbaserede restaureringer. Beliggenheden af de udpegede vandområder kan ses på kort i MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021.

Tilskudsordningen giver kommunerne mulighed for at søge om tilskud til i alt 11 restaureringstyper. Med anvendelse af en eller flere restaureringer skal den miljømæssige tilstand forbedres til gavn for planter, fisk og anden smådyrsfauna. Det er kommunen, der konkret vurderer, hvordan de nødvendige tiltag gennemføres og doseres for at opnå den ønskede miljøtilstand.

Restaureringstyper

  Mindre strækningsbaserede restaureringer

a) Udlægning af groft materiale.
b) Udlægning af groft materiale og træplantning.
c) Udskiftning af bundmateriale.
d) Hævning af vandløbsbund uden genslyngning.
e) Etablering af træer langs vandløb.

Større strækningsbaserede restaureringer

a) Genslyngning.
b) Åbning af rørlagte strækninger med hævning af bund og udlægning af groft materiale eller åbning af rørlagte strækninger med hævning af bund og genslyngning.
c) Åbning af rørlagte strækninger uden hverken genslyngning eller hævning af bund, men med udlægning af groft materiale.

Punktbaserede restaureringer

a) Fjernelse af fysiske spærringer.
b) Etablering af sandfang.
c) Etablering af okkerrensningsanlæg. 

Myndighedsproces

Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen administrerer sammen tilskudsordningen. 

Miljøstyrelsen foretager en faglig vurdering af projektet på baggrund af kriterierne og prioriteringskriterierne i kriteriebekendtgørelsen, samt vurderer, om projektet er omkostningseffektivt. På denne baggrund indstiller Miljøstyrelsen projekter til tilsagn eller afslag. Hvis der ikke er bevilling til samtlige ansøgte projekter i ansøgningsrunden, er det Miljøstyrelsen, der prioriterer projekterne. 

Fiskeristyrelsen udfører et legalitetstjek i forhold til Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og meddeler på baggrund af tilskudsbekendtgørelsen tilsagn eller afslag til kommunerne. Det er Fiskeristyrelsen der udbetaler tilskud.

Vejledninger, skemaer mm.

Vejledning om tilskud til vandløbsrestaurering kan findes i rullemenuen herunder. Der kan desuden findes MiljøGIS-vejledning, links til MiljøGIS, faktaark, nøgledokumenter om vandløbsrestaurering mm.

Udskiftning af virkemidler fastlagt i indsatsprogrammet

Det er muligt at indsende anmodning om udskiftning af virkemidler frastlagt i Indsatsprogrammet. Kommuner, som ønsker at søge om at udskifte virkemidler, skal udfylde skemaet "skema-til-anmodning-om-udskiftning-af-virkemidler_2018.docx", som findes herover i rullemenuen. Hvis Kommunen har modtaget afslag på en ansøgning pga. manglende omkostningseffektivitet, og derfor vurderer, at projektet ikke  kan lade sig gøre, kan kommunen undlade at gennemføre projektet. Kommunen skal i dette tilfælde ikke anmode om fritagelse for gennemførelse af den fastlagte indsats. Hvis kommunen ønsker, at ansøge om tilskud til vandløbsrestaurering med anvendelse af andre virkemidler end de fastlagte i indsatsprogrammet, skal udskiftningen af virkemidler være godkendt skriftligt af Miljøstyrelsen, inden der kan træffes afgørelse om tilsagn til tilskud. Det udfyldte skema sendes til .

Vejledning om tilskud til udgifter til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering

Vejledningen om tilskud til udgifter til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering er i 2017 revideret på to væsentlige punkter:

  1. Vejledningen omfatter nu også VP2-projekter og
  2. Der åbnes mulighed for tilskud til erstatning til udgifter til ændring af vandindtag og drift heraf i forbindelse med fjernelse af spærringer ved dambrug i drift.

Det sidste indebærer en ændring af hidtidig praksis, hvorefter der er givet afslag på tilskud til erstatning til indretning og drift af dambrug.

Vejledningen indeholder kriterier for tilskud til udgifter vedr. erstatning til VP1 og VP2-projekter, herunder kriterier om omkostningseffektivitet.

Ansøgningsskemaet kan sammen med vejledningen findes i rullemenuen herover.

Vandplaner og vandrammedirektiv

Vandprojekterne er et led i implementering af de statslige vandplaner. Vandplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, fjorde og åer - i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Læs om vandplanerne for perioden 2015-2021   
Læs om EU’s vandrammedirektiv