Vandløbsrestaurering - National tilskudsordning

Den nye nationale tilskudsordning til vandløbsrestaureringer har det overordnede formål at medvirke til at indfri de konkrete miljømål, der er fastsat for vandområder i vandområdeplanerne.

""

Formålet med ordningen er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.

Der kan søges om tilskud til projekter, der udmønter visse indsatser i vandområdeplanernes indsatsprogram.

Ordningen er afgrænset til at omfatte vandområder, der 1) alene indeholder indsatser bestående af mindre strækningsbaserede restaureringer i type 1 vandløb, 2) alene indeholder indsatsen fjernelse af fysiske spærringer beliggende i type 1 vandløb eller 3) indeholder indsatser bestående af mindre strækningsbaserede restaureringer i kombination med indsatsen fjernelse af fysiske spærringer i type 1 vandløb.

Ansøgningsrunden har forlænget frist:

17. august - 15. oktober 2020.

Ansøgninger skal være modtaget senest 15. oktober kl. 23.59

Hvordan administreres ordningen?

Miljøstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud. Se diagram for sagsgang her.

Ordningen er en 100 % national finansieret ordning.

Der forventes i 2020 afsat i alt 25 mio. kr. til ordningen, hvoraf 10 mio. kr. afsættes til første tilskudsrunde. Ordningen vil blive evalueret efter første ansøgningsrunde, og herefter vil der blive taget endelig stilling til puljens størrelse i anden tilskudsrunde.

Hvem kan få tilskud?

Det er udelukkende kommuner, som kan ansøge om tilskud til vandløbsrestaurering under denne ordning.

Hvordan ansøges om tilskud?

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes sammen med eventuelle bilag til i perioden 17. august til 1. oktober 2020. Vi anbefaler at ansøger forud for ansøgningen sætter sig grundigt ind i vejledningen til tilskudsordningen. Vejledning og ansøgningsskema findes nederst på siden.

Hvad gives der tilskud til?

Det er muligt at få tilskud til forundersøgelsesprojekter og til realiseringsprojekter. Projektet kan finansieres 100 % via tilskudsordningen, og det er desuden muligt at supplere med egenfinansiering.

Det er et krav, at projektet omfatter vandområde(r), som er fastlagt i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, og at disse endnu ikke har opnået det fastlagte miljømål. Desuden skal projektets vandområde(r) være fastlagt som typologi 1 samt alene omfatte 1) mindre strækningsbaserede restaureringer 2) alene spærringer eller 3) alene en kombination af spærringer og mindre strækningsbaserede restaureringer.

Hvis de fastlagte virkemidler omfatter yderligere restaureringstyper (fx sandfang eller større strækningsbaserede restaureringer) eller hvis vandløbet er typologi 2-3, skal der søges om tilskud i den eksisterende tilskudsordning, som delvist finansieres fra EU's Hav- og Fiskerifond. Hvis du er i tvivl om hvad for nogle restaureringstyper, der er fastlagt for dine vandområder, og om de er omfattet af ordningen, kan du slå op i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Du kan desuden læse mere om den eksisterende EHFF-tilskudsordning her.

To tilskudsordninger til vandløbsrestaurering

Der findes dermed to tilskudsordninger til vandløbsrestaurering. Miljøstyrelsen har oprettet denne ordning for at nedbringe administrationen for de mindre vandløbsrestaureringsprojekter. Det vil dog ikke være valgfrit, hvilken tilskudsordning/regelsæt, der skal anvendes. De ovenstående afskæringskriterier bestemmer, om du skal søge via den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaurering eller den EHFF–finansierede tilskudsordning til vandløbsrestaurering.

Relevante dokumenter, skemaer og links.

NY Vejledning til national tilskudsordning til vandløbsrestaurering findes her. vers. 2020-02

Vejledning til national tilskudsordning til vandløbsrestaurering findes her. vers. 2020-01

Vejledende bilagsliste med oversigt over vandområder der ligger inden for afgrænsningen af national vandløbsordning.

Ansøgningsskema (opdateret) Etablering, National vandløbsordning, kan findes her.

Ansøgningsskema (opdateret) Forundersøgelse, National vandløbsordning, kan findes her.

Referencebilag kan findes her.Excel-bilaget skal vedlægges ansøgningen.

Dokument ”Sådan laver man en gydebanke”, fra DTU Aqua kan findes her.

Dokument om ”Faunapassageløsninger” fra DTU Aqua kan findes her.

FAQ om tilskud til vandløbsrestaurering – national ordning kan findes her. FAQ vil løbende blive opdateret.

Notat om kommunernes forpligtelse til at gennemføre vandplanindsatser kan findes her.

Link til MiljøGIS for vandområdeplanerne 2015-2021

Link til MiljøGIS – Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 (status for miljømål).

Hvis der ansøges om godkendelse af projektændring (projektperiode, budget og/el. projektindhold) udfyldes og indsendes skema, som findes her.

Skema til anmodning om udbetaling (projektafrapportering) findes her.

Hvis kommunen vurderer, at indsatser er fejlagtigt fastlagt, er der i nogle tilfælde mulighed for at få en udskiftning af virkemidler godkendt af Miljøstyrelsen. Læs her om ”Procedure for udskiftning af virkemidler”. Hvis kommunen ønsker, at anmode om udskiftning af virkemidler skal ”Skema til udskiftning af virkemidler” anvendes.

I forbindelse med ansøgning om tilskud til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt, kan der søges om tilskud til en arkæologisk forundersøgelse. Hvis den arkæologiske forundersøgelse viser, at realiseringen af et vandløbsrestaureringsprojekt forudsætter en arkæologisk undersøgelse, kan der søges særskilt om tilskud hertil hos Miljøstyrelsen. Læs mere om ordningen her.

I forbindelse med ansøgning om tilskud til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt, kan der søges særskilt om tilskud til udgifter vedr. erstatning for tab ved gennemførelse af projektet. Vejledning om tilskud til erstatning i forbindelse med hvandløbsrestaurering kan læses her. Ansøgningsskema om tilskud til erstatning kan findes her

Infomøde/webinar

Materiale som blev vist til infomøde/webinar om vandløbsrestaurering den 7. sep. 2020 kan findes her.