Vandløbsrestaurering - National tilskudsordning

Foto: Miljøstyrelsen

Den nye nationale tilskudsordning til vandløbsrestaureringer har det overordnede formål at medvirke til at indfri de konkrete miljømål, der er fastsat for vandområder i vandområdeplanerne.

Ansøgningsrunde til national vandløbsrestaurering i 2021

Miljøministeriet forventer, at der i foråret kan åbnes for en udvidet version af den nationale vandløbsordning, så der kan søges om tilskud til alle indsatser og typologier. Det betyder, at der vil udkomme nyt vejledningsmateriale.

Bekendtgørelsen er nu i offentlig høring til den 25. marts 2021 https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64863 

Vejledningen er nu i offentlig høring til den 24. marts 2021 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64866

Vi opdaterer denne side løbende.

Formålet med ordningen er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.

Der kan søges om tilskud til projekter, der udmønter visse indsatser i vandområdeplanernes indsatsprogram.

Ordningen var i 2020 afgrænset til at omfatte vandområder, der 1) alene indeholder indsatser bestående af mindre strækningsbaserede restaureringer i type 1 vandløb, 2) alene indeholder indsatsen fjernelse af fysiske spærringer beliggende i type 1 vandløb eller 3) indeholder indsatser bestående af mindre strækningsbaserede restaureringer i kombination med indsatsen fjernelse af fysiske spærringer i type 1 vandløb.

Ansøgningsrunden er pt. lukket

Næste ansøgningsrunde forventes at være åben i perioden 15. april - 1. juni 2021

Hvordan administreres ordningen?

Miljøstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud. Se diagram for sagsgang her.

Ordningen er en 100 % national finansieret ordning.

I 2020 var der afsat i alt 25 mio. kr. til ordningen, hvoraf 10 mio. kr. var afsat til første tilskudsrunde.

I 2021 forventes der afsat i alt 70 mio. kr. til ordningen.

Hvem kan få tilskud?

Det er udelukkende kommuner, som kan ansøge om tilskud til vandløbsrestaurering under denne ordning.

Hvordan ansøges om tilskud?

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes sammen med eventuelle bilag til i perioden 17. august til 1. oktober 2020. Vi anbefaler at ansøger forud for ansøgningen sætter sig grundigt ind i vejledningen til tilskudsordningen. Vejledning og ansøgningsskema findes nederst på siden.

Hvad gives der tilskud til?

Det er muligt at få tilskud til forundersøgelsesprojekter og til realiseringsprojekter. Projektet kan finansieres 100 % via tilskudsordningen, og det er desuden muligt at supplere med egenfinansiering.

Det er et krav, at projektet omfatter vandområde(r), som er fastlagt i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, og at disse endnu ikke har opnået det fastlagte miljømål. Desuden skal projektets vandområde(r) være fastlagt som typologi 1 samt alene omfatte 1) mindre strækningsbaserede restaureringer 2) alene spærringer eller 3) alene en kombination af spærringer og mindre strækningsbaserede restaureringer.

Hvis de fastlagte virkemidler omfatter yderligere restaureringstyper (fx sandfang eller større strækningsbaserede restaureringer) eller hvis vandløbet er typologi 2-3, skal der søges om tilskud i den eksisterende tilskudsordning, som delvist finansieres fra EU's Hav- og Fiskerifond. Hvis du er i tvivl om hvad for nogle restaureringstyper, der er fastlagt for dine vandområder, og om de er omfattet af ordningen, kan du slå op i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Du kan desuden læse mere om den eksisterende EHFF-tilskudsordning her.

To tilskudsordninger til vandløbsrestaurering

Der findes dermed to tilskudsordninger til vandløbsrestaurering. Miljøstyrelsen har oprettet denne ordning for at nedbringe administrationen for de mindre vandløbsrestaureringsprojekter. Det vil dog ikke være valgfrit, hvilken tilskudsordning/regelsæt, der skal anvendes. De ovenstående afskæringskriterier bestemmer, om du skal søge via den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaurering eller den EHFF–finansierede tilskudsordning til vandløbsrestaurering.

Relevante dokumenter, skemaer og links.

NY Vejledning til national tilskudsordning til vandløbsrestaurering findes her. vers. 2020-02

Vejledning til national tilskudsordning til vandløbsrestaurering findes her. vers. 2020-01

Vejledende bilagsliste med oversigt over vandområder der ligger inden for afgrænsningen af national vandløbsordning.

Ansøgningsskema (opdateret) Etablering, National vandløbsordning, kan findes her.

Ansøgningsskema (opdateret) Forundersøgelse, National vandløbsordning, kan findes her.

Referencebilag kan findes her.Excel-bilaget skal vedlægges ansøgningen.

Dokument ”Sådan laver man en gydebanke”, fra DTU Aqua kan findes her.

Dokument om ”Faunapassageløsninger” fra DTU Aqua kan findes her.

FAQ om tilskud til vandløbsrestaurering – national ordning kan findes her. FAQ vil løbende blive opdateret.

Notat om kommunernes forpligtelse til at gennemføre vandplanindsatser kan findes her.

Link til MiljøGIS for vandområdeplanerne 2015-2021

Link til MiljøGIS – Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 (status for miljømål).

Hvis der ansøges om godkendelse af projektændring (projektperiode, budget og/el. projektindhold) udfyldes og indsendes skema, som findes her.

Skema til anmodning om udbetaling (projektafrapportering) findes her.

Hvis kommunen vurderer, at indsatser er fejlagtigt fastlagt, er der i nogle tilfælde mulighed for at få en udskiftning af virkemidler godkendt af Miljøstyrelsen. Læs her om ”Procedure for udskiftning af virkemidler”. Hvis kommunen ønsker, at anmode om udskiftning af virkemidler skal ”Skema til udskiftning af virkemidler” anvendes.

I forbindelse med ansøgning om tilskud til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt, kan der søges om tilskud til en arkæologisk forundersøgelse. Hvis den arkæologiske forundersøgelse viser, at realiseringen af et vandløbsrestaureringsprojekt forudsætter en arkæologisk undersøgelse, kan der søges særskilt om tilskud hertil hos Miljøstyrelsen. Læs mere om ordningen her.

I forbindelse med ansøgning om tilskud til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt, kan der søges særskilt om tilskud til udgifter vedr. erstatning for tab ved gennemførelse af projektet. Vejledning om tilskud til erstatning i forbindelse med hvandløbsrestaurering kan læses her. Ansøgningsskema om tilskud til erstatning kan findes her

Infomøde/webinar

Materiale som blev vist til infomøde/webinar om vandløbsrestaurering den 7. sep. 2020 kan findes her. 

Informationsmøde

Du inviteres til informationsmøde om udkastet til den nye nationale tilskudsordning til vandløbsrestaurering, som kan søges i 2021. 

Mødet afholdes som et online webinar mandag den 11. marts 2021. kl. 10-11

Mere information om informationsmødet findes her

Du tilmelder dig via dette link https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=58HPZ862L13N