Vandløbsrestaurering - National tilskudsordning

Foto: Miljøstyrelsen

Den nationale tilskudsordning til vandløbsrestaureringer har det overordnede formål at medvirke til at indfri de konkrete miljømål, der er fastsat for vandområder i vandområdeplanerne.

Formålet med ordningen er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.

Der kan søges om tilskud til projekter, der udmønter indsatserne i vandområdeplanernes indsatsprogram.

Ansøgningsrunden er pt. lukket

Næste ansøgningsrunde forventes at være i foråret 2023.

Hvem kan få tilskud?

Det er udelukkende kommuner, som kan ansøge om tilskud til vandløbsrestaurering under denne ordning.

Hvordan administreres ordningen?

Miljøstyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om tildeling af tilskud.

Ordningen er en 100 % national finansieret ordning.

Den nationale ordning 2022

Den nationale vandløbsrestaureringsordning omfatter i ansøgningsrunden 2022 igen, som i 2021, alle restaureringstyper fastlagt i indsatsprogrammet og alle vandløbstypologier.

Dette er en udvidelse fra 2020, hvor ordningen kun omfattede mindre strækningsbaserede indsatser, samt spærringer i typologi 1-vandløb. Vejledningen er dermed udvidet i forhold til regelsæt tilknyttet større strækningsbaserede indsatser, sandfang og okkeranlæg.

Det er derfor vigtigt at ansøger gør sig bekendt med de informationer, der står i nedenstående faner under National ordning 2022. Kommuner med tilsagn givet i 2020 og 2021 kan finde de gældende regler og informationer under henholdsvis National ordning 2020 og National ordning 2021.

Vejledning

Miljøstyrelsen sidder klar til at hjælpe kommuner, konsulenter m.fl. som har spørgsmål vedr. ordningen og ansøgningsrunden. Kontakt os endelig. Vi opfordrer til at afklare tvivlspørgsmål i god tid, inden ansøgningsrunden lukker. Der kan rettes henvendelse Obfuscated Email eller kontakt Miljøstyrelsen via hovednummeret 72 54 40 00, og spørg efter en medarbejder fra vandløbsteamet i Tilskudsafdelingen. 

National ordning 2022

Ansøgning om tilskud fra den nationale vandløbsrestaureringsordning skal indsendes via den digital selvbetjeningsløsning.

Link til den digitale selvbetjening findes her.

Hvis man ikke færdiggør sin ansøgning gemmes den i 7 dage i selvbetjeningen. Det er kun muligt at oprette en ansøgning af gangen. 

I forbindelse med en ansøgning skal der uploades et udfyldt referencebilag som findes her og et budgetbilag som findes her.

Husk at hvis du søger om tilskud til flere vandområder, skal der udfyldes et referencebilag for hvert vandområde.

Du kan finde en oversigt over de spørgsmål du vil blive stillet i selvbetjeningen, i forbindelse med en ansøgning om tilskud til forundersøgelse her eller ansøgning om tilskud til realisering her.

Den nationale vandløbsrestaureringsordning omfatter i ansøgningsrunden 2022-01 alle vandløbstypologier og restaureringstyper fastlagt i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Der kan opnås tilsagn om tilskud til:

  •        Forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekter.
  •        Realisering af vandløbsrestaureringsprojekter.

 For mere information læs vejledningen som kan findes her.

Det er vigtigt, at kommunen kun indsender persondata, hvis det vurderes at være nødvendig information for sagsbehandlingen eller forundersøgelsen.

Modtager Miljøstyrelsen i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller udbetaling, personhenførbare oplysninger om andre end ansøger selv, vil ansøger blive bedt om at underrette rette vedkommende, samt at udfylde en erklæring om underretning og uploade den i den digitale selvbetjening.

Erklæring om underretning om behandling af personoplysninger findes her.

Underretningsbrev til kommunalt ansat/konsulent findes her.

Underretningsbrev til lodsejer findes her.

Hvis man ønsker at søge om godkendelse af en projektændring eller anmodning om udbetaling, skal man bruge det link man modtog i e-boks.

I den digitale selvbetjening skal man uploade et udbetalingsskema som findes her.

National ordning 2021

Den nationale vandløbsrestaureringsordning omfatter i ansøgningsrunden 2021-01 alle vandløbstypologier og restaureringstyper fastlagt i bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Der kan opnås tilsagn om tilskud til:

  •        Forundersøgelse af vandløbsrestaureringsprojekter.
  •        Realisering af vandløbsrestaureringsprojekter.

 For mere information læs vejledningen som kan findes her.

Det er vigtigt, at kommunen kun indsender persondata, hvis det vurderes at være nødvendig information for sagsbehandlingen eller forundersøgelsen.

Modtager Miljøstyrelsen i forbindelse med ansøgning om tilsagn eller udbetaling, personhenførbare oplysninger om andre end ansøger selv, vil ansøger blive bedt om at underrette rette vedkommende, samt at udfylde en erklæring om underretning og uploade den i den digitale selvbetjening.

Erklæring om underretning om behandling af personoplysninger findes her.

Underretningsbrev til kommunalt ansat/konsulent findes her.

Underretningsbrev til lodsejer findes her.

Hvis man ønsker at søge om godkendelse af en projektændring eller anmodning om udbetaling, skal man bruge det link man modtog i e-boks.

I den digitale selvbetjening skal man uploade et 

udbetalingsskema som findes her.  

 

National ordning 2020

Ordningen var i 2020 afgrænset til at omfatte vandområder, der

1) alene indeholder indsatser bestående af mindre strækningsbaserede restaureringer i type 1 vandløb,

2) alene indeholder indsatsen fjernelse af fysiske spærringer beliggende i type 1 vandløb eller

3) indeholder indsatser bestående af mindre strækningsbaserede restaureringer i kombination med indsatsen fjernelse af fysiske spærringer i type 1 vandløb.

Her findes vejledningen for tilsagn givet i 2. ansøgningsrunde 2020

Vejledning til national tilskudsordning til vandløbsrestaurering findes her. vers. 2020-02

Her findes vejledningen for tilsagn givet i 1. ansøgningsrunde 2020

Vejledning til national tilskudsordning til vandløbsrestaurering findes her. vers. 2020-01

Hvis man ønsker at ansøge om godkendelse af projektændring for tilsagn givet i 2020, skal man udfylde ændringsskemaet som findes her.

En projektændring kan bestå af ændring af projektperiode, budget og/eller projektindholdet.

Det udfyldte ændringskema skal sendes til Obfuscated Email

For tilsagn givet i 2020 skal man ved anmodning om udbetaling indsende et udbetalingsskema som findes her

Det udfyldte skema skal indsendes til Obfuscated Email.

Ved anmodning om udbetaling af et realiseringsprojekt skal man også indsende en rapportering af det faktisk gennemførte projekt.

Udskiftning af virkemiddel

Hvis kommunen vurderer, at indsatser er fejlagtigt fastlagt, er der i nogle tilfælde mulighed for at få en udskiftning af virkemidler godkendt af Miljøstyrelsen. Læs her om ”Procedure for udskiftning af virkemidler”. Hvis kommunen ønsker, at anmode om udskiftning af virkemidler skal ”Skema til udskiftning af virkemidler” anvendes.

Arkæologisk undersøgelse 

I forbindelse med ansøgning om tilskud til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt, kan der søges om tilskud til en arkæologisk forundersøgelse. Hvis den arkæologiske forundersøgelse viser, at realiseringen af et vandløbsrestaureringsprojekt forudsætter en arkæologisk undersøgelse, kan der søges særskilt om tilskud hertil hos Miljøstyrelsen. Læs mere om ordningen her.

Erstatning

I forbindelse med ansøgning om tilskud til gennemførelse af et vandløbsrestaureringsprojekt, kan der søges særskilt om tilskud til udgifter vedr. erstatning for tab ved gennemførelse af projektet. Læs mere om ordningen her

Uforudsete udgifter

Kommuner kan søge om tilskud til uforudsete udgifter, der opstår under igangværende anlægsarbejder i forbindelse med gennemførelse af vandløbsrestaurering. Læs mere om ordningen for her