Tilskud til sørestaurering

Med denne ordning kan kommunerne søge om tilskud til sørestaurering.

I Vandområdeplanerne 2015-2021 (VP2) er det besluttet at gennemføre en restaureringsindsats i 24 søer. Formålet er at forbedre vandkvaliteten i søerne med henblik på at opnå god økologisk tilstand i henhold til målene i EU's vandrammedirektiv.

Med denne ordning kan kommunerne søge om tilskud til forundersøgelse, realisering, samt efterbehandling af søerne.

Ordningen om tilskud til sørestaurering er finansieret af nationale midler, og blev oprettet ved Finanslov 2016 som en del af regeringens naturpakke. Der er frem mod 2021 afsat ca. 21,8 millioner kr. til ordningen.

De udpegede søer fremgår af MiljøGIS.

 

Ansøgningsrunder i 2019

21. oktober - 18. november