Synergiprojekter

Den nationale tilskudspulje for Synergiprojekter blev uddelt i 2016 og 2017, og er nu lukket.

Puljen, der var målrettet kommuner og med krav om medfinansiering, blev oprindelig oprettet under Naturpakken. Formålet var at kombinere klimatilpasning med ny natur, rekreative muligheder og kvælstoftilbageholdelse.

Ordningen var meget populær, og de 15 projekter, som fik tilsagn for 34,4 mio. kr., havde en samlet projektsum inklusiv kommunernes medfinansiering (gearing) på ca. 210 mio. kr.

Hvis du har spørgsmål til tilskudspuljen for Synergiprojekter, kan du kontakte Miljøstyrelsen på  

Se ansøgningsparadigme her
Læs vejledning i at søge tilskud her

Spørgsmål og svar til tilskudspuljen

Hvis en lodsejer stiller jord til rådighed for et synergiprojekt, kan værdien af jorden da medregnes som ”Mobilisering af medfinansiering”?

Ja, i et vist omfang. Hvis lodsejeren afstår arealet, kan man medregne den positive forskel mellem markedsværdien og den kompensation lodsejeren modtager. 

Hvis lodsejeren beholder ejendomsretten til jorden kan man medregne den positive forskel mellem værdiforringelsen (markedsværdi før minus markedsværdi efter) og den kompensation lodsejeren modtager.

Landbrugsstyrelsen, Jordfordelingskontoret kan foretage den slags vurderinger

Hvordan beregner man projektets kvælstoftilbageholdelse?

Som udgangspunkt benyttes det beregningsskema, som er udviklet i forbindelse med ansøgningsmaterialet til de kommunale kvælstofvådområder.

Find beregningskemaet til kvælstofvådområder her, under overskriften ”Nøgledokumenter”

Hvis denne fremgangsmåde ikke kan benyttes, må ansøger fremskaffe en kvalificeret vurdering af kvælstoftilbageholdelsen, f.eks. fra et konsulentfirma. Estimatet skal bilægges en beskrivelse af forudsætninger, metoder og usikkerheder.

Er det en betingelse for at søge, at projektet både skal indeholde elementer af klimatilpasning, natur og kvælstofreduktion?

Nej, det er ikke betingelse, men jf. vejledning, hvor det fremgår, at man får flere points jo flere aspekter, der indgår i projektet.

Kan man søge hvis der er tale om klimasikring der medfører øget naturindhold, eller skal der skabes ny natur?

Ja, man kan søge, hvis der er tale om klimasikring, der medfører øget natur. Der skal ikke nødvendigvis være tale om nye naturarealer.

Kan man søge hvis projektet er bynært/i bymæssig bebyggelse med opland i det åbne land eller skal det ligge i det åbne land?

Synergien forventes skabt i det åbne land, men projektet kan samtidig medvirke til at løse et oversvømmelsesproblem bynært.

Kan man søge puljen, hvis klimatilpasning er relateret til oversvømmelse fra havet?

Ja, tilskudspuljen kan også anvendes til projekter, der vedrører oversvømmelse fra havet. Oversvømmelse fra havet indgår jo også i kommunernes risikokortlægning. 

Skal man indhente tilbud på udførelse af projektet fra rådgivere, før der søges?

Som ansøger udarbejder man et projektforslag og prissætter det efter bedste evne. Når projektet skal udføres, indhenter man tilbud. I skal dog være opmærksomme på, at tilsagnet ikke efterfølgende kan forhøjes.

Kan der ansøges et synergiprojekt i 2017, hvor medfinansieringen først afklares i 2018?

Ja. Det skal dog i løbet af 2018 kunne dokumenteres, at medfinansieringen er til rådighed, ellers bortfalder tilskuddet fra synergipuljen. 

Kan tilskuddet til det kommunale kvælstofvådområdeprojekt medregnes som ”mobilisering af medfinansiering?

Ja. Kommunale kvælstofvådområdeprojekter medfinansieres af EU’s landdistriktsprogram med 75 % af de afholdte udgifter. Denne del kan medregnes som medfinansiering i forhold til synergiprojektet. Der er dog skrappe krav til adskillelsen (demarkation) mellem vådområdeprojektet, både teknisk og finansielt, i forhold til andre tiltag. Bidraget fra synergipuljen må således ikke under nogen omstændigheder gå til aktiviteter, der er omfattet af vådområdeprojektet, således at det kan få karakter af en bevillingsforhøjelse til dette projekt. Adskillelsen skal være både fysisk og regnskabsmæssigt, hvilket f.eks. betyder, at man klart skal kunne redegøre for, hvilke tiltag der hører under hvilket projekt, der skal være forskellige regnskabskoder og der må ikke være sammenfald af fakturer. Den tekniske udfordring i forhold til udformningen af synergiprojektet består herefter i at skabe et helstøbt projekt, der demonstrerer synergi, samtidig med at vådområdeprojektet udgør en adskilt enhed.

Skal 10 % reglen forstås i forhold til den enkelte ansøgnings projektsum, eller er det sådan, at der samlet kan anvendes 10 % af puljen?

10%-reglen skal forstås i forhold til den enkelte ansøgnings projektsum.

Hvor hurtigt efter ansøgningsfristen behandler I ansøgningerne?

Miljøstyrelsen går i gang med at behandle ansøgninger umiddelbart efter den 15. november. Tilsagn udsendes inden jul.

Må man gå i gang med projektet, før der er givet tilsagn fra puljen?

Ja, man kan i princippet godt gå i gang med projektet inden et evt. tilsagn. Det betyder, at konkrete aktiviteter i projektbeskrivelsen , som måtte være gennemført i perioden 12. september 2017 til tilsagnsdato kan medtages som støtteberettigede. Der er dog den beskrevne risiko for, at man selv hæfter for udgifterne, hvis man ikke opnår tilsagn.

For projektets gennemførelse er opkøb af privat jord i ådalen en forudsætning. Kan dette omfattes af tilskuddet?

Ja, opkøb af jord kan godt omfattes af tilskuddet i begrænset omfang i forhold til synergipuljen. Hvis synergiprojektet er medfinansieret gennem et kommunalt vådområdeprojekt, lavbundprojekt eller lignende, kan jordkøb eller evt. jordfordeling imidlertid godt have et betydeligt omfang.

I et projekt udgør et regnvands-/forsinkelsesbassin et delelement af et klimatilpasningsprojekt. Kan dette betragtes som en del af medfinansieringen, hvis det betales af forsyningen?

Det forudsættes, at regnvandsbassinet er et delelement i det projekt, der ansøges om støtte til. Ja, medfinansiering kan også komme fra forsyningsselskabet.

Hvis en kommune sender en ansøgning om tilskud til etablering af et større synergiprojekt med natur, der samtidig forsinker vandet inden det rammer byen,
skal kommunen så selv medfinansiere projektet - eller kan medfinansieringen alene komme fra ekstern side fx fra en forsyning, der bidrager med takstfinansiering?

Det er ikke en forudsætning, at kommunen selv bidrager med egenfinansiering. Der gives points for den samlede medfinansiering og ikke for, hvor den kommer fra.